Category

Niklas Borg

Leave a Reply

Nya centralstationens läge får stor betydelse

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

Ostlänken är inte bara ett statligt järnvägsbygge. Placeringen av den nya järnvägen och den nya centralstationen är av stor betydelse för Linköpings kommande utveckling, skriver Niklas Borg (M), Kristina Edlund (S) och Muharrem Demirok (C).

2020 är ett viktigt år för att Ostlänken ska bli verklighet i Linköping. Under året ska Trafikverket tillsammans med oss i Linköpings kommun gemensamt utreda hur järnvägen ska gå genom staden. I slutet av 2020 ska vi presentera ett förslag.

Trafikverket arbetar nu med en lokaliseringsutredning för hur Ostlänken ska gå genom staden. Det ska leda fram till en järnvägsplan, som är sista planeringssteget före byggstarten. Linköpings kommun deltar aktivt i det arbetet. 

Trafikverket och Linköpings kommun samarbetar på flera plan. Vi planerar tillsammans, inte var för sig. Vi utbyter planeringsunderlag och sätter upp gemensamma mål, som ska ge bra förutsättningar både för tågtrafiken och för stadens utveckling. 

I det arbetet ska olika sträckningar studeras, liksom placering av järnvägen ovan eller under jord. Vi eftersträvar en lösning med så få barriäreffekter som möjligt.  Successivt ska vi utvärdera olika alternativ, för att slutligen presentera ett förslag i slutet av 2020. 

Linköpingsborna kommer att få insyn i detta arbete och möjlighet att påverka. Under 2020 håller Trafikverket samråd. I början av 2021 kommer Linköpings kommun att hålla samråd kring de fördjupade översiktsplanerna för Stångebro, Steninge och Malmslätt, som visar hur dessa stadsdelar ska utformas i anslutning till järnvägen.

I planarbetet utgår Linköpings kommun från den vision som vi har beskrivit i våra demokratiskt antagna dokument som “Översiktsplan för staden Linköping” och “Utvecklingsplan för Linköpings innerstad”. 

För Ostlänken är inte bara ett statligt järnvägsbygge. Placeringen av den nya järnvägen och den nya centralstationen är av stor betydelse för Linköpings kommande utveckling.

Det handlar lika mycket om vår stad. Linköping växer ständigt och vi behöver bygga för framtiden. Vi strävar efter en rundare och tätare stad.

Innerstaden ska växa över ån, in i Stångebro. Vi planerar för en levande innerstadsdel med bostäder, butiker, restauranger, företag och en helt ny stadspark. Där planerar vi också för att den nya centralstationen ska byggas. Stationen är en viktig förutsättning för innerstadens utveckling. Det är attraktivt att bygga bostäder och kontor nära en station. 

En ny centralstation behövs för att kunna ta emot det växande antalet pendlare och resenärer, både långväga och kortväga. Det behöver också vara smidigt att byta trafikslag. Den nya stationen blir en viktig knutpunkt och ett pendlingsnav för hela regionen. 

Detta är vår vision för hur Linköping ska utvecklas med Ostlänken. 

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande,
Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens 2:e v ordförande
Muharrem Demirok (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Ta en kaffe med din lokalpolitiker

By Niklas Borg No Comments

Vi är nyfikna på vad du tycker om Linköping. Vad kan vi göra för att underlätta din vardag? Vad ser du för problem och utmaningar? Hur kan vi göra Linköping ännu bättre? På lördag (1/2) kl 11-12 träffar du Niklas Borg (Kommunstyrelsens ordförande) och Agneta Lantz (Gruppledare Kultur- och fritidsnämnden) på Stadsmissionens café. Välkomna!

Satsningar på föreningslivet i Linköpings kommun

By Niklas Borg No Comments

Allians för Linköping kommer på kommunstyrelsens sammanträde den 17 december att bevilja engångsbidrag avseende investeringar i föreningsdrivna anläggningar med sammanlagt 6 000 tkr.

