Hedersförtryck och extremism

 

Många vuxna och barn lever i dag i en vardag med hedersrelaterat förtryck och våld. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas av att det är kollektivt utövat. Den enskilda persons livsval blir en fråga för hela familjen eller släkten. Det drabbar både flickor och kvinnor samt pojkar och män. Släktingar och vänner av båda könen uppträder som förövare. Ibland är också en och samma person både själv ett offer och samtidigt förövare gentemot andra.

När någon vill begränsa en annan persons frihet, då måste vårt svar vara glasklart både som politisk ledning och kommunal organisation: Det får man inte i Sverige. Att begränsa friheten för unga kvinnor och män hör inte hemma i vårt samhälle.

Genom förslag från Moderaterna så har Linköpings kommun arbetat med en policy och strategi kring hur man ska bemöta extremism. Det är viktigt att det arbetet fortsatt drivs med kraft och att det verkligen råder nolltolerans i Linköping för våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck, oavsett grunderna för dem.

Därför vill vi:

  • Agera utifrån en princip om nolltolerans när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck i kommunens alla verksamheter.
  • Säkerställa möjligheterna till skyddat boende för personer som utsätts för våld i nära relationer eller för hedersrelaterat våld eller förtryck.
  • Säkerställa en hög beredskap när det gäller olika former av extremism utifrån principen om nolltolerans.
  • Införa obligatorisk samhällsorientering för nyanlända.
  • Försvåra möjligheten att föra sina barn utomlands i en situation där risk för tvångsäktenskap föreligger.
  • I alla upptänkliga lägen motarbeta tvångs- och barnäktenskap.