Category

Linköpingslöftet

Linköping ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner

By Erik Östman, Linköpingslöftet

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Svensk skola måste ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav på lärare, elever och även den politiska ledningen. Linköpingsmoderaterna presenterar satsningar på kunskap och ett nytt ledarskap för Linköpings skolor.

– Kunskap uppstår i mötet mellan lärare och elev. Det innebär att vår uppgift som kommun är att skapa de bästa förutsättningarna för att det mötet ska bli så bra som möjligt. Linköpingsmoderaternas fokus ligger därför på ett tydligt och krävande ledarskap, en helhetssyn på utbildningen från förskola hela vägen upp till den högre utbildningen samt riktade insatser för dem som har det svårast. Vi ska vara garanten för att lärarna kan sköta och känna glädje i sitt jobb. I Linköping ska fler kunna lära sig mer, säger kommunalråd Erik Östman (M).

Linköpings skolor behöver ett nytt ledarskap och därför vill vi:

 • stärka ledarskapet i skolan och utveckla metoder för att ge lärare större inflytande i förändringsprocesser
 • tydligt stötta lärare som strävar efter ordning och reda i klassrummet
 • förbättra arbetssituationen inom förskolan. Målet ska vara att Linköping är en av Sveriges bästa förskolekommuner att arbeta i, exempelvis genom nya stödtjänster (”förskoleassistenter”).
 • inrätta ett kunskapskontrakt mellan elev, föräldrar och skola. Det ska vara klargjort vad som är elevens ansvar, vilken föräldrarnas roll är och hur skolan ska fungera.
 • att kunskap tydligare följs upp med fler standardiserade och centralrättade prov
 • flytta ut vuxenutbildningen från Birgittaskolan för att skapa en fungerande gymnasieskola
 • att kommunen erbjuder anställning till lärarstudenter redan under utbildning inom förskola, grundskola och gymnasium
 • att kommunen är aktiv i att påverka lärarutbildningens kvalitet och innehåll.

Linköpingsmoderaternas satsningar på kort sikt:

 • I Linköpingsmoderaternas budgetförslag för Linköpings kommun 2019-2020 tillförs Barn- och ungdomsnämnden totalt 34 miljoner kronor.
 • Prioritera en satsning på läsning i grundskolan.
 • Trygga både grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
 • Förstärka studie- och yrkesvägledningen i grundskolan.
 • Tillföra ett omställningsbidrag till Linköpings kommuns grundskolor och gymnasieskolor för förlorad resurstilldelning på grund av ny demografimodell.
 • I Linköpingsmoderaternas budgetförslag för Linköpings kommun 2019-2020 tillförs Bildningsnämnden totalt 21,5 miljoner kronor.
 • Satsa på heltidsmentorer.

Linköpingsmoderaternas satsningar på lång sikt:

Idag utgör förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högre studier separata block, det vill vi ändra på. Vi vill ha en sammanhängande syn på hela utbildningskedjan, från förskolan upp till högre studier.

 • Utveckla processerna för överlämningar mellan olika stadier och grundskola/gymnasiet.
 • Förbättra tillgången till elevhälsan.
 • Snabbare fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter.
 • Utveckla individuella studievägar för de som riskerar att inte klara gymnasiet.
 • Bredda antalet spetsklasser och profiler.

Vår målsättning är att Linköpings kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Det gäller såväl förskola som grundskola, gymnasiet och den högre utbildningen.

Länk till artikel i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/de-vill-satsa-pa-bade-spets-och-sarskola-om5341245.aspx

Nya yrkesroller kan avlasta i skolan

By Annika Krutzén, Linköpingslöftet No Comments

Först vill jag börja med att tacka för de svar som skickats in på min debattartikel “Gör förskolan mer attraktiv” (22/5). Det bidrar till att höja diskussionen om förskolan vilket är välkommet.

Det är självfallet så att de som arbetar inom förskolan också är de som bäst känner till hur den praktiska verksamheten fungerar. Ämnet i min artikel handlade emellertid om hur vi som kommun ska kunna locka till oss mer och behålla kompetent arbetskraft och hur vi ska göra det mer attraktivt att arbeta i förskolan i Linköping.

Tor-Björn Lyrhed skriver i Corren den 25/5 att all tid kan ses som pedagogiskt arbete, dock har förskolan krav från läroplanen där det görs skillnad på förskollärare och barnskötare. I läroplanen är förskollärarna ansvariga för verksamheten tillsammans med arbetslaget. Så ja, ni utför alla viktigt pedagogiskt arbete, men ni har olika ansvar.

