Category

Stefan Erikson

TA VARA PÅ DET FINA VÄDRET OCH GYNNA DIN LOKALA KRÖGARE -MEN TÄNK PÅ AVSTÅNDET!

By Stefan Erikson No Comments

Sedan februari månad har miljökontoret i Linköping arbetat proaktivt och hårt med förebyggande arbete när det gäller smittspridningen av Coronaviruset. 

Redan innan Folkhälsomyndighetens riktlinjer fanns på plats fanns en löpande dialog mellan miljökontoret och Linköpings krögare. Information, råd och förslag på bättre rutiner har skickats ut i omgångar och uppdaterats längs vägen. Tillsyn på plats och samtal med krögare sker löpande. 

Observationer och rapportering sker även av kommunens ordningsvakter och inkomna klagomål hanteras och följs upp dagligen.

Krögarna bär ett stort ansvar för att anpassa sin verksamhet på sådant sätt att risk för smittspridning begränsas i största möjliga mån. Från kommunens sida erbjuder miljökontoret råd och stöd i hur bra rutiner kan utformas.

?- I många fall fungerar krögarnas åtgärder och rutiner mycket bra. I vissa fall har miljökontoret konstaterat brister och genom en löpande dialog ser vi att förbättringar sker. Eftersom det enbart är smittskyddsläkaren som kan besluta om att stänga ner verksamheter som inte fungerar så behöver vi som kommun tydlig information om bedömningsgrunder samt eventuellt nya verktyg för att kunna bedriva ett framgångsrikt tillsynsarbete, säger Stefan Erikson (M), ordförande i Bygg- och miljönämnden.

?I det nationella uppdrag som givits kommunerna så är miljökontorets roll att observera och ge råd och stöd. Vid konstaterade brister ska dessa rapporteras till smittskyddsläkaren som sedan ska fatta beslut om eventuell stängning av verksamheten. 

?Ännu har ingen verksamhet stängts ner i landet och det saknas tydlig information om hur samråd och samverkan mellan kommun och smittskyddsläkare ska fungera och vad som ska avgöra beslut om stängning.

?- Den kris vi nu genomlider påverkar företag, jobb och människors möjlighet att kunna leva och umgås. Det är av särskild vikt att vi alla som enskilda människor hjälps åt, stöttar våra lokala företag och samtidigt tar vårt ansvar för att inte själva göra arbetet för begränsad smittspridning svårare. Ta vara på det fina vädret i helgen, men respektera varandra och håll avståndet – då kan fler hålla sig friska och vi kan mildra krisen för utsatta branscher, avslutar Stefan Erikson (M).

Nu jobbar vi för ett bättre Företagsklimat

By Alliansen, Stefan Erikson No Comments

Ⓜ️Idag hade Stefan Erikson (M)
ordförande i Bygg- och miljönämnden presskonferens om satsningarna för att förbättra Linköpings företagsklimat.

Allians för Linköping satsar på att:

✅utveckla nämnden som en servicemyndighet
✅öka förståelsen för företagares vardag och förutsättningar
✅utveckla och förbättra rådgivning och information
✅förbättra och förenkla kommunikationen
✅skapa en servicegaranti för ökad förutsägbarhet
✅öka digitaliseringen för enklare och snabbare handläggning
✅se över taxor och avgifter så de är transparenta och tydliga
✅jobba med tydligt ledarskap där varje medarbetare är en ambassadör för kommunen och för Linköpings näringslivsarbete

Följ vårt arbete framåt i våra kanaler!

Linköpings miljö- och klimatarbete ligger i framkant.

By Alliansen, Stefan Erikson No Comments

Linköpings miljö- och klimatarbete ligger i framkant och är en prioriterad fråga för Allians för Linköping. Det politiska ledarskapet för att Linköping ska bli koldioxidneutralt 2025 uppmärksammas just nu som en del i den studie som görs av Nina Kelsey, Assistant Professor vid The George Washington University i Washington, DC. – Det är roligt att det vi gör i Linköping syns och ger avtryck i resten av världen. Det är avgörande för ett hållbart miljö- och klimatarbete att den kunskap vi bygger upp också kan spridas till andra länder, säger Stefan Erikson (M) ordförande i Bygg- och miljönämnden.

