Låt hela Linköping växa

 

Allt oftare känner vi moderater ett behov av att påminna om att Linköping är mer än staden. En stor del av Linköpingsborna bor på landsbygden eller i någon av de mindre tätorterna. Det räcker med att besöka Vretagymnasiet och Vreta kluster för att inse att de gröna näringarna växer och driver på den tekniska utvecklingen.

Vi oroas över ensidigheten i vad som byggs och var det byggs i Linköping. Enskilda familjer och företagare på landsbygden prioriteras lätt bort i dag. Mindre tätorter hamnar även de långt ned på prioriteringslistan. Det försvårar många företags möjlighet att växa och anställa. Det är viktigt för hela kommunen att näringsidkare i de mindre orterna och på landsbygden också har goda förutsättningar. Bostadsbyggande i de mindre tätorterna behöver inte enbart drivas genom att kommunen köper och exploaterar mark utan även ske i samarbete med privata markägare.

Även här är tryggheten för företagare central för landsbygdens fortsatta utveckling. Lokala trygghetsresurser på landsbygden har tyvärr monterats ned på bekostnad av insatstider. Om entreprenörer ska välja att etablera sig på landsbygden måste de först kunna känna en tillförlit att polisen eller brandkåren faktiskt kommer när de får problem.

Kommunen är en stor markägare. I många fall handlar det om strategiska markinnehav utifrån Linköpings utveckling på kort och lång sikt. Vi ser dock att det finns anledning att aktualisera frågan om delar av ägandet. Det kan handla om mark som ligger utanför strategiskt viktiga utvecklingsområden, eller om små snuttar som hindrar utvecklingen i en ort eller för en företagare inom jord- och skogsbruk.

Därför vill vi:

  • Att en särskilt avsatt resurs, internt eller upphandlad, tillsätts som arbetar med mindre detaljplaner för enskilda Linköpingsbor och företag samt med utveckling av de mindre tätorterna och landsbygden.
  • Förenkla hanteringen av bygglov på landsbygden som är i enlighet med Utvecklingsplanen för landsbygden och småorterna.
  • Se över kommunens tolkning av strandskyddsreglerna i syfte att underlätta byggande, framförallt på landsbygden.
  • Se över ägandet av kommunens markinnehav utanför strategiskt viktiga utvecklingsområden eller som hindrar utvecklingen i en ort eller för en företagare inom jord- och skogsbruk.
  • Verka för mer polisnärvaro på landsbygden.
  • Verka för att räddningstjänstens tillgänglighet på landsbygden ska öka.