En attraktiv innerstad

 

Byggandet i Linköping går bra. Staden har nu mera ett stort utbud på bostads- och hyresrätter men det finns ett område där byggandet har halkat efter, och det är med byggandet av villor. Att exempelvis barnfamiljer får möjligheten att flytta ut ur en bostadsrätt är viktigt dels för att de underlättar deras livssituation men också för att det skapar en större cirkulation på bostadsmarknaden. För att öka byggandet av fastigheter vill vi underlätta för mindre och lokala byggföretag för att på så sätt bidra med en ökad konkurrens och effektivitet på bostadsmarknaden.

Att det byggs för fullt i Linköping märks tydligast i trafiken. Det krävs inte heller mycket för att ett ansträngt läge ska bli ohållbart. De senaste åren har det blottlagts hur sårbart vårt trafiksystem är. Att arbeta med begränsningar och prioriteringar i trafiken är nödvändigt, inte minst för att skapa trygga och attraktiva bostadsområden och skolmiljöer. Vi motsätter oss däremot den rådande synen på bilen som ett problem i alla lägen. Bilen är en viktig pusselbit för att få vardagen att fungera, inte minst för de familjer som bor på landsbygden eller i våra mindre tätorter. Det finns ett behov av åtgärder för att öka framkomligheten på både kort och lång sikt.
Att förbättra trafiksituationen i kommunen är viktigt för att binda samman innerstaden med de yttre delarna av Linköping men också för att underlätta livet i innerstaden.  De köer som kan ses i Linköping är skadligt för de som bor utanför staden och är beroende av bilen för att ta sig till jobbet eller lämna av barnen på dagis. Köer och trafikkaos gynnar ingen då även de som bor och rör sig i innerstaden drabbas. Det är dock inte bara biltrafiken som behöver förbättras utan för att göra Linköping till en ännu mer attraktiv kommun krävs det att alla trafikslag utvecklas.

Det finns därför ett antal åtgärder vi kan tänka oss att se:

 • Ett antal av dagens sårbarheter måste byggas bort. Ullevileden behöver byggas för att knyta ihop Tornby och Mörtlösa-området. Brokindsleden behöver breddas i söder för att klara många nya boende. Lambohovsleden behöver breddas för att klara både flera boende och ett expanderande näringsliv i Science Park Mjärdevi.
 • Som ett första steg i att låta stadskärnan växa över Stångån så vill vi genomföra en förstudie kring att förlägga Hamngatan under mark. Det skulle öppna för en lösning som både är bra för innerstadens utveckling och för framkomligheten genom staden.
 • Inriktningen om att begränsa trafiken på Järnvägsgatan, liknande det som genomförts på Hamngatan, behöver stoppas för att inte ytterligare förlama trafiksystemet.
 • En attraktiv kollektivtrafik, som fungerar som ett alternativ till både egen bil och färdtjänst, måste kunna angöra till viktiga och centrala målpunkter i Linköping. Vi är tveksamma till att flytta hållplatser i innerstaden till dess ytterkanter, exempelvis från Storgatan till Drottninggatan, eftersom vi ser att det skapar långa avstånd.
 • Vi ser ett behov av att förbättra trafiksituationen också för den som går eller cyklar. Inte sällan upplevs trafikmiljön som osäker för gångtrafikanten och vårt nät av cykelbanor har stora brister.
 • I möjligaste mån måste större underhållsarbeten, ex. som nu sker vid Braskens Bro, genomföras under semestrar och lov för att minska störningar.

Det är positivt att Linköpings kommun är i stark tillväxt. Det bidrar till arbetstillfällen, bostäder och resurser till välfärdens kärna. Den växande staden skapar däremot en växtvärk som måste mötas med planering, bra information samt en realistisk syn på trafiklösningar och transporter. Begränsningar och svårigheter drabbar alla, oavsett om man sitter i en bil eller buss, cyklar eller går. Därför behövs också en trafikpolitik i Linköping som ser behovet av alla trafikslag.

Därför vill vi:

 • Öka resurserna för fler och snabbare detaljplaner.
 • Arbeta med att få fram fler villatomter i kommunen som går till den kommunala tomtkön.
 • Skapa en samlad service som förenklar kontakter med kommunen och ger medborgare och företag större förutsägbarhet.
 • Arbeta med ökad framkomlighet i Linköpingstrafiken.
 • Gynna alla trafikslag efter deras objektiva behov och förutsättningar.
 • Bygga Ullevileden
 • Genomföra en förstudie för att förlägga Hamngatan under mark
 • Återinföra dubbla filer som tagits bort på de trafikleder där de nu behövs.
 • Bygga fler filer där sådan behövs t.ex. Lambohovsleden och Brokindsleden.
 • Att gång- och cykelbanor skall vara tydligt separerade.
 • Skapa grön våg för trafikljusen.