Linköpingslöftet

Steg 3: Arbete, praktik eller sysselsättning

 

För den som genomgått tidigare steg i Linköpingslöftet, eller på egen hand är redo för arbete och praktik, är det viktigt att inte fastna i passivitet. Tidig arbetsmarknadskontakt är viktig i de insatser som används. Kommunen behöver arbeta aktivt med det lokala näringslivet. Vi vill se ett närmare samarbete mellan socialtjänst, arbetsmarknadspolitik och näringslivsarbetet.

Utgångspunkten i varje steg av Linköpingslöftet och i matchningen med en arbetsgivare måste vara arbetsgivarens behov av kompetens. Det företag som ställer upp måste veta att kommun och arbetsförmedling finns som stöd om det uppstår problem på arbetsplatsen. För att underlätta anställning så kan både praktik och provanställning, där kommunen under en tid står för lönen, användas. Det innebär att arbetstagare och arbetsgivare får en tid att lära känna varandra innan anställning.

Att se var det finns brister i kommunens egen verksamhet är en viktig del i matchningsarbetet. Att nyanlända kan hjälpa till inom exempelvis äldreomsorgen med att ta de äldre på promenader, hjälpa till med mat och fritidsaktiviteter skulle vara till stor nytta och höja kvalitén inom äldreomsorgen. Samtidigt skapas en naturlig integration med snabbare språkinlärning och en väg till gemenskap. Att jobba med praktik och subventionerade anställningar inom exempelvis barn- och äldreomsorg för de som står långt från arbetsmarknaden kommer vara en viktig del i integrationsarbetet.

Om vi menar allvar med ambitionen att alla Linköpingsbor ska bidra och få chansen att göra det så måste det också inkludera personer med funktionsnedsättning. Här finns en stor, inte sällan välutbildad, grupp som inte tas tillvara på arbetsmarknaden. Vi ser behov av att utveckla en bättre matchning på arbetsmarknaden där vi slussar människor mot vanliga arbeten med anpassning, offentligt skyddade anställningar och daglig verksamhet. Det krävs här en utbyggd samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, sjukvården och Linköpings företagare. Var och en ska tas tillvara och få möjlighet att bidra utifrån sina förutsättningar.

Därför vill vi:

  • Ha ökat fokus på matchning och arbetsgivarkontakter. Närmare samarbete mellan socialtjänst och kommunens näringslivsarbete.
  • Utveckla modeller för att tillvarata asylsökande och nyanländas kompetens inom kommunal verksamhet, såsom skola, förskola och äldreomsorg.
  • Ge personligt stöd till företagare som tar emot praktikanter och nya anställda.
  • Ge möjlighet att provjobba under en kortare tid med kommunen som finansiär så att arbetstagare och arbetsgivare får en möjlighet att lära känna varandra
  • Verka för införande av ett Fontänhus i Linköping för personer med psykisk ohälsa.
  • Verka för en ökad bredd av insatser genom samarbeten med sociala företag som kan arbeta med längre insatser för personer som har svårt att komma in på ordinarie arbetsmarknad.
  • Verka för en utbyggnad av offentligt skyddade anställningar i kommunen.