Jag anser att personaltätheten i förskolan behöver öka och vi som kommun behöver göra vårt yttersta för att personalen vill stanna hos oss och ta hand om det viktigaste vi har. Eftersom det nu råder en stor brist på både förskollärare och barnskötare vill vi öppna upp för andra yrkesroller som kan avlasta det dagliga arbetet bland annat genom att hämta matvagnen, plocka fram och av mat, hjälpa till att ta på ytterkläder, hänga in kläder i torkskåpet och stå och gunga på gården. Avlasta, inte ersätta. Med mer personal underlättas även planeringstiden för förskollärare som slipper ställa in på grund av personalbrist och liknande.

Återigen, tack för att ni tog er tid att svara.

Annika Krutzén (M)
vice ordförande socialnämnden
vice ordförande kommunstyrelsens personalutskott

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/insandare/ny-yrkesroller-kan-avlasta-i-forskolan-om5315478.aspx

Nytt ledarskap för Linköpings skolor

By Erik Östman, Jerry Broman, Linköpingslöftet

Utbildning, en rättighet och möjlighet lika för alla.

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. därför ska svensk skola fylla sitt kompensatoriska uppdrag att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever, och att eleverna tar sitt ansvar. Kunskap kräver ansträngning.

Kunskapskontraktet

Vi vill att ett kunskapskontrakt upprättas mellan elev, föräldrar och skola. Det ska vara klargjort vad som är elevens ansvar, vilken föräldrarnas roll är och hur skolan ska fungera.

Linköpings skolor behöver ett nytt ledarskap och därför vill vi:

 • stärka ledarskapet i skolan och utveckla metoder för att ge lärare större inflytande i förändringsprocesser
 • tydligt stötta lärare som strävar efter ordning och reda i klassrummet
 • förbättra arbetssituationen inom förskolan. Målet ska vara att vara en av Sveriges bästa förskolekommuner att arbeta i, exempelvis genom nya stödtjänster (“förskoleassistenter”).
 • inrätta kunskapskontraktet
 • att kunskap tydligare följs upp med fler standardiserade och centralrättade prov
 • flytta ut vuxenutbildningen från Birgittaskolan för att skapa en fungerande gymnasieskola
 • att kommunen erbjuder anställning till lärarstudenter redan under utbildning inom förskola, grundskola och gymnasium
 • att kommunen är aktiv i att påverka lärarutbildningens kvalitet och innehåll.

Linköping och Norrköping behöver ett nytt ledarskap

By Linköpingslöftet, Niklas Borg No Comments

Vi utmanar socialdemokraterna om positionen som den ledande kraften i vår regions utveckling. Vi vill vinna förtroende att få styra regionens två ledande städer, Norrköping och Linköping. Städerna ska ses som två kugghjul till hela vår region och vi ser ett antal områden som vi gemensamt måste ta oss an.

Vi vill genom vårt moderata ledarskap fokusera på de människor som behöver politiken allra mest. Det handlar om de som i sin vardag är beroende av vår gemensamma välfärd, de som saknar ett jobb att gå till men också de barn och föräldrar som ska få sitt vardagspussel att fungera. Vi har också en ökad andel äldre i Norrköping och Linköping som med all rätt har höga förväntningar och krav på samhällets omsorg.

Alla prioriteringar vi vill göra i Norrköping och Linköping syftar till att fler människor ska arbeta, må bättre och bidra till vårt samhälle. Inget är viktigare, vare sig för regionens välstånd eller välfärd och för människors hälsa än att fler människor kan gå till ett arbete och att fler jobb kan växa fram.

Båda våra städer lider av matchningsproblematik på arbetsmarknaden. Vi vill underlätta för människor att utbilda sig var de än befinner sig i livet. Tillsammans har och kan våra städer erbjuda ett brett utbud av utbildningar för ungdomar och vuxna. Därför ska vi stimulera människor att söka utbildningar i en större geografi än sin egen hemkommun. Vi är beredda att tillsammans fördjupa Norrköpings och Linköpings samarbete över yrkes- och vuxenutbildningar under nästa mandatperiod.

De ungdomar som lämnar gymnasiet ska vara anställningsbara inom det område de utbildats i. De praktiska utbildningarna ska vara av så god kvalité att de kan möta arbetsgivarnas krav utan kompletteringar. De studieförberedande programmen ska ge så goda kunskaper att eleverna kan tillgodogöra sig akademiska kunskaper på högskole- och universitetsnivå. Vi har för avsikt att avsätta de resurser som krävs i Norrköping och Linköping för att utbildningssystemen i våra kommuner verkligen ska förbereda ungdomar för arbete och studier på vår arbetsmarknad.

Både Norrköping och Linköping har utanförskapsområden och ett stort antal nyanlända som kommer att lämna den statliga etableringen under kommande mandatperiod. Vi vill motverka att utanförskapet växer genom att från början våga ställa krav. Krav på deltagande i studier, praktik eller annan sysselsättning som ger den snabbaste vägen till en egen försörjning. I utbyte ska kommunerna garantera det stöd som behövs för en snabb integrering. Vi vill se ett ökat engagemang från båda kommunerna redan i etableringsfasen för att förhindra att andelen försörjningsstödstagare ökar när de nyanlända lämnar statens ansvar i etableringsfasen.

Norrköping och Linköping har en historia av olika samarbeten men saknar också i många fall konkreta resultat av dessa. Oavsett tidigare politiska majoriteter konstaterar vi att prestige i alltför stor utsträckning har stått i vägen för en gemensam utveckling av kommunerna. Vår avsikt är att bryta gamla prestigefyllda strukturer och istället på allvar dra nytta av varandra från valet 2018 och framåt.

Sophia Jarl (M)
Oppositionsråd Norrköpings kommun

Niklas Borg (M)
Tillträdande kommunalråd i opposition Linköpings kommun

Debattartikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/tva-kugghjul-i-regionen-om5043995.aspx

En ljus framtid för alla Linköpingsbor

By Christian Gustavsson, Linköpingslöftet

Det går bra för Linköping, men inte för alla Linköpingsbor. Segregationen fortsätter att växa med stor kraft. Det måste vi ändra på. Därför utställer Moderaterna redan nu sitt viktigaste vallöfte: Linköpingslöftet, med den bärande principen att alla Linköpingsbor har ett ansvar att bidra men också måste få möjligheten att göra det.

När Henning Nilsson anländer till Stockholm så gör han det barfota. Framför honom ligger drömmen framtiden, drömmen om alla möjligheter som bjuds i staden. Per Anders Fogelströms bok Mina drömmars stad är sannerligen ingen dans på rosor. Livet som arbetare i Stockholm under mitten av 1800-talet innebar trångboddhet, fattigdom och begränsade livsmöjligheter. Men hela tiden finns där också nyfikenhet på, och strävan efter, en bättre framtid.

Linköping av i dag har få saker gemensamt med 1800-talets Stockholm, men det finns också likheter. I Linköping 2017 finns det också trångboddhet, fattigdom och människor med kraftigt begränsade livsmöjligheter. Elände går sida vid sida med oändliga möjligheter, en välmående befolkning och ett starkt företagande.

Det kommer nog inte som en överraskning för någon när jag säger att vi moderater prioriterar att ge människor en väg till arbete. Det är nyckeln till självbestämmande och frihet. Att arbete ger oss en plats i samhället är något som vi som har arbete tar för givet, men som den som saknar jobb är smärtsamt medveten om.

Linköping behöver välja en ny väg. Moderaterna föreslår därför ett förnyat samhällskontrakt med målet om full sysselsättning och där alla delar av den kommunala verktygslådan ska stödja en sådan utveckling. Försörjningsstöd ska aldrig leda till passivitet, utan till aktivitet där egen ansträngning lönar. Vi väljer att möta varje person med en positiv förväntan på hur man bidrar till Linköpings utveckling.

Linköpingslöftet innebär att vi, utifrån varje persons förutsättningar, ska leda människor mot arbetsmarknaden i tre tydliga steg. Vår modell är prövad både i Linköping och på andra håll i Sverige. Genom sociala insatser bygger vi en grundläggande anställningsbarhet. Vi anpassar utbildningar efter arbetsmarknadens behov och för den kortaste väg till jobb. Vi utvecklar sysselsättning och vill jobba med skyddade anställningar.

När Henning Nilsson kom till Stockholm i Mina drömmars stad så påbörjade han en resa som tog generationer att fullfölja. Den resan behöver nu för många kunna genomföras på bara en handfull år. Det kräver en utstakad väg för vad politiken vill åstadkomma, en verktygslåda som är full av insatser och tydliga krav på vägen.

Mänskligheten är född fattig. Välstånd har skapats genom vår strävan och genom summan av enskildas ansträngning och företagsamhet. Denna strävan finns hos oss alla, det vi behöver göra är att rusta den – och leda på den – genom utbildning, uppmuntran, krav, nyfikenhet och en positiv förväntan.

Christian Gustavsson (M)
Kommunalråd i opposition

Linköping behöver en ny väg

By Christian Gustavsson, Linköpingslöftet No Comments

Det går bra för Linköping, men det går inte bra för alla Linköpingsbor. Medan arbetslöshet är en parentes för de allra flesta så glider andra allt längre bort från arbetsmarknaden. I dagens Linköping så ökar segregationen och trångboddheten, det långvariga bidragsberoendet biter sig fast och knappt hälften av SFI-eleverna klarar godkänd nivå.

Den skarpaste kritiken mot Moderaterna i valet 2014 var att segregationen hade ökat under Alliansens åtta år vid makten. Det var en kritik som sved, eftersom den också stämde. Trots många insatser och stora resurser så fortsatte klyftorna att växa. Med en annan majoritet, och vars främsta löfte är att bryta segregationen, så kan vi se att problemen fortsätter att växa och i en allt snabbare takt. I sak är det begripligt eftersom S-, MP- och L-koalitionen fortsätter med samma verkningslösa insatser som Alliansen hade, men med mer pengar. Resultatet blir såklart detsamma.

Linköping behöver välja en ny väg. Ett starkt samhälle byggs genom utbildning och ansträngning, arbete och företagande. Vi väljer därför att möta varje person med en positiv förväntan på hur man bidrar till Linköpings utveckling. Vi kallar det Linköpingslöftet, ett förnyat samhällskontrakt mellan oss som bor här och kommunen, men också mellan oss Linköpingsbor. Att vi anstränger oss för vår egen skull och för andras.

Linköpingslöftet innebär att vi, utifrån varje persons förutsättningar, ska leda människor mot arbetsmarknaden i tre tydliga steg. Vår modell är prövad på andra håll i Sverige och insatserna kommer från flera olika kommuner, även från tidigare goda erfarenheter i Linköping. Genom sociala insatser bygger vi en grundläggande anställningsbarhet, vi anpassar utbildningar efter arbetsmarknadens behov och för kortaste väg till jobb samt utvecklar sysselsättning för den som behöver en skyddad anställning.

Arbetet med att bryta segregation och utanförskap innebär också att vi måste börja ställa tydliga krav. Vi vill därför se ett aktivitetskrav som innebär att man för att få ekonomiskt bistånd också aktivt måste arbeta för att stärka sin anställningsbarhet. Linköpingslöftet ger de verktyg som behövs, men ansvaret bär var och en av oss.

Det går bra för Linköping och det är många av oss som upplever framgång. Med framgång kommer också ansvar. I ett samhälle ligger inte allt ansvar på den som för stunden är svag, utan också hos den som är stark. Vi måste grunda en kultur där vi vänder oss och sträcker ut en hjälpande hand till den som står bakom och som inte har kommit lika långt.

Ett samhälle som håller ihop och nästa generation av innovationer och entreprenörer skapas bara om hela Linköping släpps fram. Linköping blir starkare om fler vågar drömma, vågar utmana, vågar förverkliga sina drömmar – och ges verktygen för att lyckas med det.

Christian Gustavsson (M)

kommunalråd i opposition

Linköpingslöftet

By Linköpingslöftet No Comments

Moderaternas viktigaste vallöfte i Linköping

Det går bra för Linköping och det är vi glada över, men det går inte bra för alla Linköpingsbor. Om arbetslöshet är en parentes i tillvaron för de allra flesta så kommer andra allt längre bort från arbetsmarknaden. I ett par stadsdelar ökar trångboddheten, det långvariga försörjningsstödet biter sig fast, knappt hälften av SFI-eleverna klarar godkänd nivå. Samtidigt ser vi att glappet mellan intäkter och utgifter i kommunen ökar kommande år.

Den skarpaste kritiken mot Moderaterna inför 2014 var att segregationen hade ökat under de år som Alliansen styrt Linköping. Det var en kritik som sved eftersom den var sann. Trots många insatser och stora nya resurser så växte klyftorna. Problemet är bara att de fortsätter att göra det också i dag och i en allt snabbare takt. I sak är det inte konstigt, de som styr i dag gör samma sak som vi gjorde fast med ännu mer pengar.

Vi väljer nu att gå en helt annan väg. Vår syn på ett samhälle som håller ihop bygger nämligen på utbildning och ansträngning, arbete och företagande. Därför är vår idé också att alla som bor i Linköping har ett ansvar att bidra, men också måste få chansen att göra det. För oss handlar det inte om att människor i utanförskap ska få mer fritid, utan att man ska komma i utbildning, praktik, arbete och egen försörjning.

Vi har tittat på Linköpings utmaningar, vi har lärt av våra egna framgångar och misslyckanden, vi har tittat på andra kommuner som har lyckats bra. Resultatet är en modell som, utifrån varje persons förutsättningar, systematiskt för människor till arbete och sysselsättning genom sociala insatser, utbildning och praktik. Vi vill också ställa ett aktivitetskrav på den som tar emot ekonomiskt bistånd att man deltar i insatser som gör en mer anställningsbar. Det är inget hokus pokus, utan väl etablerade metoder som uppnår det vi drivs av: Att alla människor ska få en chans att bidra till Linköpings utveckling.

Linköpingslöftet ger alla verktyg att vara med och förverkliga sina drömmar i Linköping.