Category

Okategoriserade

Leave a Reply

En helghälsning

By Okategoriserade No Comments
Läs hela helghälsningen här.

Summering av året som gått 

Det har gått ett år sedan vi äntligen fick en Moderat KSO i Linköping igen. Alliansen har påverkat Linköping positivt genom rätt prioriteringar, och vi har börjat se resultat av den goda politik som förs. Arbetsmarknadsnämnden lyfter människor från utanförskap till sysselsättning och gemenskap, samarbete med näringsliv och polis prioriteras, skolor och socialnämnd arbetar bättre tillsammans… listan kan göras lång. Vi satsar även mer på sociala medier, följ oss gärna på våra lokala Facebook- och Instagramsidor.

Läs hela helghälsningen genom att ladda ned PDF:en nedan.

Annika Krutzén (M) i Almedalen

By Okategoriserade No Comments

Onsdag den 3 juli är Annika Krutzén (M) i Almedalen. Där kommer hon bland annat att delta i ett seminarium anordnat av Stadsmissionen om våldsutsatthet och beroendeproblematik. ”Vem räddar Hanna och Mette?” Om du inte har vägarna förbi Gotland, går det lika bra att livestreama på Almedalen-live.se.

Idrott och segregation

By Okategoriserade No Comments

 Annika Krutzén (M), har deltagit i samtal kring idrott och segregation. Olika parter deltar, för att tillsammans kunna förändra på riktigt. Ayar Shekha, Projektledare inom idrott i segregerade områden, från Östergötlands Idrottsförbund, och Patrik Stålhammar, verksamhetsutvecklare på Kenty, föreläste och visade hur ett bra samarbete kan se ut. En riktigt inspirerande förmiddag, som visar hur mycket engagemang det finns i Linköping. Det gör oss alltid väldigt glada!

Niklas Borg (M) utsedd att ingå i Moderaternas nya integrationskommission

By Okategoriserade No Comments

Moderaterna tillsätter en integrationskommission med uppgift att formulera realistiska mål och utarbeta konkreta reformförslag för att komma till rätta med flera av Sveriges allvarligaste samhällsproblem. I denna kommission kommer Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun, att ingå. Integrationskommissionen ska dels fokusera på positivt formulerade mål som högre tillit, ökad och etablerad trygghet, tydlig ekonomisk tillväxt som kommer individerna till del, kraftigt förbättrade skolresultat och minskat utanförskap. Men även mål formulerade i syfte att förhindra en negativ utveckling vad gäller våldsam kriminalitet och gängbrottslighet samt för minskat sysselsättningsgap och en mer ordnad och reglerad migrationspolitik. Integrationskommissionens uppdrag kommer att vara att göra en inventering inom olika politikområden och lämna förslag på vilka förändringar av politiken som måste till för att Sverige ska nå målen. – Vi har under flera år kombinerat stor invandring med lite integration. Problemen med detta ser vi idag även i Linköping i form av stora utmaningar inom skolan, arbetslöshet, bostäder, socialtjänsten och vården som riskerar att växa och bli ännu större om inte integrationen blir radikalt mycket bättre, säger Niklas Borg (M). Vi ska nu vända på varje sten och ta fram den handlingsplan som Sverige och Linköping så länge har behövt. För bästa resultat ska vi hämta lärdomar från länder som har lyckats bättre än vi. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ska leda arbetet och utöver Niklas Borg kommer en handfull övriga företrädare för Moderaterna att delta, plus en rad forskare, samhällsdebattörer och andra fristående experter. Kommissionen kommer att jobba koncentrerat under ett år och föreslå konkreta och genomförbara reformer som riksdag och regering kan fatta beslut om. Arbetsgruppen: Ulf Kristersson, partiledare (ordförande) Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson Erik Bengtzboe, arbetsmarknadspolitisk talesperson Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande, Linköping Anna Jähnke, regionråd, Region Skåne Alicja Kapica, oppositionsråd, Sundsvall Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna Expert- och referensgrupp: Susanne Ackum, arbetsmarknadsexpert, tidigare generaldirektör IFAU, tidigare statssekreterare i Finansdepartementet Callis Amid, rådgivare i förändringsledning, Afghanistanveteran och föreläsare Eli Göndör, fil. dr. i religionshistoria, författare och skribent Martin Lorentzon, grundare Spotify Gunilla von Platen, grundare Xzakt Mauricio Rojas, docent i ekonomisk historia Sekretariat: Maria Mikkonen, politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli Karin Sedvall, politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli Mer information om kommissionen finns att läsa här:

https://moderaterna.se/med-anledning-av-integrationskrisen-tillsatter-moderaterna-en-integrationskommission

