Bättre vård och omsorg för de mest sjuka äldre

 

Linköping har, precis som övriga Sverige, en utmaning i att en allt större andel av befolkningen blir allt äldre. Att fler personer lever längre är positivt men det innebär också att gruppen äldre ökar under kommande år vilket ställer högre krav på både sjukvården och den kommunala omsorgen. Såväl Region Östergötland som Linköpings kommun behöver därför särskilt fokusera på äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov. Samtidigt är det viktigt att dessa patienter och deras anhöriga känner delaktighet i vården och omsorgen. Närståendes engagemang ska uppmuntras och ses som en värdefull resurs när patienten så önskar. Här har vårdcentralerna ett särskilt ansvar att hålla ihop vården kring den enskilde och vi vill därför att vårdcentralerna inrättar så kallade äldremottagningar som riktar sig till de mest sjuka äldre och deras behov.

God tillgänglighet och gott bemötande är viktigt men även att vården av de äldre följs upp systematiskt och samordnat. Vid vårdplanering i samverkan mellan vårdenheter och kommunen ska en samordnad individuell vårdplan (SIP) upprättas och delges patienten och anhöriga. Äldre som efter vård lämnat sjukhuset skall, så långt det är möjligt, inte behöva återinskrivas efter kort tid. För att undvika onödig och olämplig medicinering skall läkemedelsgenomgång ske som rutin. Den geriatriska kompetensen skall stärkas genom ökad utbildning av personal i alla berörda delar av vården.

En förutsättning för att vården och omsorgen ska fungera är att samtliga aktörer runt den enskildes vård och omsorg har relevant och adekvat information. Detta oavsett om det är regionen eller kommunen som har journalfört informationen. Att patienten har möjlighet att läsa sin journal på nätet är ett viktigt steg för att öka delaktigheten i den egna vården.

Det finns fortfarande brister rörande medarbetares tillgång till relevant, och ibland livsavgörande, information. För att göra vården och omsorgen patientsäker är det avgörande att informationsutbytet kan ske smidigt, samtidigt som respekten för den enskildes integritet tryggas.

Därför vill vi:

  • Att vården och hela vårdkedjan för de mest sjuka äldre prioriteras och stärks.
  • Stimulera inrättandet av äldremottagningar på vårdcentralerna i syfte att stärka vården för de mest sjuka äldre.
  • Stärka den geriatriska kompetensen genom ökad utbildning av personal i alla berörda delar av vården.
  • Utveckla informationssystem som gör att medarbetarna inom vården och omsorgen kan få tillgång till all relevant information för att öka patientsäkerheten.