– Att stödja civilsamhället och föreningslivet i Linköping är en viktig del av Allians för Linköpings arbete då de skapar stora mervärden för samhället. Därför genomför vi denna satsning på föreningslivet så att de kan fortsätta sina viktiga verksamheter, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande

Linköpings kommun har flera idrottsanläggningar som drivs av föreningar. Att ansvara för drift – och skötsel av anläggningar tar mycket ideell tid i anspråk och det är svårt för föreningslivet att ensamma bära kostnaderna för större investeringar.

– Gemensamt för anläggningarna är att de är unika i sitt slag och når en stor grupp kommuninvånare. De investeringar som behöver göras syftar till att skapa förutsättningar för föreningslivet att erbjuda Linköpingsbor och besökare trygga, säkra och tillgängliga anläggningar, säger Gustaf Appelberg (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Linköping växer. Fler människor flyttar hit och fler bostäder byggs. Linköpings kommun vill få så många som möjligt att vara aktiva så länge som möjligt. För detta krävs det platser att vara på, olika mötesplatser som idrottsanläggningar, motionsspår, aktivitetsparker och andra miljöer för idrott och motion.

– I Linköping ska det finnas idrottsanläggningar för bredd, motion, spontanidrott och tävlingsidrott på olika nivåer. Då är det viktigt att vi inte enbart bygger nytt utan samtidigt satsar på redan befintliga anläggningar runtom i kommunen, säger Åsa Wennergren (L), sektorsansvarig Kultur och fritid

Följande föreningar kommer få investeringsbidrag:

  • Himnabadets stödförening – 400 tkr.
  • Föreningen Valkebobadet – 2500 tkr.
  • Linköpings Skidklubb – 750 tkr.
  • Vreta Skid -och Motionsklubb – 1500 tkr.
  • Linköpings Motorsällskap – 850 tkr.

ANSVARSFULL BUDGET SOM SÄKRAR KVALITETEN I VÄLFÄRDEN KLUBBAD AV FULLMÄKTIGE

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

Linköping har i grunden en god ekonomi. Men den måste värnas i varje budget och i alla beslut. Med god hushållning kan vi hindra att Linköping hamnar i ett läge, där många andra kommuner redan är och där man tvingas ta till desperata åtgärder.

Vi har vår framtid i våra egna händer, vid våra egna sammanträden och i våra förvaltningar och med de utförare som arbetar på kommunens uppdrag. Våra internbudgetar präglas av fokus på välfärdens kärna och krav på effektiviseringar för att skapa utrymme för reformer och satsningar. Vi måste möta den växande stadens behov och användningen av varje krona som vi tagit in från medborgarna måste kunna försvaras.

Användningen av de skatter som vi tagit ut av Linköpingsborna ska ske ansvarsfullt och med respekt och det gör de i de budgetar som klubbats av fullmäktige idag.

Vad som behövs för att lösa bostadskrisen är inte ytterligare regleringar eller straffande av en redan utsatt grupp

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

DEBATT Vad som behövs för att lösa bostadskrisen är inte ytterligare regleringar eller straffande av en redan utsatt grupp, skriver moderaterna Niklas Borg och Carl-Oskar Bohlin.

Moderaterna har lyft en rad reformförslag som förenklar för människor som letar efter sin första bostad. Socialdemokraterna försöker i en debattartikel 15/11 få det att framstå som att vi saknar kontroll över olovlig andrahandsuthyrning av det kommunala bostadsbolaget Stångåstadens lägenheter. Så ligger det givetvis inte till. 

Handel med svarta hyreskontrakt är ett allvarligt problem som minskar rörligheten på bostadsmarknaden och människors möjligheter att få en bostad. I Linköping har Moderaterna tillsammans med övriga partier i Allians för Linköping ett gediget samarbete med Stångåstaden och förhoppningen är att detta arbete ska kunna driva andra hyresvärdar framåt. 

