Category

Niklas Borg

Leave a Reply

”M:s bidragstak är bra men fler skärpningar behövs”

By Niklas Borg No Comments

I dagens DN debatt skriver bland andra moderater, Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande i och med den kommande partistämman, om att Moderaternas förslag om bidragstak är bra, men inte tillräckligt.

En uppriktig beskrivning av utanförskapet, löften om en tydlig arbetslinje och reformer som fick fler människor i jobb la grunden för Moderaternas framgångar i valen 2006 och 2010. Drivkrafterna för att arbeta stärktes med sänkt skatt och strama bidrag. Fler fick känna att de stod på egna ben och fler barn fick se sina föräldrar gå till jobbet. Det finns nu flera förslag som partistämman behöver ställa sig bakom, för att ta krafttag mot det utanförskap som växer i takt med socialbidragen och hindra att bidragskostnader pressar undan välfärden.

Moderatledda kommuner och moderater i opposition har återupptagit arbetet för arbetslinjen. Solnamodellen och Växjölöftet är två exempel på hur tydliga krav på motprestation, nära samarbete med arbetsgivare och individuellt stöd som gör fler anställningsklara sänkt bidragskostnaderna och tagit fler till jobb. I Malmö, Örebro, Gävle och många andra kommuner står en daglig kamp mot Socialdemokraternas bidragslinje. Det är vår uppgift i hela landet.

Socialdemokraternas bidragspolitik fräter på tillit, sammanhållning och trygghet i det svenska samhället. Trots flera år av högkonjunktur har utanförskapet bitit sig fast på höga nivåer, och andelen arbetslösa som bedöms stå långt ifrån jobb är större än någonsin. Bidragen tränger undan pengar till skolan, sjukvården och omsorgen. Bidragen dämpar också arbetsutbudet och håller tillväxten tillbaka. I områden där få jobbar ökar möjligheten för kriminella gäng växa och ta över. Även i kommunerna där arbetslinjen är som starkast, syns nu att trycket på socialbidragen ökar.

Bidragspolitiken har skapat ett utanförskap som går i arv och göder otryggheten. Var fjärde barn som växer upp i en familj som tar emot ekonomiskt bistånd tar själv emot bidraget i vuxen ålder. Forskning visar också att barn till föräldrar i bidragsberoende får sämre resultat i skolan, oftare hoppar av gymnasiet och löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Sambanden behöver brytas för att samhället ska bli mer rättvist.

Regeringen spår allt högre bidragskostnader med sin egen politik. Om bidragsberoendet skulle vuxit proportionerligt med befolkningsutvecklingen skulle ökningen varit drygt 3 procent, istället för 13,3 procent – som regeringen räknar med – till år 2022. När konjunkturen vänder nedåt riskerar stora grupper, särskilt invandrare med kort utbildning och begränsade svenskkunskaper, att fastna i långvarigt utanförskap. Redan nu syns negativ utveckling för samtliga fyra centrala mått på arbetsmarknadens tillstånd: arbetskraftsdeltagande, sysselsättning, arbetslöshet och arbetade timmar.

Nationell restriktivitetsnorm

Varje krona som betalas ut i bidrag knuffar jobb och egen försörjning en krona längre bort. Försörjningsstödet regleras ytterst i socialtjänstlagen, men lagen tolkas och verkställs av landets kommuner. Frihetsgraderna för socialtjänsten är stor och en del kommuner lägger ekonomiskt stöd utöver den norm som regleras i lag och fastställs av regeringen årligen, exempelvis för kollektivtrafikkort, föreningsmedlemskap eller som i Malmö som ger försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet. Denna möjlighet bör avskaffas och ersättas med en restriktivitetsnorm som ger en enhetlig och restriktiv bidragspolitik i hela landet. Moderaternas förslag om bidragstak är bra, men inte tillräckligt.

Backa bidragshöjningen

Försörjningsstödet utgår från riksnormen, som ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, hygien, telefon. Tidigare även för radio- och TV-avgiften. Sedan denna avgift togs bort har dock inte riksnormen justerats ned med motsvarande belopp, trots att det endast är förvärvsarbetare och pensionärer som betalar den nya skatten. I praktiken har därmed Sveriges bidragstagare fått en bidragshöjning. Därför borde riksnormen justeras ned med motsvarande belopp för den förra radio- och TV-avgiften. Det skulle spara över hundra miljoner kronor i bidragskostnader och backa den försvagning av drivkrafterna för att jobba som smögs in i försörjningsstödet vid årsskiftet.

