Category

Niklas Borg

Leave a Reply

Vi vill göra Linköping till en företagarvänlig kommun

By Fredrik Lundén, Niklas Borg No Comments

Sedan 2014 då socialdemokraterna tog över styret för Linköping har kommunens företagare upplevt att attityden mot företagande från ansvariga politiker försämrats avsevärt. Vi i Moderaterna vill se ett slut på den utvecklingen. Därför presenterar vi vårt företagarpaket med en rad åtgärder för att återigen göra Linköping till en företagarvänlig kommun.

Många beslut kan fattas för att skapa ett gott näringslivsklimat i en kommun, men mest av allt spelar det roll vad man som politiker har för grundläggande syn på företagare och på företagande. Linköping behöver en politisk ledning med engagemang för företagarens vardag, både i medgång och i motgång. Under en fyraårig mandatperiod fattar en kommunledning hundratals beslut som påverkar Linköpings företagare.

– Vi är företagare själva och förstår att för att Linköping ska må bra och kunna fortsätta utvecklas, måste företagen i Linköping må bra och vilja fortsätta utvecklas. Vi i politiken skapar inte arbetstillfällen, det gör företagen. Företagen ska känna att kommunen underlättar istället för att göra det krångligare att vara företagare i Linköping, säger Niklas Borg, kommunalråd för Moderaterna i Linköping.

Något av det viktigaste för företagare är förutsägbarhet i verksamheten. Därför är det centralt att företagens kontakt med kommunen präglas av just förutsägbarhet. Vi i Moderaterna vill därför införa en servicegaranti där kommunen i varje fall ska meddela en maxtid på hur lång tid det tar innan en ansökan blir behandlad. Det kan exempelvis inte vara så att en krögare som ansöker om ett serveringstillstånd inte vet när det kommer beviljas. Det bidrar inte till förutsägbarhet i en företagares vardag.

En annan viktig åtgärd som vi inom moderaterna vill införa för att förbättra klimatet för företagare i Linköping är den så kallade Rättviksmodellen. Rättviksmodellen innebär att kommunen enbart tar betalt för den service den faktiskt ger företag istället för att utgå från en schablonmässig betalningsmodell.

– Allt oftare känner vi moderater ett behov av att påminna om att Linköping är mer än staden. En stor del av Linköpingsborna bor och driver företag på landsbygden eller i någon av de mindre tätorterna. Det räcker med att besöka Vreta utbildningscentrum och Vreta kluster för att inse att de gröna näringarna växer och driver på den tekniska utvecklingen. Därför är viktigt att vi som kommun underlättar för företagande på landsbygden säger Fredrik Lundén, medlem i moderaternas företagarråd.

Vi moderater ser även vikten av att lyfta företagande ur ett trygghetsperspektiv. En företagare lever ofta med sitt företag dygnet runt. Risken att utsättas för brott finns som en ständigt närvarande tanke i bakhuvudet. Man känner oro för personalen som jobbar natt. Det finns en oro för att drabbas av inbrott, bedrägeri, skadegörelse och utpressning. Nedskräpning och klotter medför extra kostnader som det kanske inte finns utrymme för. Vid sidan om de personliga kostnaderna för otrygghet finns också en kostnad för samhället. När vi oroas över saker som vår personliga trygghet minskar energin för kreativitet och företagsamhet. Mindre frihet leder till dämpad tillväxt och utveckling. Därför vill vi genomföra en kommunal kartläggning kring företagares känsla av otrygghet med en efterföljande åtgärdsplan tillsammans med Polisen.

Linköping har alltid varit en handelsstad. Om vi vill fortsätta vara det gäller det att företagen kan möta den ökade digitalisering inom handeln. E-handeln växer kraftigt och därför är det viktigt att Linköpings kommun ger goda förutsättningar för att e-handelsföretag ska kunna startas och utvecklas. Därför vill vi att Linköpings kommun etablerar ett e-handelskluster. Ett  kluster där både mindre mindre och större företag kan mötas och ta del av varandras kompetens och idéer.

