Låt hela Linköping växa

By 24 maj, 2017 mars 9th, 2018 Christian Gustavsson

I dag har kommunalråd Christian Gustavsson (M) presenterat ett stort antal förslag från oss moderater om hur vi vill låta hela Linköping växa:

= INNERSTADEN =

 • Blåsa liv i arbetet med att utveckla Linköpings innerstad tillsammans med fastighetsägare, handlare och krögare.
 • Genomföra en förstudie kring att förlägga Hamngatan under mark så att innerstaden kan växa mot Stångån/Kinda kanal samtidigt som vi förbättrar framkomligheten.
 • Arbeta med en generellt ökad framkomlighet i Linköpingstrafiken.
 • Ökad tydlighet och separering av gångtrafikanter och cyklister är önskvärt i innerstaden och i stråk med ett högt cykeltempo.
 • Insatser för att komma till rätta med ett ökande problem med nedskräpning och klotter.

= LANDSBYGDEN OCH DE MINDRE TÄTORTERNA =

 • Underlätta för bostadsbyggande på landsbygden, både genom enskilda initiativ och möjligheten att bygga hyresrätter i de mindre tätorterna.
 • En särskilt avsatt resurs, internt eller upphandlad, som arbetar med mindre detaljplaner för enskilda Linköpingsbor och företag samt med utveckling av de mindre tätorterna och landsbygden.
 • Utveckla nya modeller för hur kommunal service samt tillgången till omsorg, utbildning, kulturupplevelser och fritidsverksamhet kan utvecklas utanför de större tätorterna.
 • Fortsätt utbyggnaden av fiber och tillgången till bredband i hela kommunen.

= FÖRBÄTTRAD SERVICE TILL ENSKILDA OCH FÖRETAG =

 • Ta fram en samlad servicegaranti för att förenkla förutsägbarhet och planering för både medborgare och företag.
 • Utveckla och samla digitala tjänster gentemot kommunens medborgare och företag, i både kommunal verksamhet och i kommunens bolag.
 • Genomföra det nationella målet om öppna geodata.

Utveckla en samlad överblick för medborgare och företagare kring ärenden som man har hos kommunens förvaltningar.

Leave a Reply