Bäste medlem i Moderaterna i Linköping!

By Okategoriserade No Comments

Äntligen har det blivit dags att dra igång vår politikutveckling inför valet 2022. Ett nytt kommunalt handlingsprogram ska tas fram för att inte bara vinna valet utan också kunna genomföra moderat politik efter valet.

Arbetet sparkar igång nu i höst, fortlöper under återstoden av året, hela nästa år och ska mynna ut i ett förslag som ska antagas på kretsårsmötet år 2022.

Gamla som nya medlemmar är välkomna att deltaga i detta viktiga arbete och vi uppmuntrar alla medlemmar att söka till en arbetsgrupp. Dock kan politikutvecklingsutskottet komma att göra ett urval om söktrycket blir stort.

Senaste dagen för att ansöka är 14 oktober och görs på denna länk. Även mail med info är på väg till alla medlemmar som vi har mailadresser till. 

De olika arbetsgrupperna man kan ansöka till är:

Kompetensförsörjning och näringsliv

Skola och utbildning

Kultur och fritid

Trygghet och samhällsutveckling

Omsorg och äldre

Utanförskap och integration

Hoppas att du vill vara med och bidraga till detta viktiga arbete! Tveka heller inte att höra av dig till undertecknad om du har frågor.

Med hopp om din ansökan,

Kretsens politikutvecklingsutskott

genom,

John Weinerhall

Ordförande politikutvecklingsutskottet

1:e vice kretsordförande

Tfn.nr: 0724-676192

E-post: john.weinerhall@riksdagen.se

https://forms.gle/qcsVVSESTaNXED2m6

https://forms.gle/qcsVVSESTaNXED2m6

NY MODELL FÖR HEMTJÄNSTEN I LINKÖPING

By Annika Krutzén No Comments

PRESSTRÄFF:

Den 29 Maj höll Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden, Liselotte Fager (KD) ordförande i äldrenämnden, och Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör, pressträff för att presentera den nya modellen för framtidens hemtjänst. 

?-Det vi vill uppnå är att varje utförare ansvarar för helheten, både för brukaren, medarbetarteamet och det förebyggande arbetet. Det skapar i sin tur både ökad kvalitet och effektivitet, säger Annika Krutzén (M), sektorsansvarigt kommunalråd.

Den nya modellen bygger på att säkra vården och omsorgen på ett bättre sätt genom att ge utförare det fulla ansvaret för rehabilitering, hälso- och sjukvårdsinsatser och hemtjänstinsatser. Förslaget innebär även att medborgaren kan välja på olika utförare, oavsett var man bor, vilket inte är fallet med dagens system.

Vi måste säkra en god och säker vård och omsorg.

Vi måste våga lyfta blicken och tänka framåt, eftersom vi vet att vårdbehovet ökar, samtidigt som vi kommer att ha brist på resurser framöver – både vad gäller kompetens och ekonomiska medel.

Kommunen måste nu också ta ansvar för att verksamheten ska fungera även i kris, vilket gör att vi behöver ställa högre krav på utförarna framöver.

Fredrik Lundén på plats som vikarierande kommunalråd

By Fredrik Lundén No Comments

I början av veckan var Fredrik Lundén (M) på plats som vikarierande kommunalråd och nämndordförande i social- och omsorgsnämnden.

Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande i social- och omsorgsnämnden är nu på föräldraledighet fram till oktober 2020. 

Under tiden går Fredrik Lundén (M) in som vikarierande kommunalråd och nämndordförande.

Josefin Leone (M) ersätter för Annika Krutzén under samma period gällande nämnduppdrag som ordförande i Utskott 1 samt LVM-utskott inom social- och omsorgsnämnden.

Fredrik Lundén (M) är idag även ordförande i arbetsmarknadsnämnden, ett uppdrag som han kommer att kombinera med vikariatet.