Så fort Stångåstaden misstänker olovlig andrahandsuthyrning hanteras det skyndsamt, vilket Edlund (S) väl känner till. Många av dessa fall har visat sig handla om andrahandsuthyrning inom familjen eller mellan kompisar, och den organiserade och kriminella uthyrningen i Stångåstadens bestånd förekommer endast i mycket begränsad omfattning. 

Men när Stångåstaden har anledning att misstänka kriminalitet, högt hyresuttag eller utnyttjande av svaga personer i samhället sker uppsägning utan anmodan. Det är beklagligt att Socialdemokraterna försöker måla upp en helt annan bild i Linköping. 

Istället för att göra det svårare att hitta bostad vill Moderaterna förenkla uthyrning genom att skapa nya kanaler där hyresgäster och hyresvärdar kan mötas lagligt. Genom att införa möjligheten för mäklartjänster även för hyresrätter kommer det bli enklare för unga att hitta trygga vägar in på hyresmarknaden.

Vad som behövs för att lösa bostadskrisen är inte ytterligare regleringar eller straffande av en redan utsatt grupp. Moderaterna vill uppmuntra både till nybyggnation av hyresrätter men också förenkla för enskilda människor som vill hyra ut delar av, eller hela sin bostad. 

Den som idag vill göra förändringar i sin bostad för att inreda en uthyrningsdel möter snåriga regelverk och dyra bygglovsavgifter – det vill vi ändra på. 

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande
Carl-Oskar Bohlin (M), bostadspolitisk talesperson

Felaktigt om M-insatser i Skäggetorp

By Erik Östman, Niklas Borg No Comments

Har Vänsterpartiet ens koll på att skattesatsen i Linköpings kommun är oförändrad och har varit konstant sen många år tillbaka? Det undrar moderaterna Niklas Borg och Erik Östman.

Jessica Eek (V) och Linda Snecker (V) går i sin debattartikel till hårt angrepp mot Moderaterna. Argumentationen de för är något märklig då deras grundidé tycks vara att det är ett problem att Moderaterna fokuserar hårt på lag och ordning. 

Att Vänsterpartiet inte vill se de bekymmer som gängkriminalitet, skjutningar och otrygghet skapar får stå för dem. Vi kommer aldrig backa ifrån att en av samhällets viktigaste uppgifter är att bekämpa kriminalitet och upprätthålla rättsstatens principer.

Vänsterpartiet försöker sedan måla upp en bild av att vi inte skulle bry oss om bland annat Skäggetorp med hänvisning till att vi inte har väljare i området och att vi skulle behöva ”områden att peka finger åt”. 

Ingenting kunde vara mer felaktigt. Tvärtom har vi tagit initiativ till nya arbetssätt för att lösa de svårigheter som segregationen i Skäggetorp skapat. Vårt mål är att få de människor som idag befinner sig i utanförskap att gå till självförtroende och egen försörjning.

Vänsterpartiet fortsätter sitt försök till svartmålning genom att påstå att vi försöker ”få igenom välfärdsnedskärningar för att kunna sänka skatten för dom med störst inkomst”. Har Vänsterpartiet ens koll på att skattesatsen i Linköpings kommun är oförändrad och varit konstant sen många år tillbaka?

Vår linje är tydlig: den bästa lösningen mot utanförskap är fler vägar till arbete och egen försörjning. Den bästa lösningen mot den ökande otryggheten är bättre samarbete med polis och rättsväsende. Straffen mot gängkriminalitet behöver stärkas och skolan måste visa vägen mot en annan framtid än ett liv i kriminalitet. 

Det är vår utgångspunkt och något vi alltid kommer arbeta för. Med fokus på grundproblemen kan vi skapa ett samhälle som präglas av trygghet, arbete och utveckling där alla ges möjlighet att forma sin egen framtid.

Niklas Borg (M) gruppledare
Erik Östman (M) gruppordförande


”M:s bidragstak är bra men fler skärpningar behövs”

By Niklas Borg No Comments

I dagens DN debatt skriver bland andra moderater, Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande i och med den kommande partistämman, om att Moderaternas förslag om bidragstak är bra, men inte tillräckligt.