Linköpingsmoderaternas nya ledande kommunala företrädare 2019-2022

By Annika Krutzén, Erik Östman, Fredrik Lundén, Niklas Borg, Stefan Erikson

Ikväll valde Linköpingsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp bland annat Annika Krutzén (M) till nytt kommunalråd.

Annika är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Under kvällen valdes också Niklas Borg (M) till ordförande i Kommunstyrelsen tillika kommunalråd.

– Det är ett starkt lag som Linköpingsmoderaterna nu har valt för nästa mandatperiod och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dessa personer för ett starkare och bättre Linköping. Att bryta den ökande segregationen och utanförskapet i Linköping kommer att vara ytterst prioriterat för oss. I Linköping ska varje individ ges de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett var de kommer ifrån, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

Övriga val som verkställdes under måndagskvällen återfinns nedan:

Heltidsuppdrag:

 • Niklas Borg till ny ordförande i Kommunstyrelsen (inkl. kommunalråd).
 • Niklas Borg till ny ordförande i Linköping Stadshus AB.
 • Annika Krutzén till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd)
 • Erik Östman till ny ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Deltidsuppdrag:

 • Fredrik Lundén till ny ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
 • Stefan Erikson till ny ordförande i Bygg- och miljönämnden samt ordförande i Valnämnden.
 • Astrid Brissman till ny ordförande i Stångåstaden.

Gruppledare:

 • Anna Steiner Ekström till ny gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Linnea Jägestedt till ny gruppledare i Bildningsnämnden.
 • Agneta Lantz till ny gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Ylva Bjerke till ny gruppledare i Äldrenämnden.

Kommunstyrelsen

 • Erik Östman till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Annika Krutzén till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Fredrik Lundén till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Stefan Erikson till ny ersättare i kommunstyrelsen.
 • Elsa Ericsson till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Linnea Jägestedt till ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx

Koalitionen äventyrar skolgång för högstadieelever

By Stefan Erikson No Comments

Jensen Education har beviljats tillstånd av Skolinspektionen att starta en högstadieskola i Linköping och har därför ansökt om tillstånd från kommunen att nyttja sina befintliga lokaler för detta ändamål. Planen var att starta högstadieskolan till hösten men nu har Koalitionen (S, L, MP) satt stopp för dessa planer och äventyrar därmed skolgången för de elever som efter sommaren önskar studera hos Jensen Education.

Bygg- och miljönämnden fattade nyligen beslut om Jensen Educations ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av sina befintliga lokaler. Idag har de lokaler för gymnasieskola men önskar omvandla delar av dessa lokaler tillfälligt för en högstadieskola fram till dess att de kan hitta mer långsiktig lokalisering för skolan.

Trots att Byggslovskontoret föreslagit nämnden att bifalla Jensen Educations ansökan valde Koalitionen ändå att återremittera ärendet med hänvisning till att alla parkeringsplatser på innergården ska tas bort. Parkeringsplatser som skolan inte ens förfogar över och därmed inte kan påverka då fastighetsägaren har dessa platser uthyrda till boende och inte till skolan.

– Beslutet borde ha varit enbart en formalitet men nu agerar Koalitionen (S, L, MP) politiskt och försvårar för skolan att komma till stånd, säger Stefan Erikson (M), vice ordförande i Bygg- och miljönämnden.

– Det är mycket anmärkningsvärt att Koalitionen försöker förhindra ett bygglov som Bygglovskontoret föreslagit bifall till, Bengt Walla (C), ledamot i Bygg- och miljönämnden.

– Koalitionen sätter nu elever, föräldrar och lärare i en svår situation eftersom det inte är säkert att de kommer kunna ha en skola att gå till i höst, avslutar Denisé Cassel (KD), ledamot i Bygg- och miljönämnden.

Länk till artikel i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/beskedet-far-inte-starta-hogstadium-om5360761.aspx

Strandskyddet måste bli mer flexibelt

By Stefan Erikson No Comments

Linköping är inte bara en av landets större städer – det är en stor landsbygdskommun. Tyvärr ser vi för mycket av stadsfokus där potentialen för boende och företagande på landsbygden glöms bort. Som ett steg för en levande landsbygd vill vi i Moderaterna öppna upp för större möjligheter att bygga och bo i strandnära lägen.