?– Jag ser verkligen fram emot att arbeta mera med de sociala frågorna under Annikas föräldraledighet. Frågorna har många beröringspunkter med mitt ordinarie uppdrag. Annika har på kort tid etablerad sig som en mycket klok och duktig politiker, jag ska bygga vidare på detta under min period. Det känns särskilt bra att göra det tillsammans med Josefine Leone som har gedigen erfarenhet från arbetet i nämnden, säger Fredrik Lundén (M). @ Stadshuset (Linköping)

Veterandagen 2020-05-29

By Christian Gustavsson, Fredrik Lundén, Niklas Borg No Comments

?Idag hissar vi svenska flaggan för att hedra alla svenskar som deltar eller har deltagit i internationella insatser för fred och säkerhet, och för att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

Efter ett initiativ av Christian Gustavsson (M) skulle en minnesplats för att hedra Linköpings veteraner invigas i dag. Pga av Coronapandemin är invigningen uppskjuten till nästa år, men vi moderater tycker ändå att det är viktigt att uppmärksamma dagen på detta sätt.

?-Linköping betyder hemma för många människor som deltar eller har deltagit i militära och humanitära insatser. Att vi nu får en minnesplats för våra veteraner är en viktig hyllning av de som riskerat livet i fredens tjänst, säger Christian Gustavsson (M).

OROLIGA TIDER KRÄVER EN STARK EKONOMI

By Niklas Borg No Comments

Ekonomiskt ansvarstagande är en av politikens viktigaste uppgifter och kommer vara ännu viktigare under de närmaste åren.

Sveriges kommuner och står inför mycket stora ekonomiska utmaningar i spåren av Coronakrisen. Just nu handlar det om att säkerställa bästa tänkbara vård och omhändertagande av smittade i kommunal vård och omsorg och att skydda de mest sårbara i vårt samhälle.

Men mer långsiktigt kommer de ekonomiska konsekvenserna av pandemin att vara den riktigt stora utmaningen. Minskade skatteintäkter och ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd kommer vara tufft att hantera för alla kommuner.

Men en stark och välskött ekonomi ger ändå förutsättningar att möta den ekonomiska krisen på bästa sätt. Därför är det glädjande att såväl Linköpings kommun som vårt koncernmoderbolag Linköping Stadshus AB behåller sin starka rating AA+ från Standard & Poor.

NU STÄRKS ARBETET MOT HEDERSRELATERAT VÅLD

By Annika Krutzén No Comments

PRESSTRÄFF:

Den 13 Maj deltog Annika Krutzén (M), Ordförande social- och omsorgsnämnden och Houshyar Kafashi, sakkunnig inom kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på en pressträff.

Linköpings kommun bedriver ett omfattande arbete både för att förebygga och stävja hedersrelaterat våld och förtryck. 

Nu tas nästa steg där handlingsplanen kommer att delas upp.

För att skapa ett effektivare arbete kring både våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kommer två separat handlingsplaner att skapas för att på så sätt kunna tydliggöra var skillnaderna ligger och vilka insatser som fokuserar på endera typen av våld.

?-Vi ser att det finns ett behov av att stärka kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och då nuvarande handlingsplanen tar upp båda ämnena så upplever vi att den inte är tillräcklig för att komma vidare med de separata frågorna, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd med sektorsansvar för omsorg. 

FREDRIK BERÄTTAR OM ARBETET I ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

By Fredrik Lundén No Comments

Fredrik Lundén (M), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden berättar i Corren om hur det är att leda arbetet framåt.

Beslutet om att inrätta en helt ny nämnd kom under förra mandatperioden. I januari 2019.

Arbetsmarknadsnämnden är en sammanslagning av delar från socialnämnden och bildningsnämnden och ska – enkelt uttryckt – fokusera på att få folk i arbete och se till att antalet försörjningsstödstagare minskar.

-Ömsom vin och ömsom vatten. Men vi har gjort många bra saker, summerar Fredrik Lundén (M) ordförande i Arbetsmarknadsnämnden. 

NIKLAS SVARAR PÅ LINKÖPINGSBORNAS FRÅGOR GÄLLANDE CORONA

By Okategoriserade No Comments

Igår hölls en frågestund som direktsändes via linkoping.se och Linköpings kommuns Facebook. 

Flera representanter från Linköping kommun deltog för att ge svar på hur kommunen hanterar coronakrisen. 

