Språket är nyckeln

 

Att kunna skriva och läsa ordentligt är tyvärr en färdighet som blir allt sämre hos allt fler. Detta är ett stort problem och måste åtgärdas. Det gäller oavsett om det rör sig om nyanlända som kommer från en annan språklig bakgrund och måste lära sig svenska språket från grunden eller svenskfödda som av någon anledning inte lyckats bygga upp sina färdigheter i den takt som krävs. Båda fallen är allvarliga men kräver delvis olika lösningar.

Vi vill se en utökad satsning på läsförståelse i Linköpings skolor. Det är genom det skrivna ordet som eleven kan ta till sig instruktioner och information, något vi vet är helt nödvändigt i den högre utbildningen. Samtidigt är inte svenskan vårt enda kommunikationsmedel idag. Allt mer information i vår globala värld är på engelska och det är ett språk vi i större utsträckning måste behärska. Undervisning i engelska bör därför ske redan från första klass.

För elever med annat modersmål än svenska krävs det intensivträning i svenska redan från start. Vi behöver även pröva att anställa stödresurser i skolan som har den kulturella och språkliga kompetens som behövs för att kunna hjälpa till i klassrummet. Till exempel som brobyggare, tolk, familjekontakt eller kulturöversättare.

Sist men inte minst: ingen elev med läs- och skrivsvårigheter ska gå igenom Linköpings skolor utan att få sin diagnos och den hjälp de behöver. Vi vill att alla våra elever i slutet av lågstadiet ska genomgå ett första undersökande test för att upptäcka om man befinner sig i riskzonen för dyslexi. De som bedöms vara i riskzonen behöver därefter genomgå en fördjupad undersökning. Ingen ska falla mellan stolarna och få en diagnos långt efter det att hjälpinsatser hade behövt sättas in.

Därför vill vi:

  • Satsa på läsning inom Linköpings skolor för att öka läsförståelsen
  • Påbörja undervisningen i engelska redan från första klass
  • Införa intensivträning i svenska för invandrade elever
  • Anställa stödresurser med språkkompetens i skolan för att kunna agera som stöd i klassrummet
  • Utveckla ett diagnostiskt test för att i slutet av lågstadiet kunna hitta alla elever som ligger i riskzonen för att ha läs- och skrivsvårigheter