Strandskyddet är en långtgående inskränkning av äganderätten och en reglering som begränsar markägares frihet att råda över sin egen fastighet, samtidigt som det är ett betydande hinder i kommuner runt om i landet som vill bygga bostäder i attraktiva områden.

Det finns givetvis områden där strandskyddet bör värnas för allmänhetens tillgång till den specifika stranden eller där det bör tas hänsyn till specifika naturvärden. Men nuvarande lagstiftning är för hårt styrd och för generell och begränsar kommunernas möjlighet att bestämma var det faktiskt är lämpligt att skapa fler bostäder i strandnära lägen.

Vi moderater vill därför att lagstiftningen ska bli mer balanserad och flexibel. Vi vill se ett regelverk som utgår från att det är tillåtet att bygga i sjönära lägen men att kommunerna genom proportionella bedömningar får se över ett begränsat antal områden som är extra skyddsvärda och införa strandskydd om det anses ändamålsenligt och att det tydligt är i allmänhetens intresse.

Äganderätten måste stärkas och möjligheten att få tillgång till byggbar mark måste förbättras. Strandskyddets nuvarande omfattning hindrar utveckling och nybyggnation på ett sätt som inte är acceptabelt i ett modernt samhälle som värnar tillväxt och en levande landsbygd.

Mats Green (M)
Moderaternas bostadspolitiska talesperson

Stefan Erikson (M)
Vice ordförande bygg- och miljönämnden i Linköping

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/strandskyddet-maste-bli-mer-flexibelt-om5315823.aspx

Koalitionens beslut sätter enskilda medborgare i kläm

By Stefan Erikson

Koalitionen i Bygg- och miljönämnden har fattat beslut om att ta bort krav på bygglov för solpaneler. Ett förslag som, efter initiativ av Moderaterna, redan tagits upp 2014 men då inte var möjligt att genomföra på grund av rådande lagstiftning. Alliansen valde istället att ta bort avgiften för bygglovet. Även denna gång varnas det för att ärendet inte är förenligt med lagstiftningen men Koalitionen väljer ändå att gå vidare och ta bort kravet, vilket kan få stora konsekvenser för enskilda medborgare. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill gärna underlätta och uppmuntra för fler medborgare att investera i klimatsmarta lösningar men det måste också vara rättssäkert och långsiktigt hållbart.

– Det är anmärkningsvärt att Koalitionen väljer att ta bort krav på bygglov trots stark avrådan både från bygglovskontoret och kommunens jurister. Genom detta beslut sätter Koalitionen Linköpingsbor i ett mycket osäkert rättsläge och beslutet innebär också en risk för både den enskilda medborgaren och för kommunen, menar Stefan Erikson (M), vice ordförande i Bygg- och miljönämnden.

I ett läge där någon vill klaga på en uppsatt anläggning kommer ett tillsynsärende initieras och då hamnar den enskilda medborgaren i kläm. Detta leder samtidigt till att Linköpings kommun sätts i ett läge där kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldig. Medborgaren kan därmed likväl som kommunen att komma att lida ekonomisk skada på grund av ett felaktigt och dåligt berett beslut i en nämnd.

Nämnden kan inte heller fatta ett beslut om att upphäva en bygglovplikt som finns i en gällande lagstiftning. Kommande förändringar i lagstiftningen har i det här läget ingen verkan på beslutet då det är gällande lagstiftning denna dag som gäller.

Hanteringen av ärendet är varken demokratisk, transparent eller rättssäkert hållbar. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkade därför idag att ärendet skulle återremitteras så att en seriös bedömning av rättssäkerheten och lagstiftningen kunde genomföras så att inte enskilda medborgaren eller kommunen försätts i ett osäkert rättsläge. Beslutet fattades ändå och oppositionen begärde votering och reserverade sig mot beslutet.

– Eftersom koalitionen ändå valt att fatta beslutet kommer vi i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna att överklaga beslutet för att få en laglighetsprövning, avslutar Stefan Erikson (M).

Artikel i Corren 20170620: 

Högre kvalitet uppnås genom förtroende, inte övervakning!