Niklas förklarar Alliansens ägardirektiv för Stångåstaden

By Niklas Borg, Okategoriserade
Allians för Linköpings nya ägardirektiv för kommunens bolag innehåller lösningar på flera av de problem som uppkommit under de senaste åren. Tyvärr har den tidigare politiska inriktningen kring allmännyttan inneburit att de hyresrätter som producerats de senaste åren varit några av de absolut dyraste. Detta är ett stort problem. Klicka gärna på filmen ovan för att höra hur Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande, förklarar detta.

Nej! Moderaterna vill inte höja din hyra

By Okategoriserade No Comments

Tyvärr så har vi blivit tvungna att hantera Socialdemokraternas osanna påhopp på oss angående hyror.

Det är uppenbart att bostadsmarknaden inte fungerar som den ska. Därför vill vi ha en blocköverskridande överenskommelse om en bättre reglering. De stora partierna måste alltså vara överens. Hyresrätten och konsumentskyddet ska vara fortsatt starkt. Alla påståenden om att Moderaterna kommer att höja hyrorna efter valet är falska.

Moderaternas lösning på Linköpings integrationsproblem – ett förnyat samhällskontrakt

By Okategoriserade No Comments

Idag höll Linköpings Moderaterna en pressträff där kommunalråden Niklas Borg och Erik Östman presenterade lösningen på integrationsproblemen i Linköping. En sammanfattning på lösningen följer nedan.

Det finns delar i Linköping där utanförskapet växer sig fast. Det finns familjer där barnen aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet. Det finns familjer där inget av barnen får behörighet till gymnasiet. Trots en långvarig högkonjunktur, en glödhet arbetsmarknad och löften om en sammanhållen stad fortsätter segregationen och utanförskapet i Linköping att öka. Moderaterna presenterar nu vår lösning på Linköpings integrationsproblem.

Den skarpaste kritiken mot Moderaterna inför valet 2014 var att segregationen hade ökat under de år som Alliansen styrt Linköping. Det var en kritik som sved eftersom den var sann. Trots många insatser och stora nya resurser så växte klyftorna. Problemet är bara att de fortsätter att göra det också i dag och i en allt snabbare takt. I sak är det inte konstigt, den styrande majoriteten i Stadshuset gör i dag samma sak som vi gjorde fast med ännu mer pengar.

Linköping behöver välja en ny väg. Det är viktigt både för varje individ som befinner sig i utanförskap men det är också viktigt för hela samhället. Mycket tyder på att landets kommuner kommer befinna sig under betydande ekonomisk press under kommande år. För att klara av att leverera den nivå på välfärden som Linköpingsborna förväntar sig måste alla som kan arbeta. Fler i arbete är den bästa garanten för en trygg skola, vård och omsorg.

Positiv förväntan

Vår lösning på Linköpings integrationsutmaning är att möta alla Linköpingsbor med en positiv förväntan att alla, utifrån sina förutsättningar, anstränger sig för att bidra till vårt gemensamma samhälle. När kommunen idag möter människor som lever i utanförskap och bidragsberoende utgår man alltför mycket från ett omhändertagandeperspektiv där för mycket fokus ligger på de problem och hinder som finns. Det stärker varken självförtroendet eller självkänslan och gör inte heller att man känner sig mer motiverad att komma i jobb och sysselsättning.

Vi är övertygade om att det krävs ett ändrat fokus, kommunen måste utgå från varje individs förmåga och se det friska i människan. Detta betyder inte att vi tror att alla ska kunna gå direkt ut i den reguljära arbetsmarknaden. Vi är väl medvetna om att alla har olika förutsättningar och att det är utifrån varje persons förutsättningar som vi tillsammans sätter nivån på vad varje människa kan förväntas bidra med.