Artikel i Corren: http://www.affarsliv.com/nyheter/sa-vill-moderaterna-hjalpa-naringslivet-om5327320.aspx

Minst en ny idrottshall per år

By Niklas Borg No Comments

Idrotten är den största folkrörelsen i Sverige. Den engagerar många, sprider glädje och förutsättningar för ökad hälsa och ett friskare liv. Därför borde alla, framför allt barn och unga, ha möjligheter att utöva idrott i sitt närområde, oavsett var i kommunen man bor.

I Linköping finns idag tyvärr väldigt få idrottshallar sett till kommunens befolkning men även jämfört med andra jämnstora kommuner. Idrottshallarna är dessutom ojämnt fördelade inom kommunen. Den stora bristen på hallar gör att tiderna inte räcker till för alla idrottsföreningar och idrottande barn, unga och vuxna. Den höga konkurrensen om halltider tvingar många till långa bilresor runt om i kommunen, vilket tar mycket tid men också skapar en orättvisa för de utan bil. Detta gör det svårt för föreningar att bedriva sin värdefulla verksamhet och ingen vinner på att lag och föreningar läggs ner på grund av brist på träningsmöjligheter.

Linköpingsmoderaternas ambition är därför att bygga minst en ny idrottshall per år. Vi kommer att prioritera områden som saknar tillgång till fullstor hall i sitt närområde, med början i Ekängen och Linghem där idag omkring 1 000 barn och unga är aktiva i idrottsföreningar i respektive område men där bristen på träningsmöjligheter tvingar lag att lägga ner sin verksamhet. Som exempel måste Linghems SK spela sina innebandymatcher i Malmslätt, vilket innebär en bilresa på minst 50 minuter tur och retur.

För den fortsatta utbyggnaden vill vi föra en dialog med boende och idrottsföreningar för att få en bild av var behoven är som störst. Vi vill också prioritera områden där föreningslivet vill vara delaktiga i driften av idrottsanläggningarna. Idrottsföreningarnas engagerade ideella krafter fyller en viktig funktion i samhället, och i utvecklingen i respektive stadsdel och ort, och bör därför också vara delaktiga i planeringen av nya hallar. Barns och ungdomars möjlighet till idrott och rörelse måste värnas, oavsett var i kommunen de bor.

Niklas Borg (M)
kommunalråd

Fredrik Lundén (M)
ersättare i kommunstyrelsen
vice ordförande i geografiska utskottet Åkerbo (östra Linköping)

Elmer Jansson (M)
ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Agneta Lantz (M)
ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/minst-en-ny-idrottshall-per-ar-om5295876.aspx

Ingen tvekan om barnäktenskap

By Annika Krutzén, Erik Östman, Jerry Broman, Niklas Borg No Comments

Socialstyrelsens och Migrationsverkets broschyr “Information till dig som är gift med ett barn” visar på att någonting gått allvarligt snett i det offentliga Sveriges hantering av så kallade barnäktenskap. Det kan vi i Linköpings kommun inte blunda för. Det får inte finnas några frågetecken kring hur barnäktenskap och annan hedersproblematik hanteras i kommunen.

Broschyren “Information till dig som är gift med ett barn” kan inte beskrivas som annat än fruktansvärd. Den väcker stora frågor kring hur den här typen av problematik hanteras i Sverige och hur våra offentliga myndigheter lyckats tappa både den rättsliga och moraliska kompassen. Här krävs det att vi från politikens sida talar klarspråk: en vuxen person som har samlag med en person under 15 år begår en våldtäkt. Att bli bortgift mot sin vilja eller tvingas till sexuella handlingar är mycket allvarliga övergrepp. Att man från de ansvariga myndigheternas sida inte lyckats vara klara kring detta är en källa till stor oro då deras regler och riktlinjer får genomslag på hur de enskilda fallen hanteras ute i kommunerna.

Detta är något som Linköpings kommun skyndsamt behöver hantera. Vi måste säkerställa att dessa barns rättigheter skyddas och att förövarna polisanmäls. Inför kommande kommunfullmäktige lyfter vi därför frågan om vilket stöd ett barn i Linköping som gifts bort med en vuxen faktiskt får. Alla Linköpingsbor måste känna tillit till att information, rutiner och insatser är tillräckliga. Det får aldrig finnas några oklarheter i vad som gäller i Linköpings kommun kring frågor rörande barnäktenskap och andra övergrepp mot barn.

