Nya centralstationens läge får stor betydelse

By 11 februari, 2020 Alliansen, Niklas Borg

Ostlänken är inte bara ett statligt järnvägsbygge. Placeringen av den nya järnvägen och den nya centralstationen är av stor betydelse för Linköpings kommande utveckling, skriver Niklas Borg (M), Kristina Edlund (S) och Muharrem Demirok (C).

2020 är ett viktigt år för att Ostlänken ska bli verklighet i Linköping. Under året ska Trafikverket tillsammans med oss i Linköpings kommun gemensamt utreda hur järnvägen ska gå genom staden. I slutet av 2020 ska vi presentera ett förslag.

Trafikverket arbetar nu med en lokaliseringsutredning för hur Ostlänken ska gå genom staden. Det ska leda fram till en järnvägsplan, som är sista planeringssteget före byggstarten. Linköpings kommun deltar aktivt i det arbetet. 

Trafikverket och Linköpings kommun samarbetar på flera plan. Vi planerar tillsammans, inte var för sig. Vi utbyter planeringsunderlag och sätter upp gemensamma mål, som ska ge bra förutsättningar både för tågtrafiken och för stadens utveckling. 

I det arbetet ska olika sträckningar studeras, liksom placering av järnvägen ovan eller under jord. Vi eftersträvar en lösning med så få barriäreffekter som möjligt.  Successivt ska vi utvärdera olika alternativ, för att slutligen presentera ett förslag i slutet av 2020. 

Linköpingsborna kommer att få insyn i detta arbete och möjlighet att påverka. Under 2020 håller Trafikverket samråd. I början av 2021 kommer Linköpings kommun att hålla samråd kring de fördjupade översiktsplanerna för Stångebro, Steninge och Malmslätt, som visar hur dessa stadsdelar ska utformas i anslutning till järnvägen.

I planarbetet utgår Linköpings kommun från den vision som vi har beskrivit i våra demokratiskt antagna dokument som “Översiktsplan för staden Linköping” och “Utvecklingsplan för Linköpings innerstad”. 

För Ostlänken är inte bara ett statligt järnvägsbygge. Placeringen av den nya järnvägen och den nya centralstationen är av stor betydelse för Linköpings kommande utveckling.

Det handlar lika mycket om vår stad. Linköping växer ständigt och vi behöver bygga för framtiden. Vi strävar efter en rundare och tätare stad.

Innerstaden ska växa över ån, in i Stångebro. Vi planerar för en levande innerstadsdel med bostäder, butiker, restauranger, företag och en helt ny stadspark. Där planerar vi också för att den nya centralstationen ska byggas. Stationen är en viktig förutsättning för innerstadens utveckling. Det är attraktivt att bygga bostäder och kontor nära en station. 

En ny centralstation behövs för att kunna ta emot det växande antalet pendlare och resenärer, både långväga och kortväga. Det behöver också vara smidigt att byta trafikslag. Den nya stationen blir en viktig knutpunkt och ett pendlingsnav för hela regionen. 

Detta är vår vision för hur Linköping ska utvecklas med Ostlänken. 

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande,
Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens 2:e v ordförande
Muharrem Demirok (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Leave a Reply