För vissa kan det handla om att på snabbaste sätt nå den reguljära arbetsmarknaden, för en del kan det handla om subventionerade anställningar, medan det för andra kan handla om praktik eller bara att lära sig vardagssvenska för att kunna handla, gå till apoteket och prata med barnens lärare.

 Snabbare vägar in i samhället

Idag får man i genomsnitt vänta fyra månader för att påbörja undervisning i Svenska för invandrare (SFI) och sex månader för att påbörja samhällsorientering (siffror för hela Sverige, källa AF). Att behöva vänta så länge är helt förödande för en människas motivation att försöka komma in i samhället. Etableringen måste igång direkt. Det får aldrig vara så att kommunen blir den begränsande faktorn när en person ska gå från utanförskap till jobb, sysselsättning och inkludering i samhället.

I vår modell ställer vi höga krav på kommunen att erbjuda stöd och resurser för att hjälpa alla individer att nå sina mål. Vi ställer också lika höga krav på att varje person är beredd att anstränga sig utifrån sin förmåga. Gör man inte det och inte uppfyller sin del av kontraktet så måste det också få konsekvenser i form av reducerat eller uteblivet bidrag.

Inom förskolan ser vi ypperliga möjligheter för många utrikesfödda kvinnor med ingen eller liten utbildningsbakgrund som i dag har svårt att ta sin in på arbetsmarknaden.

Vad dessa kvinnor ofta har är en stor vana vid omsorg om barn. I förskolan får de möjlighet att lära sig enkel svenska tillsammans med barnen och blir populära hos barnen då de alltid har tid. De tillför ett stort värde till förskolan samtidigt som förskollärarna kan ägna större del av sin tid åt det pedagogiska innehållet istället för att plocka fram och av mat, hjälpa till att ta på ytterkläder och stå och gunga på gården.

På samma sätt ser vi stora möjligheter inom äldreomsorgen. Genom att ha extra resurser som kan hjälpa till vid maten, med promenader eller bara vara sällskap så kan den utbildade personalen istället koncentrera sig på omvårdnadsdelen.

Det här arbetssättet hjälper människor att integreras i samhället, de får möjlighet att känna en tillhörighet och att man gör nytta samtidigt som kvaliteten höjs i våra välfärdsverksamheter och vår personal lättare hinner med att göra sitt jobb.

(S) gynnar kommunens utförare

By Fredrik Lundén, Okategoriserade No Comments

Mikael Sanfridson (S) försöker i sin replik (Corren 29/3) få det att framstå som att Moderaterna vill avbryta digitaliseringsarbetet inom äldreomsorgen, vilket såklart inte stämmer. Det vi vill är snarare att påskynda det och inte låta de boende på kommunens äldreboenden vänta på att kunna använda wifi till år 2020, som istället är Socialdemokraternas plan.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har vid ett flertal tillfällen föreslagit att det, vid nya upphandlingar, ska ställas krav på vinnande utförare att tillhandahålla gratis wifi i gemensamhetslokaler till gagn för såväl boende som besökare. Och varje gång har Socialdemokraterna sagt nej till detta förslag. Istället lovar Sanfridsons (S) Socialdemokraterna att alla äldreboenden ska få wifi men först år 2020. Vi vill inte vänta så länge.

Det är också anmärkningsvärt att Sanfridson (S) försöker måla ut oss som en bromskloss i digitaliseringsarbetet när Moderaterna i vårt budgetförslag för 2018 avsatte 5,9 mnkr för driftskostnader för wifi i äldreboenden medan Koalitionen (S, MP, L) nöjde sig med ett långsammare införande och endast avsatte 1,4 mnkr. Frågan är vem som egentligen bromsar digitaliseringsarbetet.

Sanfridson (S) säger sig vilja ha en likvärdighet på alla äldreboenden men med Socialdemokraternas politik har Linköping istället fått en djupt ojämlik äldreomsorg med fördelar till kommunens egna utförare jämfört de privata utförarna. Det är inte rätt väg att gå för att skapa en likvärdighet på alla äldreboenden.

Fredrik Lundén (M)
Vice ordförande i Äldrenämnden

Klicka på länken för att läsa artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/s-gynnar-kommunens-utforare-om5240180.aspx