Den uppkomna situationen reser också frågan kring hur övrig hedersproblematik hanteras inom kommunen. Om Socialstyrelsen och Migrationsverket landat så snett i frågan om barnäktenskap måste man också fråga sig inom vilka andra områden man misslyckats med att stå upp för de utsattas rättigheter. Vi kommer inom våra förvaltningar driva på för en översyn av rutinerna kring hedersvåld och förtryck för att säkerställa att liknande misstag inte sker på kommunal nivå.

Ska Sverige klara av att lösa problemen med integrationen finns det värderingar som vi inte kan göra avkall på. Rätten att som barn vara fri från tvång och sexuella övergrepp är en sådan. Här går en linje i sanden som vi inte kan acceptera att den överträds. Tyvärr visar Socialstyrelsen och Migrationsverket att Sverige i alla lägen inte klarat av att stå upp för denna grundvärdering. Det går inte att relativisera bort vad som är mycket allvarliga övergrepp på barn. Linköpings kommun får inte göra om Socialstyrelsens och Migrationsverkets misstag. I vår kommun ska alla barn kunna känna sig trygga.

Niklas Borg (M)
Kommunalråd

Erik Östman (M)
Kommunalråd, vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Jerry Broman (M)
Vice ordförande i bildningsnämnden

Annika Krutzén (M)
Vice ordförande i socialnämnden

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/ingen-tvekan-om-barnaktenskap-om5234310.aspx

Linköping och Norrköping behöver ett nytt ledarskap

By Linköpingslöftet, Niklas Borg No Comments

Vi utmanar socialdemokraterna om positionen som den ledande kraften i vår regions utveckling. Vi vill vinna förtroende att få styra regionens två ledande städer, Norrköping och Linköping. Städerna ska ses som två kugghjul till hela vår region och vi ser ett antal områden som vi gemensamt måste ta oss an.

Vi vill genom vårt moderata ledarskap fokusera på de människor som behöver politiken allra mest. Det handlar om de som i sin vardag är beroende av vår gemensamma välfärd, de som saknar ett jobb att gå till men också de barn och föräldrar som ska få sitt vardagspussel att fungera. Vi har också en ökad andel äldre i Norrköping och Linköping som med all rätt har höga förväntningar och krav på samhällets omsorg.

Alla prioriteringar vi vill göra i Norrköping och Linköping syftar till att fler människor ska arbeta, må bättre och bidra till vårt samhälle. Inget är viktigare, vare sig för regionens välstånd eller välfärd och för människors hälsa än att fler människor kan gå till ett arbete och att fler jobb kan växa fram.

Båda våra städer lider av matchningsproblematik på arbetsmarknaden. Vi vill underlätta för människor att utbilda sig var de än befinner sig i livet. Tillsammans har och kan våra städer erbjuda ett brett utbud av utbildningar för ungdomar och vuxna. Därför ska vi stimulera människor att söka utbildningar i en större geografi än sin egen hemkommun. Vi är beredda att tillsammans fördjupa Norrköpings och Linköpings samarbete över yrkes- och vuxenutbildningar under nästa mandatperiod.

De ungdomar som lämnar gymnasiet ska vara anställningsbara inom det område de utbildats i. De praktiska utbildningarna ska vara av så god kvalité att de kan möta arbetsgivarnas krav utan kompletteringar. De studieförberedande programmen ska ge så goda kunskaper att eleverna kan tillgodogöra sig akademiska kunskaper på högskole- och universitetsnivå. Vi har för avsikt att avsätta de resurser som krävs i Norrköping och Linköping för att utbildningssystemen i våra kommuner verkligen ska förbereda ungdomar för arbete och studier på vår arbetsmarknad.

Både Norrköping och Linköping har utanförskapsområden och ett stort antal nyanlända som kommer att lämna den statliga etableringen under kommande mandatperiod. Vi vill motverka att utanförskapet växer genom att från början våga ställa krav. Krav på deltagande i studier, praktik eller annan sysselsättning som ger den snabbaste vägen till en egen försörjning. I utbyte ska kommunerna garantera det stöd som behövs för en snabb integrering. Vi vill se ett ökat engagemang från båda kommunerna redan i etableringsfasen för att förhindra att andelen försörjningsstödstagare ökar när de nyanlända lämnar statens ansvar i etableringsfasen.

Norrköping och Linköping har en historia av olika samarbeten men saknar också i många fall konkreta resultat av dessa. Oavsett tidigare politiska majoriteter konstaterar vi att prestige i alltför stor utsträckning har stått i vägen för en gemensam utveckling av kommunerna. Vår avsikt är att bryta gamla prestigefyllda strukturer och istället på allvar dra nytta av varandra från valet 2018 och framåt.

Sophia Jarl (M)
Oppositionsråd Norrköpings kommun

Niklas Borg (M)
Tillträdande kommunalråd i opposition Linköpings kommun

Debattartikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/tva-kugghjul-i-regionen-om5043995.aspx

Niklas Borg (M) och Fredrik Sjöstrand (M) toppar Linköpingsmoderaternas Kommunfullmäktige- respektive Regionfullmäktigelista

By Lista, Niklas Borg

Under onsdagskvällen den 14 mars genomförde Linköpingsmoderaterna sin nomineringsstämma som fastställde listan till Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige, för Linköpings valkrets, inför valet 2018. Förstanamn på Kommunfullmäktigelistan blev Niklas Borg (M) och förstanamn på Regionfullmäktigelistan blev Fredrik Sjöstrand (M).

  Jag är glad och hedrad över förtroendet att toppa kommunfullmäktigelistan och leda Linköpingsmoderaternas lag i valrörelsen. Det kommer att vara mycket jobb och det kommer att bli tufft, men det kommer också att bli oerhört roligt och jag ser verkligen fram emot en intensiv valrörelse och att tillsammans med Linköpingsmoderaterna fightas för att få till ett maktskifte i Stadshuset, säger Niklas Borg (M).

– Moderaterna har nu ett starkt lag som kandiderar till Regionfullmäktige och kan ge Östergötland ett nytt ledarskap i en tid med växande vårdköer, stängda vårdplatser och stora underskott, säger Fredrik Sjöstrand (M). Vårt viktigaste vallöfte inför nästa mandatperiod är det ska bli enklare för människor att få rätt vård i tid.

Under perioden 15 december till den 14 januari har alla medlemmar i Linköpingsmoderaterna haft möjlighet att rösta i det interna provvalet. Nomineringskommittéerna för de respektive valsedlarna har därefter sammanträtt och gjort mindre justeringar av rangordningen utifrån gällande nomineringsregler.


Listan till kommunfullmäktige toppas, efter nomineringsstämman, av följande 10 namn:

 1. Niklas Borg, 41 år, Företagare
 2. Erik Östman, 34 år, Kommunalråd/Skattehandläggare
 3. Fredrik Lundén, 53 år, Lantmästare
 4. Stefan Erikson, 36 år, Civilekonom/Egen företagare
 5. Jerry Broman, 35 år, Rekryteringskonsult
 6. Elsa Ericsson, 23 år, Säkerhetsrådgivare/Säljare
 7. Annika Krutzén, 32 år, Ekonom
 8. Henrik Dalgard, 19 år, Politisk sekreterare
 9. Linnea Jägestedt, 27 år, Projektsekreterare
 10. Rolf G Edelman, 74 år, Sjukhusfysiker

Listan till regionfullmäktige för Linköpings valkrets toppas, efter nomineringsstämman, av följande fem namn:

 1. Fredrik Sjöstrand, 39 år, Oppositionsråd
 2. Maria Almesåker, 41 år, QA Manager
 3. Matilda Ekeblad, 21 år, Studerande
 4. Finn Bengtsson, 61 år, Professor/Överläkare och Riksdagsledamot
 5. Ralf Holmér, 74 år, Bergsingenjör

Moderaternas valsedel till Kommunfullmäktige i Linköpings kommun

Moderaternas valsedel till Regionfullmäktige för Linköpings valkrets

Niklas Borg (M) vald till nytt kommunalråd för Moderaterna i Linköpings kommun

By Niklas Borg No Comments

Under måndagskvällen valde Linköpingsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp Niklas Borg (M) till nytt kommunalråd efter Christian Gustavsson (M).