Säkerställ barns rätt till mat på bordet och tak över huvudet

Syftet med försörjningsstöd är att människor som annars inte skulle klara sig själva ska få tak över huvudet och kunna leva ett drägligt liv. Skattebetalarnas pengar riskerar dock gå till annat än ändamålet som avses i socialtjänstlagen. Senast uppmärksammades detta i Malmö, där förvaltningsrätten ansåg att kommunens försörjningsstöd skulle finansiera en resa inom Indien för två personer som ville anhöriginvandra till Sverige. Det krävs nya redskap som ger kommunerna möjlighet att säkerställa att försörjningsstödet går till det som avses. Ett exempel är att kunna säkerställa att hyran betalas automatiskt. Det är viktigt för att barn i utsatta familjer ska få tillgång till den grundläggande ekonomiska trygghet som ekonomiskt bistånd finns till för att garantera.

Nolltolerans mot bidragsfusk

Bidragsfusk hotar förtroendet och finansieringen av välfärdens kärna. 2,5 procent av försörjningsstödet betalas ut till någon som fuskat sig till pengarna, enligt statliga Delegationen för korrekta utbetalningar. För en vanlig svensk kommun rör det sig om miljontals kronor som istället kunde finansierat nya undersköterskor i hemtjänsten eller lärare i skolan. Socialtjänsten bör ha kontroll- och underrättelseplikt vid misstanke om bidragsfusk. Att inte acceptera hembesök bör vara avslagsgrundande för bidragsansökan. Det breda undantag från lagen om underrättelseskyldighet som idag finns hindrar effektiv samverkan mot bidragsbrott. Bidragsbrott behöver prioriteras av polisen och straffen behöver skärpas.

Skärpta och breddade aktivitetskrav

Många riskerar att förlora pengar och fritid på att gå från bidrag till jobb. Den som söker bidrag ska därför söka jobb och delta i praktik, utbildning eller andra åtgärder på heltid som motprestation. Den som söker bidrag och saknar gymnasial utbildning bör som motprestation exempelvis anvisas till utbildning. Effektiva kombinationer av yrkesutbildning och svenskundervisning kan ge snabbare etablering. Forskning i Sverige och internationella erfarenheter visar att aktivitetskrav och krav på jobbsökande förkortar tiderna i arbetslöshet och minskar utanförskapet. Fler föräldrar behöver gå till jobbet, så att färre barn växer upp i utsatthet.

Moderaterna är rösten för alla som anstränger sig för sin egen och vår gemensamma framtid. Varje ansträngning ska löna sig och vår uppgift är att vara garanten för det. Att ställa krav är att bry sig. Alla har en plikt att bidra genom arbete och utbildning efter bästa förmåga. Det är en förutsättning för att Sverige ska gå runt.

Niklas Borg (M)

Kommunalråd, Linköping

Benjamin Dousa (M)

Förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet

Alexander Abenius (M)

Kommunalråd, Lerum

Johan Abrahamsson (M)

Förbundsordförande, Västra Götaland

Linda Allansson Wester (M)

Kommunalråd, Svedala

Jonas Bergman (M)

Kommunalråd, Halmstad

Carl-Oskar Bohlin (M)

Förbundsordförande, Dalarna

William Elofsson (M)

Oppositionsråd, Gävle

Michaela Fletcher (M)

Kommunalråd, Österåker

Roger Fredriksson (M)

Förbundsordförande, Blekinge

Axel Josefsson (M)

Kommunalråd, Göteborg

Anna Jähnke (M)

Regionråd, Skåne

Alicja Kapica (M)

Oppositionsråd, Sundsvall

Lars-Ingvar Ljungman (M)

Förbundsordförande, Skåne

Josefin Malmqvist (M)

Förbundsordförande, Moderatkvinnorna

Helena Nanne (M)

Vice förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet

Oliver Rosengren (M)

Kommunalråd, Växjö

Lars Rådén (M)

Kommunalråd, Solna

Malin Sjölander (M)

Förbundsordförande, Kalmar

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förbundsordförande, Gotland

Torbjörn Tegnhammar (M)

Oppositionsråd, Malmö

Alexander Torin (M)

Kommunalråd, Karlstad

Malin Wengholm (M)

Regionråd, Jönköping

Carina Wutzler (M)

Kommunalråd, Vellinge

Anders Ågren (M)

https://www.dn.se/debatt/ms-bidragstak-ar-bra-men-fler-skarpningar-behovs/

Arbetsmarknadskongress för ett inkluderande Linköping

By Fredrik Lundén, Niklas Borg No Comments

Idag samlas chefer från hela kommunen och våra kommunala bolag för att diskutera hur vi ska förbättra vårt arbete med att bryta utanförskapet och bli ett mer inkluderande samhälle.