Linköpingsborna kunde ställa sina frågor både under direktsändningen och i förväg via linkoping.se och Facebook. 

?Kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) inledde med att konstatera att en hel del har blivit bättre när det gäller sjuka och smittade i kommunens verksamheter. Men hans viktigaste budskap till Linköpingsborna var att även om det ser bättre ut just nu, så är krisen långt ifrån över.

?– Vi behöver fortsätta att jobba med social distansering, att undvika att träffa våra äldre, vara försiktiga och göra uppoffringar. Alla Linköpingsbor måste ta sitt ansvar för vi ska ta oss igenom detta på ett så bra sätt som möjligt, säger Niklas Borg (M).

TA VARA PÅ DET FINA VÄDRET OCH GYNNA DIN LOKALA KRÖGARE -MEN TÄNK PÅ AVSTÅNDET!

By Stefan Erikson No Comments

Sedan februari månad har miljökontoret i Linköping arbetat proaktivt och hårt med förebyggande arbete när det gäller smittspridningen av Coronaviruset. 

Redan innan Folkhälsomyndighetens riktlinjer fanns på plats fanns en löpande dialog mellan miljökontoret och Linköpings krögare. Information, råd och förslag på bättre rutiner har skickats ut i omgångar och uppdaterats längs vägen. Tillsyn på plats och samtal med krögare sker löpande. 

Observationer och rapportering sker även av kommunens ordningsvakter och inkomna klagomål hanteras och följs upp dagligen.

Krögarna bär ett stort ansvar för att anpassa sin verksamhet på sådant sätt att risk för smittspridning begränsas i största möjliga mån. Från kommunens sida erbjuder miljökontoret råd och stöd i hur bra rutiner kan utformas.

?- I många fall fungerar krögarnas åtgärder och rutiner mycket bra. I vissa fall har miljökontoret konstaterat brister och genom en löpande dialog ser vi att förbättringar sker. Eftersom det enbart är smittskyddsläkaren som kan besluta om att stänga ner verksamheter som inte fungerar så behöver vi som kommun tydlig information om bedömningsgrunder samt eventuellt nya verktyg för att kunna bedriva ett framgångsrikt tillsynsarbete, säger Stefan Erikson (M), ordförande i Bygg- och miljönämnden.

?I det nationella uppdrag som givits kommunerna så är miljökontorets roll att observera och ge råd och stöd. Vid konstaterade brister ska dessa rapporteras till smittskyddsläkaren som sedan ska fatta beslut om eventuell stängning av verksamheten. 

?Ännu har ingen verksamhet stängts ner i landet och det saknas tydlig information om hur samråd och samverkan mellan kommun och smittskyddsläkare ska fungera och vad som ska avgöra beslut om stängning.

?- Den kris vi nu genomlider påverkar företag, jobb och människors möjlighet att kunna leva och umgås. Det är av särskild vikt att vi alla som enskilda människor hjälps åt, stöttar våra lokala företag och samtidigt tar vårt ansvar för att inte själva göra arbetet för begränsad smittspridning svårare. Ta vara på det fina vädret i helgen, men respektera varandra och håll avståndet – då kan fler hålla sig friska och vi kan mildra krisen för utsatta branscher, avslutar Stefan Erikson (M).

LINKÖPING SKA HA KVAR FÖRETAGEN OCH JOBBEN ÄVEN EFTER KRISEN

By Niklas Borg No Comments

Den 28 April blev Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande intervjuad av P4 Östergötland, och pratade om risken för fler konkurser och vad som behöver göras för att rädda så många företag och jobb som möjligt.

-Vi Moderater vill se fler åtgärder från staten:

-Helt slopade arbetsgivaravgifter

-Utökade möjligheter till korttidspermittering

-Sänkta lokalhyror upp till 75% (varav staten står för 50% om hyresvärden sänker med 25%)

-Företag som tappar mer än 30% av sina intäkter ska få ett direkt ekonomiskt stöd.

-Det här är åtgärder som kostar mycket, men kostnaden kommer att bli mångdubbelt högre om vi inte gör allt vi kan för att rädda så många företag och arbetstillfällen som möjligt, säger Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande