Category

Jerry Broman

Leave a Reply

Moderaternas satsningar för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga

By Jerry Broman

Allt fler unga upplever en ökad stress och ångest, vilket riskerar att leda till psykisk ohälsa. För barn och ungdomar kan det innebära svårigheter att klara skolan och därmed bygga en bra tillvaro som vuxna. Det vill vi göra något åt.

Vi behöver samla och stärka insatserna för att möta den växande psykiska ohälsan i befolkningen. Väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin behöver kortas men vi behöver också stärka ungdomshälsan och andra tidiga insatser mot lättare psykisk ohälsa.

– Att människor upplever stress eller ångest är i sig helt naturligt, men fel hanterat riskerar stressen bli för stor och ångesten för djup med psykisk ohälsa som resultat. Vi satsar därför 17 miljoner kronor på Heltidsmentorer i samtliga Linköpings gymnasieskolor, säger Jerry Broman, vice ordförande i Bildningsnämnden och ansvarig för Linköpingsmoderaternas politikutvecklingsgrupp Barn och Unga.

Det finns idag ett antal digitala stöd som hjälp vid psykisk ohälsa. Kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet är en beprövad metod som bör kunna utvecklas mer. I Västra Götaland har man infört en ungdomsmottagning på nätet. Det har gjort att många fler unga vågar kontakta ungdomsmottagningen. Vi vill att detta införs även i Östergötland.

– Ångest tar inte ledigt för att det blir kväll. Vi måste göra Ungdomsmottagningen mer tillgänglig så att fler kan få hjälp i tid, säger Matilda Ekeblad, distriktsordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Östergötland samt Östgötamoderaternas talesperson i sjukvård för barn och unga.

Moderaternas paket för en bättre elevhälsa:

 • 17 miljoner på Heltidsmentorer i gymnasieskolan.
 • Trakasserier, kränkningar och att störa andra elevers undervisning ska få tydliga konsekvenser. Linköpings kommun ska alltid stå på den mobbades sida.
 • Förbättra tillgängligheten till elevhälsan.
 • Säkerställa att elevhälsan har fullgoda resurser för att kunna genomföra sitt uppdrag
 • På sikt låta Region Östergötland överta ansvaret för elevhälsan från kommunerna för att den ska bli mer likvärdig över länet och bättre integrerad i den övriga hälso- och sjukvården.
 • Satsa på tidiga insatser för människor, i alla åldrar, som drabbas av psykisk ohälsa.
 • Korta väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Utveckla stödet med psykosocial kompetens i primärvården.
 • Utveckla användningen av KBT via nätet.
 • Införa en l ungdomsmottagning på nätet.
 • Skapa samverkan med andra aktörer för att belysa psykisk hälsa och ohälsa.

Linköpingsmoderaternas budgetförslag för Linköpings kommun 2019-2020: https://www.moderaternalinkoping.se/wp-content/uploads/2018/06/Link%C3%B6pingsmoderaternas-f%C3%B6rslag-till-budget-f%C3%B6r-2019-2020-1.pdf

Östgötamoderaternas hälso- och sjukvårdspolitiska handlingsprogram 2019-2022: https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2018-03/Handlingsprogram_sjukv%C3%A5rd.pdf

Artikel i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/m-satsning-ska-hjalpa-unga-att-fa-vard-om5446905.aspx

Intervju i P4 Östergötland: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7035968

Artikel i SVT Öst: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/m-vill-minska-den-psykiska-ohalsa-bland-barn-och-unga

Nytt ledarskap för Linköpings skolor

By Erik Östman, Jerry Broman, Linköpingslöftet

Utbildning, en rättighet och möjlighet lika för alla.

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. därför ska svensk skola fylla sitt kompensatoriska uppdrag att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever, och att eleverna tar sitt ansvar. Kunskap kräver ansträngning.

Kunskapskontraktet

Vi vill att ett kunskapskontrakt upprättas mellan elev, föräldrar och skola. Det ska vara klargjort vad som är elevens ansvar, vilken föräldrarnas roll är och hur skolan ska fungera.

Linköpings skolor behöver ett nytt ledarskap och därför vill vi:

 • stärka ledarskapet i skolan och utveckla metoder för att ge lärare större inflytande i förändringsprocesser
 • tydligt stötta lärare som strävar efter ordning och reda i klassrummet
 • förbättra arbetssituationen inom förskolan. Målet ska vara att vara en av Sveriges bästa förskolekommuner att arbeta i, exempelvis genom nya stödtjänster (“förskoleassistenter”).
 • inrätta kunskapskontraktet
 • att kunskap tydligare följs upp med fler standardiserade och centralrättade prov
 • flytta ut vuxenutbildningen från Birgittaskolan för att skapa en fungerande gymnasieskola
 • att kommunen erbjuder anställning till lärarstudenter redan under utbildning inom förskola, grundskola och gymnasium
 • att kommunen är aktiv i att påverka lärarutbildningens kvalitet och innehåll.

