Informations- och bemötandegaranti

 

Trots att den svenska hälso- och sjukvården håller mycket hög kvalitet fortsätter antalet klagomål att öka. Många rapporterar om brister i bemötande och bristfällig information till patienter och närstående. Att lösa den knuten är en av de viktigaste uppgifterna för att klara morgondagens vård. Vi vill därför införa en Informations- och bemötandegaranti, som säkerställer att patienten får en tydlig information för egna beslut och stöd i sin sjukdomsprocess. Garantin ska också säkerställa att patienten får ett professionellt bemötande i alla sina kontakter med vården. Detta ska ske genom ett löfte till medborgarna med tydliga gränser och ett motsvarande uppdrag till vården.

Patienten ska ha rätt till en skriven behandlingsplan som är tydlig och begriplig för patienten. Den ska redogöra för vad som är planerat att ske härnäst och vid vilken tidpunkt. Patienten ska, med få undantag, kunna välja eller påverka tider för kommande återbesök eller remissbesök.

Vården ska kontinuerligt mäta och följa upp patientens upplevelse. Det kan gälla både bemötande och information men också hur nya mediciner och medicinteknisk utrustning fungerar för patienten. Allt för att kunna förbättra och utveckla vården för att ge bättre kvalitet, bemötande och information.

Därför vill vi:

  • Införa en Informations- och bemötandegaranti, som säkerställer att patienten får en tydlig information för egna beslut och stöd i sin sjukdomsprocess.
  • Att den vårdsökande vid varje vårdkontakt ska få besked om när och var nästa vårdkontakt kommer att ske.
  • Att om patienten anser att väntetiden till behandling eller besök till den specialiserade vården är för lång ska vårdkontakt hos annan vårdgivare erbjudas och ordnas.
  • Att patienten ska ha rätt till en skriven behandlingsplan som är tydlig och begriplig för patienten.
  • Att vården kontinuerligt ska mäta och följa upp patientens upplevelse av vården.