Ⓜ️Idag kan vi alla Moderater i Linköping vara extra stolta över att vi inte bara för en ansvarsfull politik, utan även talar från hjärtat i dessa frågor. I Linköping ska alla ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

✅Idag inledningstalade Niklas Borg (M), och gav ett tydligt budskap om att vi alla måste ta ansvar och våga vara modiga.

✅Gör vi det så kommer Linköping att växa sig ännu starkare, gör vi inte det kommer det som vi ser som problem idag bara att vara början!

Jo, hårda tag behövs mot brott

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

Miljöpartiets Rebecka Hovenberg, Maria Moraes och Birgitta Rydhagen frågar sig om hårdare tag mot den organiserade brottsligheten verkligen kommer att hjälpa. För oss råder ingen tvekan. Med tanke på de senaste händelserna i Linköping är det tydligt – vi måste börja ta den grova brottsligheten på allvar.

DEBATT Skärpta straff, fler kameror och väktare är viktiga inslag i kampen mot brottsligheten, skriver Niklas Borg (M).

Vi löser självfallet inte allt med skärpta straff, fler kameror och väktare men de är viktiga insatser, av flera, mot kriminaliteten. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning till att bekämpa organiserad brottslighet och allt däremellan. I grunden handlar det dock om ett samhälle där medborgarna känner tillit, tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll.

Det grova våldet har nått rekordnivåer i Sverige, det kan vi inte blunda för. Våldet ökar både i omfattning och grovhet, och det inkluderar ett ökat användande av skjutvapen och sprängmedel. Fler utsätts för brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. Det är inte acceptabelt.

Så för att besvara Miljöpartiets fråga så anser vi inte att hårdare tag mot brottsligheten är den enda lösningen, men det är en viktig del där det behövs krafttag omgående.

Sedan millennieskiftet har dessvärre grovt kriminella gäng blivit ett fenomen i Sverige. Skadegörelse, hot och våld ger upphov till otrygghet och vantrivsel i de bostadsområden där gängen är aktiva. Gängkulturen har visat sig utvecklas främst i områden där vårdnadshavare känner svag samhörighet med samhället. Här behövs förebyggande insatser för att på ett tidigt stadium kunna ge stöd till de familjer som behöver det och i grunden är en lyckad skolgång den bästa försäkringen mot utanförskap.

Niklas Borg (M)

Niklas Borg (M) Kommenterar senaste explosionen i Linköping

By Niklas Borg No Comments

Igår kväll intervjuades Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande live i Aktuellt med anledning av den senaste explosionen som ägt rum i polisens lokaler i Linköping. Niklas berättar vidare att satsningen med ordningsvakter nu träder i kraft, och har för syfte att verka trygghetsskapande i Linköping. Se hela intervjun här, precis i början av klippet.

https://www.svtplay.se/video/21850002/aktuellt/aktuellt-20-aug-21-00-2?start=auto&tab=2019&fbclid=IwAR2oYuyIyKdBkT3J6kRNoHxwGgt1AbNlyy0Vh68qQti1CpA4RvwRcRnny88

Niklas Borg (m), presenterar ny Arbetsgrupp som ska hjälpa till att bryta utanförskapet

By Niklas Borg No Comments

Under många år har Niklas Borg följt den negativa utvecklingen som Linköping tagit när det kommer till det växande utanförskapet. Det är tydligt att mer av samma insatser som tidigare har genomförts inte kommer att bryta utanförskapet. Linköping behöver tänka nytt, lära av andra och införa verksamma insatser – och det är bråttom. Många insatser har gjorts genom åren för att bryta det växande utanförskapet i Linköping, men inget har hittills lyckats bromsa in utvecklingen. Istället har klyftorna och utanförskapet ökat. Därför tillsätter nu Niklas Borg (M) en helt ny arbetsgrupp med deltagare bestående av företrädare både från politiken, näringslivet och civilsamhället. Gruppens sammansättning av deltagare med helt olika kunskapsområden, erfarenheter och bakgrunder kommer att vara en viktig faktor i arbetet att ta fram förslag på konkreta insatser som kan hjälpa till att bryta utanförskapet i Linköping. – Jag är övertygad om att utanförskapet inte kommer att kunna lösas av oss politiker allena, vi måste börja tänka nytt och försöka hitta lösningar genom nya metoder. Den här nya arbetsgruppen kommer därför att bli en spännande början på något unikt – ett inkluderande samarbete över gränser. Vi måste komma ifrån de politiska låsningarna och inte låta politisk ställning vara ett hinder för en god kraft och förändring som samhället behöver, säger Niklas Borg (M). Arbetsgruppens deltagare:

Niklas Borg Kommunstyrelsens Ordförande (M), kommunalråd, Linköpings kommun

Sanna Detlefsen Director, Linköpings Stadsmission

Fredrik Lundén Ordförande (M), Arbetsmarknadsnämnden, Linköpings kommun

Miriam Zwörner Utvecklingsansvarig, Studieförbundet Bilda

Rikard Norman Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna

Magdalena Ingberg Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB

Mia Powalko Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB

Anando Mesic Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden AB

Ayar Shekha Projektledare idrott Segregerade områden Linköping, SISU Idrottsutbildarna Östergötland

Hargita Horvart Projektledare språkvän, Röda korset Linköping

Anna Lövheim Konsult, politisk sakkunnig, integrationsexpert

Antonio Dacosta Handläggare/Näringslivsansvarig, Samjobb

Nihal Mohammed Grundare Ung FN Linköping Anna Bergdahl Verksamhetschef, Vardaga Omsorg

Arbetsgruppens sekretariat: Lina Rittne, politisk sekreterare (M)

Nytt angreppssätt för att bryta utanförskapet i Linköping

By Niklas Borg No Comments

Under många år har Niklas Borg följt den negativa utvecklingen som Linköping tagit när det kommer till det växande utanförskapet. Det är tydligt att mer av samma insatser som tidigare har genomförts inte kommer att bryta utanförskapet. Linköping behöver tänka nytt, lära av andra och införa verksamma insatser – och det är bråttom.

Många insatser har gjorts genom åren för att bryta det växande utanförskapet i Linköping, men inget har hittills lyckats bromsa in utvecklingen. Istället har klyftorna och utanförskapet ökat. Därför tillsätter nu Niklas Borg (M) en helt ny arbetsgrupp med deltagare bestående av företrädare både från politiken, näringslivet och civilsamhället. Gruppens sammansättning av deltagare med helt olika kunskapsområden, erfarenheter och bakgrunder kommer att vara en viktig faktor i arbetet att ta fram förslag på konkreta insatser som kan hjälpa till att bryta utanförskapet i Linköping.

– Jag är övertygad om att utanförskapet inte kommer att kunna lösas av oss politiker allena, vi måste börja tänka nytt och försöka hitta lösningar genom nya metoder. Den här nya arbetsgruppen kommer därför att bli en spännande början på något unikt – ett inkluderande samarbete över gränser. Vi måste komma ifrån de politiska låsningarna och inte låta politisk ställning vara ett hinder för en god kraft och förändring som samhället behöver, säger Niklas Borg (M).

 

Sommarfrågor till Niklas

By Niklas Borg No Comments

Äntligen har sommarvärmen kommit till Linköping! Vi passar då på att ställa några sommarfrågor till Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Vad är ditt bästa sommarminne?

-Det finns så många fina sommarminnen, men om jag måste välja ett så blir det nog från 2004 när jag hade köpt min första egna segelbåt och under fyra veckor seglade till och i Stockholms skärgård och Mälaren tillsammans med min fru Maria. Det var en härlig känsla att ta sig fram genom vår fantastiska skärgård med egen båt och en bekymmersfri och skön tillvaro.

Hade du något sommarjobb i din ungdom?

-Absolut! När jag var mindre så delade jag ut reklam under sista sommaren på gymnasiet, och när jag läste på universitet så sommarjobbade jag som ekonomiassistent på ett IT-konsultbolag.

Hur spenderar du helst en riktigt varm sommardag?

-Allra helst på segelbåten ute i skärgården.

Sist men inte minst vill Niklas önska alla Linköpingsbor en fortsatt underbar sommar!

Lyssna på podd med Niklas!

By (M) (C) (KD), Niklas Borg No Comments

Väntar du också på solen och letar efter den perfekta sommarlyssningen?  Nu kan du lyssna på avsnitt 361 av podden Entreprenörsdriv där Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande är med och pratar om hur vi får ett företagsklimat i toppklass i Linköping, varför han vill besöka så många företag som möjligt och en massa andra saker som trygghet, tillgänglighet och hållbarhetsmål.