Category

Niklas Borg

Leave a Reply

Veterandagen 2020-05-29

By Christian Gustavsson, Fredrik Lundén, Niklas Borg No Comments

?Idag hissar vi svenska flaggan för att hedra alla svenskar som deltar eller har deltagit i internationella insatser för fred och säkerhet, och för att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

Efter ett initiativ av Christian Gustavsson (M) skulle en minnesplats för att hedra Linköpings veteraner invigas i dag. Pga av Coronapandemin är invigningen uppskjuten till nästa år, men vi moderater tycker ändå att det är viktigt att uppmärksamma dagen på detta sätt.

?-Linköping betyder hemma för många människor som deltar eller har deltagit i militära och humanitära insatser. Att vi nu får en minnesplats för våra veteraner är en viktig hyllning av de som riskerat livet i fredens tjänst, säger Christian Gustavsson (M).

OROLIGA TIDER KRÄVER EN STARK EKONOMI

By Niklas Borg No Comments

Ekonomiskt ansvarstagande är en av politikens viktigaste uppgifter och kommer vara ännu viktigare under de närmaste åren.

Sveriges kommuner och står inför mycket stora ekonomiska utmaningar i spåren av Coronakrisen. Just nu handlar det om att säkerställa bästa tänkbara vård och omhändertagande av smittade i kommunal vård och omsorg och att skydda de mest sårbara i vårt samhälle.

Men mer långsiktigt kommer de ekonomiska konsekvenserna av pandemin att vara den riktigt stora utmaningen. Minskade skatteintäkter och ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd kommer vara tufft att hantera för alla kommuner.

Men en stark och välskött ekonomi ger ändå förutsättningar att möta den ekonomiska krisen på bästa sätt. Därför är det glädjande att såväl Linköpings kommun som vårt koncernmoderbolag Linköping Stadshus AB behåller sin starka rating AA+ från Standard & Poor.

LINKÖPING SKA HA KVAR FÖRETAGEN OCH JOBBEN ÄVEN EFTER KRISEN

By Niklas Borg No Comments

Den 28 April blev Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande intervjuad av P4 Östergötland, och pratade om risken för fler konkurser och vad som behöver göras för att rädda så många företag och jobb som möjligt.

-Vi Moderater vill se fler åtgärder från staten:

-Helt slopade arbetsgivaravgifter

-Utökade möjligheter till korttidspermittering

-Sänkta lokalhyror upp till 75% (varav staten står för 50% om hyresvärden sänker med 25%)

-Företag som tappar mer än 30% av sina intäkter ska få ett direkt ekonomiskt stöd.

-Det här är åtgärder som kostar mycket, men kostnaden kommer att bli mångdubbelt högre om vi inte gör allt vi kan för att rädda så många företag och arbetstillfällen som möjligt, säger Niklas Borg (M), Kommunstyrelsens ordförande

Nya centralstationens läge får stor betydelse

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

Ostlänken är inte bara ett statligt järnvägsbygge. Placeringen av den nya järnvägen och den nya centralstationen är av stor betydelse för Linköpings kommande utveckling, skriver Niklas Borg (M), Kristina Edlund (S) och Muharrem Demirok (C).

2020 är ett viktigt år för att Ostlänken ska bli verklighet i Linköping. Under året ska Trafikverket tillsammans med oss i Linköpings kommun gemensamt utreda hur järnvägen ska gå genom staden. I slutet av 2020 ska vi presentera ett förslag.

Trafikverket arbetar nu med en lokaliseringsutredning för hur Ostlänken ska gå genom staden. Det ska leda fram till en järnvägsplan, som är sista planeringssteget före byggstarten. Linköpings kommun deltar aktivt i det arbetet. 

Trafikverket och Linköpings kommun samarbetar på flera plan. Vi planerar tillsammans, inte var för sig. Vi utbyter planeringsunderlag och sätter upp gemensamma mål, som ska ge bra förutsättningar både för tågtrafiken och för stadens utveckling. 

I det arbetet ska olika sträckningar studeras, liksom placering av järnvägen ovan eller under jord. Vi eftersträvar en lösning med så få barriäreffekter som möjligt.  Successivt ska vi utvärdera olika alternativ, för att slutligen presentera ett förslag i slutet av 2020. 

Linköpingsborna kommer att få insyn i detta arbete och möjlighet att påverka. Under 2020 håller Trafikverket samråd. I början av 2021 kommer Linköpings kommun att hålla samråd kring de fördjupade översiktsplanerna för Stångebro, Steninge och Malmslätt, som visar hur dessa stadsdelar ska utformas i anslutning till järnvägen.

I planarbetet utgår Linköpings kommun från den vision som vi har beskrivit i våra demokratiskt antagna dokument som “Översiktsplan för staden Linköping” och “Utvecklingsplan för Linköpings innerstad”. 

För Ostlänken är inte bara ett statligt järnvägsbygge. Placeringen av den nya järnvägen och den nya centralstationen är av stor betydelse för Linköpings kommande utveckling.

Det handlar lika mycket om vår stad. Linköping växer ständigt och vi behöver bygga för framtiden. Vi strävar efter en rundare och tätare stad.

Innerstaden ska växa över ån, in i Stångebro. Vi planerar för en levande innerstadsdel med bostäder, butiker, restauranger, företag och en helt ny stadspark. Där planerar vi också för att den nya centralstationen ska byggas. Stationen är en viktig förutsättning för innerstadens utveckling. Det är attraktivt att bygga bostäder och kontor nära en station. 

En ny centralstation behövs för att kunna ta emot det växande antalet pendlare och resenärer, både långväga och kortväga. Det behöver också vara smidigt att byta trafikslag. Den nya stationen blir en viktig knutpunkt och ett pendlingsnav för hela regionen. 

Detta är vår vision för hur Linköping ska utvecklas med Ostlänken. 

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande,
Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens 2:e v ordförande
Muharrem Demirok (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Ta en kaffe med din lokalpolitiker

By Niklas Borg No Comments

Vi är nyfikna på vad du tycker om Linköping. Vad kan vi göra för att underlätta din vardag? Vad ser du för problem och utmaningar? Hur kan vi göra Linköping ännu bättre? På lördag (1/2) kl 11-12 träffar du Niklas Borg (Kommunstyrelsens ordförande) och Agneta Lantz (Gruppledare Kultur- och fritidsnämnden) på Stadsmissionens café. Välkomna!

Satsningar på föreningslivet i Linköpings kommun

By Niklas Borg No Comments

Allians för Linköping kommer på kommunstyrelsens sammanträde den 17 december att bevilja engångsbidrag avseende investeringar i föreningsdrivna anläggningar med sammanlagt 6 000 tkr.

– Att stödja civilsamhället och föreningslivet i Linköping är en viktig del av Allians för Linköpings arbete då de skapar stora mervärden för samhället. Därför genomför vi denna satsning på föreningslivet så att de kan fortsätta sina viktiga verksamheter, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande

Linköpings kommun har flera idrottsanläggningar som drivs av föreningar. Att ansvara för drift – och skötsel av anläggningar tar mycket ideell tid i anspråk och det är svårt för föreningslivet att ensamma bära kostnaderna för större investeringar.

– Gemensamt för anläggningarna är att de är unika i sitt slag och når en stor grupp kommuninvånare. De investeringar som behöver göras syftar till att skapa förutsättningar för föreningslivet att erbjuda Linköpingsbor och besökare trygga, säkra och tillgängliga anläggningar, säger Gustaf Appelberg (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Linköping växer. Fler människor flyttar hit och fler bostäder byggs. Linköpings kommun vill få så många som möjligt att vara aktiva så länge som möjligt. För detta krävs det platser att vara på, olika mötesplatser som idrottsanläggningar, motionsspår, aktivitetsparker och andra miljöer för idrott och motion.

– I Linköping ska det finnas idrottsanläggningar för bredd, motion, spontanidrott och tävlingsidrott på olika nivåer. Då är det viktigt att vi inte enbart bygger nytt utan samtidigt satsar på redan befintliga anläggningar runtom i kommunen, säger Åsa Wennergren (L), sektorsansvarig Kultur och fritid

Följande föreningar kommer få investeringsbidrag:

  • Himnabadets stödförening – 400 tkr.
  • Föreningen Valkebobadet – 2500 tkr.
  • Linköpings Skidklubb – 750 tkr.
  • Vreta Skid -och Motionsklubb – 1500 tkr.
  • Linköpings Motorsällskap – 850 tkr.

ANSVARSFULL BUDGET SOM SÄKRAR KVALITETEN I VÄLFÄRDEN KLUBBAD AV FULLMÄKTIGE

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

Linköping har i grunden en god ekonomi. Men den måste värnas i varje budget och i alla beslut. Med god hushållning kan vi hindra att Linköping hamnar i ett läge, där många andra kommuner redan är och där man tvingas ta till desperata åtgärder.

Vi har vår framtid i våra egna händer, vid våra egna sammanträden och i våra förvaltningar och med de utförare som arbetar på kommunens uppdrag. Våra internbudgetar präglas av fokus på välfärdens kärna och krav på effektiviseringar för att skapa utrymme för reformer och satsningar. Vi måste möta den växande stadens behov och användningen av varje krona som vi tagit in från medborgarna måste kunna försvaras.

Användningen av de skatter som vi tagit ut av Linköpingsborna ska ske ansvarsfullt och med respekt och det gör de i de budgetar som klubbats av fullmäktige idag.

Vad som behövs för att lösa bostadskrisen är inte ytterligare regleringar eller straffande av en redan utsatt grupp

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

DEBATT Vad som behövs för att lösa bostadskrisen är inte ytterligare regleringar eller straffande av en redan utsatt grupp, skriver moderaterna Niklas Borg och Carl-Oskar Bohlin.

Moderaterna har lyft en rad reformförslag som förenklar för människor som letar efter sin första bostad. Socialdemokraterna försöker i en debattartikel 15/11 få det att framstå som att vi saknar kontroll över olovlig andrahandsuthyrning av det kommunala bostadsbolaget Stångåstadens lägenheter. Så ligger det givetvis inte till. 

Handel med svarta hyreskontrakt är ett allvarligt problem som minskar rörligheten på bostadsmarknaden och människors möjligheter att få en bostad. I Linköping har Moderaterna tillsammans med övriga partier i Allians för Linköping ett gediget samarbete med Stångåstaden och förhoppningen är att detta arbete ska kunna driva andra hyresvärdar framåt. 

Så fort Stångåstaden misstänker olovlig andrahandsuthyrning hanteras det skyndsamt, vilket Edlund (S) väl känner till. Många av dessa fall har visat sig handla om andrahandsuthyrning inom familjen eller mellan kompisar, och den organiserade och kriminella uthyrningen i Stångåstadens bestånd förekommer endast i mycket begränsad omfattning. 

Men när Stångåstaden har anledning att misstänka kriminalitet, högt hyresuttag eller utnyttjande av svaga personer i samhället sker uppsägning utan anmodan. Det är beklagligt att Socialdemokraterna försöker måla upp en helt annan bild i Linköping. 

Istället för att göra det svårare att hitta bostad vill Moderaterna förenkla uthyrning genom att skapa nya kanaler där hyresgäster och hyresvärdar kan mötas lagligt. Genom att införa möjligheten för mäklartjänster även för hyresrätter kommer det bli enklare för unga att hitta trygga vägar in på hyresmarknaden.

Vad som behövs för att lösa bostadskrisen är inte ytterligare regleringar eller straffande av en redan utsatt grupp. Moderaterna vill uppmuntra både till nybyggnation av hyresrätter men också förenkla för enskilda människor som vill hyra ut delar av, eller hela sin bostad. 

Den som idag vill göra förändringar i sin bostad för att inreda en uthyrningsdel möter snåriga regelverk och dyra bygglovsavgifter – det vill vi ändra på. 

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande
Carl-Oskar Bohlin (M), bostadspolitisk talesperson

Felaktigt om M-insatser i Skäggetorp

By Erik Östman, Niklas Borg No Comments

Har Vänsterpartiet ens koll på att skattesatsen i Linköpings kommun är oförändrad och har varit konstant sen många år tillbaka? Det undrar moderaterna Niklas Borg och Erik Östman.

Jessica Eek (V) och Linda Snecker (V) går i sin debattartikel till hårt angrepp mot Moderaterna. Argumentationen de för är något märklig då deras grundidé tycks vara att det är ett problem att Moderaterna fokuserar hårt på lag och ordning. 

Att Vänsterpartiet inte vill se de bekymmer som gängkriminalitet, skjutningar och otrygghet skapar får stå för dem. Vi kommer aldrig backa ifrån att en av samhällets viktigaste uppgifter är att bekämpa kriminalitet och upprätthålla rättsstatens principer.

Vänsterpartiet försöker sedan måla upp en bild av att vi inte skulle bry oss om bland annat Skäggetorp med hänvisning till att vi inte har väljare i området och att vi skulle behöva ”områden att peka finger åt”. 

Ingenting kunde vara mer felaktigt. Tvärtom har vi tagit initiativ till nya arbetssätt för att lösa de svårigheter som segregationen i Skäggetorp skapat. Vårt mål är att få de människor som idag befinner sig i utanförskap att gå till självförtroende och egen försörjning.

Vänsterpartiet fortsätter sitt försök till svartmålning genom att påstå att vi försöker ”få igenom välfärdsnedskärningar för att kunna sänka skatten för dom med störst inkomst”. Har Vänsterpartiet ens koll på att skattesatsen i Linköpings kommun är oförändrad och varit konstant sen många år tillbaka?

Vår linje är tydlig: den bästa lösningen mot utanförskap är fler vägar till arbete och egen försörjning. Den bästa lösningen mot den ökande otryggheten är bättre samarbete med polis och rättsväsende. Straffen mot gängkriminalitet behöver stärkas och skolan måste visa vägen mot en annan framtid än ett liv i kriminalitet. 

Det är vår utgångspunkt och något vi alltid kommer arbeta för. Med fokus på grundproblemen kan vi skapa ett samhälle som präglas av trygghet, arbete och utveckling där alla ges möjlighet att forma sin egen framtid.

Niklas Borg (M) gruppledare
Erik Östman (M) gruppordförande