En uppriktig beskrivning av utanförskapet, löften om en tydlig arbetslinje och reformer som fick fler människor i jobb la grunden för Moderaternas framgångar i valen 2006 och 2010. Drivkrafterna för att arbeta stärktes med sänkt skatt och strama bidrag. Fler fick känna att de stod på egna ben och fler barn fick se sina föräldrar gå till jobbet. Det finns nu flera förslag som partistämman behöver ställa sig bakom, för att ta krafttag mot det utanförskap som växer i takt med socialbidragen och hindra att bidragskostnader pressar undan välfärden.

Moderatledda kommuner och moderater i opposition har återupptagit arbetet för arbetslinjen. Solnamodellen och Växjölöftet är två exempel på hur tydliga krav på motprestation, nära samarbete med arbetsgivare och individuellt stöd som gör fler anställningsklara sänkt bidragskostnaderna och tagit fler till jobb. I Malmö, Örebro, Gävle och många andra kommuner står en daglig kamp mot Socialdemokraternas bidragslinje. Det är vår uppgift i hela landet.

Socialdemokraternas bidragspolitik fräter på tillit, sammanhållning och trygghet i det svenska samhället. Trots flera år av högkonjunktur har utanförskapet bitit sig fast på höga nivåer, och andelen arbetslösa som bedöms stå långt ifrån jobb är större än någonsin. Bidragen tränger undan pengar till skolan, sjukvården och omsorgen. Bidragen dämpar också arbetsutbudet och håller tillväxten tillbaka. I områden där få jobbar ökar möjligheten för kriminella gäng växa och ta över. Även i kommunerna där arbetslinjen är som starkast, syns nu att trycket på socialbidragen ökar.

Bidragspolitiken har skapat ett utanförskap som går i arv och göder otryggheten. Var fjärde barn som växer upp i en familj som tar emot ekonomiskt bistånd tar själv emot bidraget i vuxen ålder. Forskning visar också att barn till föräldrar i bidragsberoende får sämre resultat i skolan, oftare hoppar av gymnasiet och löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Sambanden behöver brytas för att samhället ska bli mer rättvist.

Regeringen spår allt högre bidragskostnader med sin egen politik. Om bidragsberoendet skulle vuxit proportionerligt med befolkningsutvecklingen skulle ökningen varit drygt 3 procent, istället för 13,3 procent – som regeringen räknar med – till år 2022. När konjunkturen vänder nedåt riskerar stora grupper, särskilt invandrare med kort utbildning och begränsade svenskkunskaper, att fastna i långvarigt utanförskap. Redan nu syns negativ utveckling för samtliga fyra centrala mått på arbetsmarknadens tillstånd: arbetskraftsdeltagande, sysselsättning, arbetslöshet och arbetade timmar.

Nationell restriktivitetsnorm

Varje krona som betalas ut i bidrag knuffar jobb och egen försörjning en krona längre bort. Försörjningsstödet regleras ytterst i socialtjänstlagen, men lagen tolkas och verkställs av landets kommuner. Frihetsgraderna för socialtjänsten är stor och en del kommuner lägger ekonomiskt stöd utöver den norm som regleras i lag och fastställs av regeringen årligen, exempelvis för kollektivtrafikkort, föreningsmedlemskap eller som i Malmö som ger försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet. Denna möjlighet bör avskaffas och ersättas med en restriktivitetsnorm som ger en enhetlig och restriktiv bidragspolitik i hela landet. Moderaternas förslag om bidragstak är bra, men inte tillräckligt.

Backa bidragshöjningen

Försörjningsstödet utgår från riksnormen, som ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, hygien, telefon. Tidigare även för radio- och TV-avgiften. Sedan denna avgift togs bort har dock inte riksnormen justerats ned med motsvarande belopp, trots att det endast är förvärvsarbetare och pensionärer som betalar den nya skatten. I praktiken har därmed Sveriges bidragstagare fått en bidragshöjning. Därför borde riksnormen justeras ned med motsvarande belopp för den förra radio- och TV-avgiften. Det skulle spara över hundra miljoner kronor i bidragskostnader och backa den försvagning av drivkrafterna för att jobba som smögs in i försörjningsstödet vid årsskiftet.

