Trygghet: en förutsättning för lärande

 

Linköpings skolor ska inte vara en plats där det förekommer hot, kränkningar och våld. Den som inte känner sig trygg kommer ha svårt att fullt ut tillgodogöra sig undervisningen. Det handlar dels om att lärare måste ha de befogenheter som krävs för att upprätthålla god ordning i klassrummet. Det handlar också om det som händer utanför, på raster och på fritiden. Mobbing och trakasserier måste få konsekvenser. Linköpings kommun ska alltid stå på den mobbades sida.

Det krävs en fungerande elevhälsa och rutiner för hur elever med svårigheter ska bemötas. Idag är det stor skillnad på likvärdigheten mellan skolor och kommunen behöver utarbeta en modell som garanterar att de som behöver hjälp också får det. Ytterst är det dock rimligt att elevhälsan handhas av den instans som har störst erfarenhet av att bedriva vård, det vill säga regionen. Vi vill därför på sikt överföra ansvaret för elevhälsan till regionen för att elevhälsan ska bli mer likvärdig och bättre integrerad i den övriga hälso- och sjukvården.

Därför vill vi:

  •  Att trakasserier, kränkningar och att störa andra elevers undervisning ska få tydliga konsekvenser. Linköpings kommun ska alltid stå på den mobbades sida.
  • Förbättra tillgängligheten till elevhälsan
  • Säkerställa att elevhälsan har fullgoda resurser för att kunna genomföra sitt uppdrag
  • På sikt låta Region Östergötland överta ansvaret för elevhälsan i Linköpings kommun.