Aktivitetskrav

 

Den som söker försörjningsstöd ska mötas av en positiv förväntan på arbetsförmåga och målet från start ska vara egen försörjning. Försörjningsstöd får aldrig leda till passivitet, utan till aktivitet där egen ansträngning lönar sig.

Ett aktivitetskrav ska ställas på den som mottar försörjningsstöd. Utifrån sin egen situation och förmåga ska deltagande ske i insatser, utbildning och praktik som bidrar till att personen närmar sig arbetsmarknaden. Idag lönar det sig inte alltid ekonomiskt att gå från försörjningsstöd till arbete och egen försörjning. Det är naturligtvis förödande för människors motivation och skapar fel drivkrafter i samhället om medborgare förlorar på att arbeta. Ett aktivitetskrav för försörjningsstöd har visat sig minska tiden i utanförskap och väcka glädjen av att ha en egen försörjning. Samtliga som mottar försörjningsstöd ska ha en individuell handlingsplan som syftar till självförsörjning på både kort och lång sikt.

Därför vill vi:

  • Att en sjudagarsregel införs där tiden mellan beslut om ekonomiskt bistånd till deltagande i en första kompetenshöjande insats ska vara sju dagar. Målet är sedan att korta detta till fem dagar.
  • Att hembesök används som verktyg för att fånga upp människor i utanförskap och följa upp insatser och försörjningsstöd.