Säkerställ barns rätt till mat på bordet och tak över huvudet

Syftet med försörjningsstöd är att människor som annars inte skulle klara sig själva ska få tak över huvudet och kunna leva ett drägligt liv. Skattebetalarnas pengar riskerar dock gå till annat än ändamålet som avses i socialtjänstlagen. Senast uppmärksammades detta i Malmö, där förvaltningsrätten ansåg att kommunens försörjningsstöd skulle finansiera en resa inom Indien för två personer som ville anhöriginvandra till Sverige. Det krävs nya redskap som ger kommunerna möjlighet att säkerställa att försörjningsstödet går till det som avses. Ett exempel är att kunna säkerställa att hyran betalas automatiskt. Det är viktigt för att barn i utsatta familjer ska få tillgång till den grundläggande ekonomiska trygghet som ekonomiskt bistånd finns till för att garantera.

Nolltolerans mot bidragsfusk

Bidragsfusk hotar förtroendet och finansieringen av välfärdens kärna. 2,5 procent av försörjningsstödet betalas ut till någon som fuskat sig till pengarna, enligt statliga Delegationen för korrekta utbetalningar. För en vanlig svensk kommun rör det sig om miljontals kronor som istället kunde finansierat nya undersköterskor i hemtjänsten eller lärare i skolan. Socialtjänsten bör ha kontroll- och underrättelseplikt vid misstanke om bidragsfusk. Att inte acceptera hembesök bör vara avslagsgrundande för bidragsansökan. Det breda undantag från lagen om underrättelseskyldighet som idag finns hindrar effektiv samverkan mot bidragsbrott. Bidragsbrott behöver prioriteras av polisen och straffen behöver skärpas.

Skärpta och breddade aktivitetskrav

Många riskerar att förlora pengar och fritid på att gå från bidrag till jobb. Den som söker bidrag ska därför söka jobb och delta i praktik, utbildning eller andra åtgärder på heltid som motprestation. Den som söker bidrag och saknar gymnasial utbildning bör som motprestation exempelvis anvisas till utbildning. Effektiva kombinationer av yrkesutbildning och svenskundervisning kan ge snabbare etablering. Forskning i Sverige och internationella erfarenheter visar att aktivitetskrav och krav på jobbsökande förkortar tiderna i arbetslöshet och minskar utanförskapet. Fler föräldrar behöver gå till jobbet, så att färre barn växer upp i utsatthet.

Moderaterna är rösten för alla som anstränger sig för sin egen och vår gemensamma framtid. Varje ansträngning ska löna sig och vår uppgift är att vara garanten för det. Att ställa krav är att bry sig. Alla har en plikt att bidra genom arbete och utbildning efter bästa förmåga. Det är en förutsättning för att Sverige ska gå runt.

Niklas Borg (M)

Kommunalråd, Linköping

Benjamin Dousa (M)

Förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet

Alexander Abenius (M)

Kommunalråd, Lerum

Johan Abrahamsson (M)

Förbundsordförande, Västra Götaland

Linda Allansson Wester (M)

Kommunalråd, Svedala

Jonas Bergman (M)

Kommunalråd, Halmstad

Carl-Oskar Bohlin (M)

Förbundsordförande, Dalarna

William Elofsson (M)

Oppositionsråd, Gävle

Michaela Fletcher (M)

Kommunalråd, Österåker

Roger Fredriksson (M)

Förbundsordförande, Blekinge

Axel Josefsson (M)

Kommunalråd, Göteborg

Anna Jähnke (M)

Regionråd, Skåne

Alicja Kapica (M)

Oppositionsråd, Sundsvall

Lars-Ingvar Ljungman (M)

Förbundsordförande, Skåne

Josefin Malmqvist (M)

Förbundsordförande, Moderatkvinnorna

Helena Nanne (M)

Vice förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet

Oliver Rosengren (M)

