Linköping ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner

By 18 juni, 2018 juni 20th, 2018 Erik Östman, Linköpingslöftet

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Svensk skola måste ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav på lärare, elever och även den politiska ledningen. Linköpingsmoderaterna presenterar satsningar på kunskap och ett nytt ledarskap för Linköpings skolor.

– Kunskap uppstår i mötet mellan lärare och elev. Det innebär att vår uppgift som kommun är att skapa de bästa förutsättningarna för att det mötet ska bli så bra som möjligt. Linköpingsmoderaternas fokus ligger därför på ett tydligt och krävande ledarskap, en helhetssyn på utbildningen från förskola hela vägen upp till den högre utbildningen samt riktade insatser för dem som har det svårast. Vi ska vara garanten för att lärarna kan sköta och känna glädje i sitt jobb. I Linköping ska fler kunna lära sig mer, säger kommunalråd Erik Östman (M).

Linköpings skolor behöver ett nytt ledarskap och därför vill vi:

 • stärka ledarskapet i skolan och utveckla metoder för att ge lärare större inflytande i förändringsprocesser
 • tydligt stötta lärare som strävar efter ordning och reda i klassrummet
 • förbättra arbetssituationen inom förskolan. Målet ska vara att Linköping är en av Sveriges bästa förskolekommuner att arbeta i, exempelvis genom nya stödtjänster (”förskoleassistenter”).
 • inrätta ett kunskapskontrakt mellan elev, föräldrar och skola. Det ska vara klargjort vad som är elevens ansvar, vilken föräldrarnas roll är och hur skolan ska fungera.
 • att kunskap tydligare följs upp med fler standardiserade och centralrättade prov
 • flytta ut vuxenutbildningen från Birgittaskolan för att skapa en fungerande gymnasieskola
 • att kommunen erbjuder anställning till lärarstudenter redan under utbildning inom förskola, grundskola och gymnasium
 • att kommunen är aktiv i att påverka lärarutbildningens kvalitet och innehåll.

Linköpingsmoderaternas satsningar på kort sikt:

 • I Linköpingsmoderaternas budgetförslag för Linköpings kommun 2019-2020 tillförs Barn- och ungdomsnämnden totalt 34 miljoner kronor.
 • Prioritera en satsning på läsning i grundskolan.
 • Trygga både grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
 • Förstärka studie- och yrkesvägledningen i grundskolan.
 • Tillföra ett omställningsbidrag till Linköpings kommuns grundskolor och gymnasieskolor för förlorad resurstilldelning på grund av ny demografimodell.
 • I Linköpingsmoderaternas budgetförslag för Linköpings kommun 2019-2020 tillförs Bildningsnämnden totalt 21,5 miljoner kronor.
 • Satsa på heltidsmentorer.

Linköpingsmoderaternas satsningar på lång sikt:

Idag utgör förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högre studier separata block, det vill vi ändra på. Vi vill ha en sammanhängande syn på hela utbildningskedjan, från förskolan upp till högre studier.

 • Utveckla processerna för överlämningar mellan olika stadier och grundskola/gymnasiet.
 • Förbättra tillgången till elevhälsan.
 • Snabbare fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter.
 • Utveckla individuella studievägar för de som riskerar att inte klara gymnasiet.
 • Bredda antalet spetsklasser och profiler.

Vår målsättning är att Linköpings kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Det gäller såväl förskola som grundskola, gymnasiet och den högre utbildningen.

Länk till artikel i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/de-vill-satsa-pa-bade-spets-och-sarskola-om5341245.aspx