Ingen tvekan om barnäktenskap

By Annika Krutzén, Erik Östman, Jerry Broman, Niklas Borg No Comments

Socialstyrelsens och Migrationsverkets broschyr “Information till dig som är gift med ett barn” visar på att någonting gått allvarligt snett i det offentliga Sveriges hantering av så kallade barnäktenskap. Det kan vi i Linköpings kommun inte blunda för. Det får inte finnas några frågetecken kring hur barnäktenskap och annan hedersproblematik hanteras i kommunen.

Broschyren “Information till dig som är gift med ett barn” kan inte beskrivas som annat än fruktansvärd. Den väcker stora frågor kring hur den här typen av problematik hanteras i Sverige och hur våra offentliga myndigheter lyckats tappa både den rättsliga och moraliska kompassen. Här krävs det att vi från politikens sida talar klarspråk: en vuxen person som har samlag med en person under 15 år begår en våldtäkt. Att bli bortgift mot sin vilja eller tvingas till sexuella handlingar är mycket allvarliga övergrepp. Att man från de ansvariga myndigheternas sida inte lyckats vara klara kring detta är en källa till stor oro då deras regler och riktlinjer får genomslag på hur de enskilda fallen hanteras ute i kommunerna.

Detta är något som Linköpings kommun skyndsamt behöver hantera. Vi måste säkerställa att dessa barns rättigheter skyddas och att förövarna polisanmäls. Inför kommande kommunfullmäktige lyfter vi därför frågan om vilket stöd ett barn i Linköping som gifts bort med en vuxen faktiskt får. Alla Linköpingsbor måste känna tillit till att information, rutiner och insatser är tillräckliga. Det får aldrig finnas några oklarheter i vad som gäller i Linköpings kommun kring frågor rörande barnäktenskap och andra övergrepp mot barn.

Den uppkomna situationen reser också frågan kring hur övrig hedersproblematik hanteras inom kommunen. Om Socialstyrelsen och Migrationsverket landat så snett i frågan om barnäktenskap måste man också fråga sig inom vilka andra områden man misslyckats med att stå upp för de utsattas rättigheter. Vi kommer inom våra förvaltningar driva på för en översyn av rutinerna kring hedersvåld och förtryck för att säkerställa att liknande misstag inte sker på kommunal nivå.

Ska Sverige klara av att lösa problemen med integrationen finns det värderingar som vi inte kan göra avkall på. Rätten att som barn vara fri från tvång och sexuella övergrepp är en sådan. Här går en linje i sanden som vi inte kan acceptera att den överträds. Tyvärr visar Socialstyrelsen och Migrationsverket att Sverige i alla lägen inte klarat av att stå upp för denna grundvärdering. Det går inte att relativisera bort vad som är mycket allvarliga övergrepp på barn. Linköpings kommun får inte göra om Socialstyrelsens och Migrationsverkets misstag. I vår kommun ska alla barn kunna känna sig trygga.

Niklas Borg (M)
Kommunalråd

Erik Östman (M)
Kommunalråd, vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Jerry Broman (M)
Vice ordförande i bildningsnämnden

Annika Krutzén (M)
Vice ordförande i socialnämnden

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/ingen-tvekan-om-barnaktenskap-om5234310.aspx

Inför kontaktpolitiker inom den kommunala gymnasieskolan

By Jerry Broman No Comments

Efter att allvarliga missförhållanden uppdagats på en kommunal gymnasieskola i Linköping har Jerry Broman (M), vice ordförande i bildningsnämnden, föreslagit att det ska införas kontaktpolitiker inom gymnasieskolan.

– Jag föreslår att varje lärare, elev och förälder ska veta vilken politiker man ska kontakta om man upplever ett missförhållande på sin gymnasieskola, så kallat “lex Birgitta”. Tyvärr avvisar den socialdemokratiskt styrda majoriteten mitt förslag och därför uppmanar jag lärare, elever och föräldrar att kontakta mig om man upplever att någonting inte är som det ska på någon av Linköpings kommunala gymnasieskolor, säger Jerry Broman (M).

Artikel i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/ring-jerry-om-gymnasieskolan-om4534790.aspx

Pressmeddelande: Öppet brev till lärare elever och föräldrar_Jerry Broman

Birgittaskolan i kris – Koalitionen måste ta ansvar

By Jerry Broman No Comments

Efter flertalet granskningar av Skolinspektionen riskerar nu Birgittaskolan i Linköping att betala vite på 1.2 miljoner kronor om inte skolan åtgärdar en rad allvarliga brister.

Jerry Broman (M), vice ordförande i bildningsnämnden, kräver nu att Koalitionen inser allvaret i denna situation och vidtar de åtgärder som krävs. I en interpellation till ansvarigt kommuanlråd efterfrågar Broman svar från Koalitionen.

Interpellation ang vite på Birgittaskolan