By Stefan Erikson No Comments

Vi är stolta över Linköping! Stolta över medborgare, företag, verksamheter och inte minst alla de tjänstemän som jobbar inom kommunen. För oss i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Bygg- och miljönämnden är förtroendebyggande, service och kvalitet av högsta vikt. Därför jobbar vi för att nämndens verksamheter ska fortsätta utvecklas från en bra nivå till att bli ännu bättre. Bra kan alltid bli bättre! Under gårdagen ställde vi i oppositionen oss dock frågan om Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna verkligen är lika stolta över Linköping när de lade ett nämnduppdrag om att se över risker i myndighetsutövningen med dagens arbetssätt.

Att arbeta med kvalitet och minimera risker är absolut en självklarhet. Det som vi i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ifrågasätter är bland annat:

 1. Kontoren har i grunden ett uppdrag att arbeta rättssäkert utifrån gällande lagstiftningar, regler och reglementen. Till och med i nämndens verksamhetsplan så står det att besluten ska klara en överprövning.
 2. Förvaltningen arbetar redan med att förbättra kvaliteten bland annat när det gäller det nya processorienterade arbetssätt som infördes för några år sedan.
 3. Internkontrollanter i nämnden, kommunens revisorer, myndigheters normerande kontroller och revisioner granskar redan idag kommunens kvalitet och rättssäkerhet. Om majoriteten (MP, S och L) ser att det är så pass många och allvarliga fel och brister i arbetet, då ska detta hanteras inom ramen för de uppdrag och forum som redan finns, exempelvis granskas av internkontrollanterna, revisorerna och av förvaltningen m.m.

Bygg- och miljönämnden har långt över 1 000 bygglovsbeslut och mer än 3 000 miljöbeslut per år. De flesta sker på delegation. I Linköping har vi en tradition att decentralisera beslutsfattandet. Rutiner för att motläsa underlag och beslut finns. Stöd inom och mellan kontoren finns. Av de beslut som medborgare eller företag anser är felaktiga och som då överklagas, är det få ärenden som går nämnden emot. Med tusentals beslut årligen fungerar det mesta väldigt bra tack vare duktiga tjänstemän som jobbar hårt. På frågan till majoriteten om vad det är för fel och brister nämndes något enstaka exempel på ärende. Är detta skäl till att lägga ytterligare ett uppdrag? Eller, finns det brister vi inte känner till?

Bygglovskontoret har gjort en stor och viktig resa när det gäller service och bemötande och fick för inte länge sedan kommunens personalpolitiska pris för sina framsteg. Vår personal är vår viktigaste resurs för att leverera kvalitet gentemot medborgare och företag och därför ska våra tjänstemän visas förtroende för att kunna fortsätta utveckla service och kvalitet. Arbetet granskas dagligen av medborgare, media, revisorer, nämndens internkontrollanter och av många fler.

Med allt detta sagt är då frågan varför Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna i Bygg- och miljönämnden väljer att utöver befintliga uppdrag och interna arbeten inom förvaltningen lägga ett extra uppdrag. Är åsikten den att Bygglovskontoret och Miljökontoret har så pass många och stora brister idag att den politiska nämnden måste ta ett sådant beslut? Saknar man förtroende för att kontoren själva ska kunna jobba vidare med sina arbetsrutiner? Om bristerna är så pass många, stora och allvarliga – ja, då är det verkligen något som skrämmer mig. Om det handlar om enstaka händelser och fel i det dagliga arbetet, ja då är det absolut något som ska hanteras inom kontoren och förvaltningen i deras interna förbättringsarbete. Misstag och fel kan nämligen hända. Det som en organisation dock alltid ska arbeta med, det är att ta med sig lärdomen så att felen inte återkommer. Detta är ett grundläggande arbetssätt som våra kontor med tjänstemän absolut är fullt kapabla till att göra utan ytterligare pekpinnar. Vi i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har förtroende för att kommunens tjänstemän gör ett bra jobb och ständigt utvecklar arbetet för ännu bättre service och kvalitet.

Stefan Erikson (M)
vice ordförande Bygg- och miljönämnden

Bengt Walla (C) 
ledamot Bygg- och miljönämnden

Christer Petré (KD)
ledamot Bygg- och miljönämnden

Högre kvalitet uppnås genom förtroende, inte övervakning!

