Satsa på vårdcentralerna

 

Nyckeln för att få en bra vård och omsorg för de mest sjuka är en utbyggd och fungerande primärvård. Det har aldrig funnits så många läkare inom hälso- och sjukvården som det finns idag. Trots det finns en stor brist på läkare inom primärvården. Detta gör att många läkare inom primärvården känner att deras arbetsbelastning blir ohanterlig. Det är därför viktigt att fortsätta utbilda fler allmänläkare men också skapa rimliga förutsättningar för primärvården. För att skapa bättre kunskap och bidra till utvecklad samverkan ska alla läkare under sin specialistutbildning tjänstgöra inom primärvården.

Genom att satsa på primärvården kan vårdcentralerna bli drivande i att utveckla olika former av vård i hemmet och få en koordinerande roll kring den enskildes vård. Det är därför viktigt att de resurser som ges till vårdcentralerna möjliggör och stimulerar ett personcentrerat och processorienterat arbetssätt mellan vårdens olika delar. Genom ökade resurser till primärvården och tydliga målsättningar kan vårdteam med läkare, sjuksköterskor och andra medarbetare med geriatrisk kompetens tillföras. Utvecklingen av primärvården och den övriga nära vården är inte minst viktig för att minska antalet vårddygn inom slutenvården och antalet besök på akutmottagningarna.

Därför vill vi:

  • Fortsätta satsningen på att utbilda fler läkare inom allmänmedicin.
  • Satsa på primärvården genom att öka den andel av hälso- och sjukvårdens resurser som går till vårdcentralerna.