Kommunalråd, Växjö

Lars Rådén (M)

Kommunalråd, Solna

Malin Sjölander (M)

Förbundsordförande, Kalmar

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Förbundsordförande, Gotland

Torbjörn Tegnhammar (M)

Oppositionsråd, Malmö

Alexander Torin (M)

Kommunalråd, Karlstad

Malin Wengholm (M)

Regionråd, Jönköping

Carina Wutzler (M)

Kommunalråd, Vellinge

Anders Ågren (M)

https://www.dn.se/debatt/ms-bidragstak-ar-bra-men-fler-skarpningar-behovs/

Arbetsmarknadskongress för ett inkluderande Linköping

By Fredrik Lundén, Niklas Borg No Comments

Idag samlas chefer från hela kommunen och våra kommunala bolag för att diskutera hur vi ska förbättra vårt arbete med att bryta utanförskapet och bli ett mer inkluderande samhälle.

Ⓜ️Idag kan vi alla Moderater i Linköping vara extra stolta över att vi inte bara för en ansvarsfull politik, utan även talar från hjärtat i dessa frågor. I Linköping ska alla ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

✅Idag inledningstalade Niklas Borg (M), och gav ett tydligt budskap om att vi alla måste ta ansvar och våga vara modiga.

✅Gör vi det så kommer Linköping att växa sig ännu starkare, gör vi inte det kommer det som vi ser som problem idag bara att vara början!

Jo, hårda tag behövs mot brott

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

Miljöpartiets Rebecka Hovenberg, Maria Moraes och Birgitta Rydhagen frågar sig om hårdare tag mot den organiserade brottsligheten verkligen kommer att hjälpa. För oss råder ingen tvekan. Med tanke på de senaste händelserna i Linköping är det tydligt – vi måste börja ta den grova brottsligheten på allvar.

DEBATT Skärpta straff, fler kameror och väktare är viktiga inslag i kampen mot brottsligheten, skriver Niklas Borg (M).

Vi löser självfallet inte allt med skärpta straff, fler kameror och väktare men de är viktiga insatser, av flera, mot kriminaliteten. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning till att bekämpa organiserad brottslighet och allt däremellan. I grunden handlar det dock om ett samhälle där medborgarna känner tillit, tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll.

Det grova våldet har nått rekordnivåer i Sverige, det kan vi inte blunda för. Våldet ökar både i omfattning och grovhet, och det inkluderar ett ökat användande av skjutvapen och sprängmedel. Fler utsätts för brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. Det är inte acceptabelt.

Så för att besvara Miljöpartiets fråga så anser vi inte att hårdare tag mot brottsligheten är den enda lösningen, men det är en viktig del där det behövs krafttag omgående.

Sedan millennieskiftet har dessvärre grovt kriminella gäng blivit ett fenomen i Sverige. Skadegörelse, hot och våld ger upphov till otrygghet och vantrivsel i de bostadsområden där gängen är aktiva. Gängkulturen har visat sig utvecklas främst i områden där vårdnadshavare känner svag samhörighet med samhället. Här behövs förebyggande insatser för att på ett tidigt stadium kunna ge stöd till de familjer som behöver det och i grunden är en lyckad skolgång den bästa försäkringen mot utanförskap.

Niklas Borg (M)

Niklas Borg (M) Kommenterar senaste explosionen i Linköping

By Niklas Borg No Comments

Igår kväll intervjuades Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande live i Aktuellt med anledning av den senaste explosionen som ägt rum i polisens lokaler i Linköping. Niklas berättar vidare att satsningen med ordningsvakter nu träder i kraft, och har för syfte att verka trygghetsskapande i Linköping. Se hela intervjun här, precis i början av klippet.

https://www.svtplay.se/video/21850002/aktuellt/aktuellt-20-aug-21-00-2?start=auto&tab=2019&fbclid=IwAR2oYuyIyKdBkT3J6kRNoHxwGgt1AbNlyy0Vh68qQti1CpA4RvwRcRnny88