By Alliansen, Stefan Erikson

Vi är stolta över Linköping! Stolta över medborgare, företag, verksamheter och inte minst alla de tjänstemän som jobbar inom kommunen. För oss i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Bygg- och miljönämnden är förtroendebyggande, service och kvalitet av högsta vikt. Därför jobbar vi för att nämndens verksamheter ska fortsätta utvecklas från en bra nivå till att bli ännu bättre. Bra kan alltid bli bättre! Under gårdagen ställde vi i oppositionen oss dock frågan om Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna verkligen är lika stolta över Linköping när de lade ett nämnduppdrag om att se över risker i myndighetsutövningen med dagens arbetssätt.

Att arbeta med kvalitet och minimera risker är absolut en självklarhet. Det som vi i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ifrågasätter är bland annat:

 1. Kontoren har i grunden ett uppdrag att arbeta rättssäkert utifrån gällande lagstiftningar, regler och reglementen. Till och med i nämndens verksamhetsplan så står det att besluten ska klara en överprövning.
 2. Förvaltningen arbetar redan med att förbättra kvaliteten bland annat när det gäller det nya processorienterade arbetssätt som infördes för några år sedan.
 3. Internkontrollanter i nämnden, kommunens revisorer, myndigheters normerande kontroller och revisioner granskar redan idag kommunens kvalitet och rättssäkerhet. Om majoriteten (MP, S och L) ser att det är så pass många och allvarliga fel och brister i arbetet, då ska detta hanteras inom ramen för de uppdrag och forum som redan finns, exempelvis granskas av internkontrollanterna, revisorerna och av förvaltningen m.m.

Bygg- och miljönämnden har långt över 1 000 bygglovsbeslut och mer än 3 000 miljöbeslut per år. De flesta sker på delegation. I Linköping har vi en tradition att decentralisera beslutsfattandet. Rutiner för att motläsa underlag och beslut finns. Stöd inom och mellan kontoren finns. Av de beslut som medborgare eller företag anser är felaktiga och som då överklagas, är det få ärenden som går nämnden emot. Med tusentals beslut årligen fungerar det mesta väldigt bra tack vare duktiga tjänstemän som jobbar hårt. På frågan till majoriteten om vad det är för fel och brister nämndes något enstaka exempel på ärende. Är detta skäl till att lägga ytterligare ett uppdrag? Eller, finns det brister vi inte känner till?

Bygglovskontoret har gjort en stor och viktig resa när det gäller service och bemötande och fick för inte länge sedan kommunens personalpolitiska pris för sina framsteg. Vår personal är vår viktigaste resurs för att leverera kvalitet gentemot medborgare och företag och därför ska våra tjänstemän visas förtroende för att kunna fortsätta utveckla service och kvalitet. Arbetet granskas dagligen av medborgare, media, revisorer, nämndens internkontrollanter och av många fler.

Med allt detta sagt är då frågan varför Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna i Bygg- och miljönämnden väljer att utöver befintliga uppdrag och interna arbeten inom förvaltningen lägga ett extra uppdrag. Är åsikten den att Bygglovskontoret och Miljökontoret har så pass många och stora brister idag att den politiska nämnden måste ta ett sådant beslut? Saknar man förtroende för att kontoren själva ska kunna jobba vidare med sina arbetsrutiner? Om bristerna är så pass många, stora och allvarliga – ja, då är det verkligen något som skrämmer mig. Om det handlar om enstaka händelser och fel i det dagliga arbetet, ja då är det absolut något som ska hanteras inom kontoren och förvaltningen i deras interna förbättringsarbete. Misstag och fel kan nämligen hända. Det som en organisation dock alltid ska arbeta med, det är att ta med sig lärdomen så att felen inte återkommer. Detta är ett grundläggande arbetssätt som våra kontor med tjänstemän absolut är fullt kapabla till att göra utan ytterligare pekpinnar. Vi i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har förtroende för att kommunens tjänstemän gör ett bra jobb och ständigt utvecklar arbetet för ännu bättre service och kvalitet.

Stefan Erikson (M)
vice ordförande Bygg- och miljönämnden

Bengt Walla (C)
ledamot Bygg- och miljönämnden

Christer Petré (KD)
ledamot Bygg- och miljönämnden