Niklas är idag vice ordförande i Socialnämnden och vice ordförande i Sankt Kors Fastighets AB, två uppdrag som Niklas i och med uppdraget som nytt kommunalråd har valt att avsäga sig. Övriga uppdrag som Niklas idag innehar och behåller är bland annat ledamot i Kommunfullmäktige och ledamot i Kommunstyrelsen.

– Jag är glad och hedrad över förtroendet som mitt parti har givit mig. Under denna mandatperiod har tyvärr Linköping kommit att bli en än mer delad kommun med ökad segregation och utanförskap. Jag kommer därför att göra mitt bästa för att se till att Linköping lyckas bättre med integration och inkludering. I detta arbete tar jag med mig mina erfarenheter från många år i socialpolitiken och jag tror att jag tillsammans med Moderaterna kan bidra till förändring, säger Niklas Borg (M).

Vid mötet valdes även Stefan Erikson (M) till ny vice ordförande i Sankt Kors Fastighets AB samt till ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Samtliga val som verkställdes under måndagskvällen återfinns nedan:

 • Niklas Borg till nytt kommunalråd, inkl. ledamot i KS planeringsutskott och kommunalrådsberedning (efter Christian Gustavsson)
 • Niklas Borg till ny vice gruppledare (efter Christian Gustavsson)
 • Niklas Borg till ny ordförande i kommunfullmäktigegruppen och gruppstyrelsen (efter Christian Gustavsson)
 • Erik Östman till ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktigegruppen (efter Niklas Borg)
 • Fredrik Lundén och Agneta Lantz till nya ledamöter i gruppstyrelsen (efter Niklas Borg och Anna Bergdahl)
 • Stefan Erikson till ny vice ordförande i Sankt Kors Fastighets AB (efter Niklas Borg)
 • Annika Krutzén till ny vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott (efter Christian Gustavsson)
 • Jerry Broman till ny ledamot i Kommunstyrelsen (efter Christian Gustavsson)
 • Stefan Erikson till ny ersättare i Kommunstyrelsen (efter Jerry Broman)
 • Anna Steiner Ekström till ny gruppledare i samhällsbyggnadsnämnden (efter Christian Gustavsson)
 • Sandra Sannemo Bårman till ny ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden (efter Christian Gustavsson)
 • Jan Törnfeldt till ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden (efter Sandra Sannemo Bårman)
 • Sandra Sannemo Bårman till ny ledamot i LinköpingsExpo AB (efter Christian Gustavsson)
 • Fredrik Lundén till ny vice ordförande i Science Park Mjärdevi AB (efter Christian Gustavsson)
 • Agneta Lantz till ny ledamot i direktionen för Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen (efter Christian Gustavsson)

Klicka gärna på länken för att lyssna på Niklas Borg (M) i intervju med P4 Östergötland: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6903114

Fler med långvarigt försörjningsstöd i Linköping

By Niklas Borg

Vad är Koalitionens lösning?

Lokalmedia uppmärksammade nyligen Socialstyrelsens siffror över kommuners utbetalning av försörjningsstöd. Där hamnade Linköping bland de kommuner i landet med högst andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd (Corren, 20170222). Niklas Borg (M), vice ordförande i Socialnämnden, kräver svar från Koalitionen.

Halvvägs genom den nuvarande mandatperioden är det tydligt att segregationen och utanförskapet har utvecklas åt fel håll. Utanförskapet har bitit sig fast i delar av Linköping och risken är stor att utanförskapet också går i arv. Linköping behöver tänka nytt och införa verksamma insatser – och det är bråttom. Liksom resten av Sveriges kommuner står Linköping inför utmaningen att ta emot många nya Linköpingsbor, som kommer hit som flyktingar. Utan rätt insatser är dessa människor dömda till ett livslångt utanförskap.

Med anledning av detta kräver Niklas Borg (M), genom en interpellation till kommunfullmäktige (bifogad längst ner på sidan), svar från majoriteten på följande frågor:

 • Vad är Koalitionens strategi för att minska antalet långvariga försörjningsstödstagare i Linköping?
 • Kommer Koalitionen att införa kommunala anställningar för att fler Linköpingsbor som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få en anställning och komma bort från långvarigt försörjningsstöd?

Artikel i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/hur-ska-bidragsberoendet-minska-om4550891.aspx

Interpellation: Fler med långvarigt försörjningsstöd – vad är Koalitionens lösning?