Vård och omsorg nära dig

 

Alla Linköpingsbor ska kunna känna sig trygga vid sjukdom eller ålderdom. För den som lever med en funktionsnedsättning behövs goda förutsättningar för att kunna leva ett liv med delaktighet, inflytande och valfrihet. Oavsett skäl ska man som medborgare känna sig trygg med att hjälpen finns där när man behöver den. Det ska vara rimligt att ställa höga krav på att personalen som arbetar inom omsorgen har rätt utbildning och kompetens.

För de flesta Linköpingsbor är sjukvård något som behövs någon gång ibland men för flera människor behövs vård regelbundet. Det kan vara att vi drabbas av sjukdomar som kräver omfattande undersökningar, rehabiliteringsinsatser eller behandlingar. Vissa, i synnerhet äldre, drabbas av många sjukdomar och hälsoproblem samtidigt med skiftande och komplexa behov av både vård och omsorg.

För dessa grupper räcker det inte enbart med att det är enkelt att få rätt vård i rätt tid. Det krävs också att vården och omsorgen håller ihop och ser hela individens behov. Hälso- och sjukvården samt den kommunala omsorgens olika delar ska klara av att samordna sig runt den enskilda människans unika behov, förutsättningar och önskemål.

Individens behov av att mötas på bästa sätt är högst prioriterat. Linköping ska erbjuda goda valmöjligheter för den som behöver vård- och omsorg. Det är individen själv som vet bäst hur, var och av vem man vill ha hjälp. Därför vill vi öppna upp för flera utförare att bidra med sina kunskaper och sitt nytänkande inom omsorgen. Utvecklingen inom vården och omsorgen stimuleras av en mångfald av utförare som kan lära av varandra. Rätten att själv välja vilken utförare som är bäst för just mina behov ska bevaras.

De som arbetar inom vården och omsorgen behöver ha flera arbetsgivare att välja mellan. Det gör att arbetsgivarna måste vässa sig ytterligare för att få de bäst lämpade som sina anställda. Det får de genom att erbjuda bra arbetsförhållanden, bra löner och möjlighet till utbildning och karriär. Allt detta är till nytta för alla de som arbetar inom vården och omsorgen. För att bevara kompetens och för att kunna rycka ut vid behov behöver kommunen driva en mindre del av omsorgen i egen regi, men alltid på samma villkor som andra utförare.

Det är viktigt att vården och omsorgen är personcentrerad. Eftersom vården är en sådan viktig del av livet behöver förutsättningarna för egenvård och egen uppföljning av sjukdomen stärkas. Kontinuerlig kommunikation med vården samt inflytande över var och när vården ges och i vilken form stärker den egna hälsan. Här spelar digitaliseringen en avgörande roll när det gäller att stärka människors egenmakt över sin egen vård och omsorg.

Sveriges sjukvård, med en långt gången specialisering, är emellertid inte anpassad till att ge vård till dem med många sjukdomar och komplexa behov. Hela kedjan av vård och omsorg, särskilt för kroniker och de mest sjuka äldre, måste därför stärkas. Det gäller även den som drabbats av psykiska sjukdomar.