Category

Erik Östman

Leave a Reply

En mindre skola gynnar eleverna

By Alliansen, Erik Östman

Rebecka Hovenberg (MP) och Cecilia Gyllenberg (MP) frågar för vilka vi bygger nya Kungsbergsskolan. Svaret är att vi bygger en skola för Linköpings elever och lärare, det vill säga en vanlig högstadieskola, ingen byskola men heller ingen storskola för 1 000 elever. Ett högstadium i den storleken som MP vill ha skulle skapa för många klasser vilket medför en sämre studiemiljö och trygghet för eleverna. Nu får vi istället en skola där elevernas lärandemiljö och trygghet är i fokus och där lärarna får rätt förutsättningar att undervisa.

Kommunens uppdrag är inte enbart att få fram skolplatser utan att också säkerställa en god undervisning för alla elever. Här visar forskning av bland andra Carl-Henrik Adolfsson, professor på Linnéuniversitetet, att framförallt elever med utländsk bakgrund och svag socioekonomi klarar sig bättre på mindre skolor. Ytterligare studier visar att på mindre skolor gynnas elevnärvaro, delaktighet och samhörighet.

Man har även missuppfattat när skolan väntas stå klar. Enligt det förslag som MP förespråkar beräknas skolan bli försenad till läsåret 2024/25. Men genom att Allians för Linköping nu istället prioriterar en vanlig högstadieskola kommer vi sannolikt att få den på plats tidigare.

Vi delar uppfattningen att kommunen är i stort behov av elevplatser och därför ser vi nu över den långsiktiga strategin för skolans lokalförsörjning. I denna översyn ligger bland annat en ny gymnasieskola på Kallerstad och tidigareläggande av planerade skolprojekt. Klart är dock att vi inte kan bygga skolor med prislappar i miljardklassen såsom MP förespråkar. Allians för Linköping kommer därför alltid att prioritera att bygga skolor med goda förutsättningar att bedriva bra undervisning framför stora landmärken.

Åsa Wennergren (L)
kommunalråd med sektorsansvar för utbildning

Erik Östman (M)
ordförande barn- och ungdomsnämnden

Länk till artikeln i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/en-mindre-skola-gynnar-eleverna-om5778243.aspx

Linköpingsmoderaternas nya ledande kommunala företrädare 2019-2022

By Annika Krutzén, Erik Östman, Fredrik Lundén, Niklas Borg, Stefan Erikson

Ikväll valde Linköpingsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp bland annat Annika Krutzén (M) till nytt kommunalråd.

Annika är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Under kvällen valdes också Niklas Borg (M) till ordförande i Kommunstyrelsen tillika kommunalråd.

– Det är ett starkt lag som Linköpingsmoderaterna nu har valt för nästa mandatperiod och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dessa personer för ett starkare och bättre Linköping. Att bryta den ökande segregationen och utanförskapet i Linköping kommer att vara ytterst prioriterat för oss. I Linköping ska varje individ ges de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett var de kommer ifrån, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

Övriga val som verkställdes under måndagskvällen återfinns nedan:

Heltidsuppdrag:

 • Niklas Borg till ny ordförande i Kommunstyrelsen (inkl. kommunalråd).
 • Niklas Borg till ny ordförande i Linköping Stadshus AB.
 • Annika Krutzén till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd)
 • Erik Östman till ny ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Deltidsuppdrag:

 • Fredrik Lundén till ny ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
 • Stefan Erikson till ny ordförande i Bygg- och miljönämnden samt ordförande i Valnämnden.
 • Astrid Brissman till ny ordförande i Stångåstaden.

Gruppledare:

 • Anna Steiner Ekström till ny gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Linnea Jägestedt till ny gruppledare i Bildningsnämnden.
 • Agneta Lantz till ny gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Ylva Bjerke till ny gruppledare i Äldrenämnden.

Kommunstyrelsen

 • Erik Östman till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Annika Krutzén till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Fredrik Lundén till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Stefan Erikson till ny ersättare i kommunstyrelsen.
 • Elsa Ericsson till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Linnea Jägestedt till ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx

Linköping ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner

By Erik Östman, Linköpingslöftet

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Svensk skola måste ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav på lärare, elever och även den politiska ledningen. Linköpingsmoderaterna presenterar satsningar på kunskap och ett nytt ledarskap för Linköpings skolor.

– Kunskap uppstår i mötet mellan lärare och elev. Det innebär att vår uppgift som kommun är att skapa de bästa förutsättningarna för att det mötet ska bli så bra som möjligt. Linköpingsmoderaternas fokus ligger därför på ett tydligt och krävande ledarskap, en helhetssyn på utbildningen från förskola hela vägen upp till den högre utbildningen samt riktade insatser för dem som har det svårast. Vi ska vara garanten för att lärarna kan sköta och känna glädje i sitt jobb. I Linköping ska fler kunna lära sig mer, säger kommunalråd Erik Östman (M).

Linköpings skolor behöver ett nytt ledarskap och därför vill vi:

 • stärka ledarskapet i skolan och utveckla metoder för att ge lärare större inflytande i förändringsprocesser
 • tydligt stötta lärare som strävar efter ordning och reda i klassrummet
 • förbättra arbetssituationen inom förskolan. Målet ska vara att Linköping är en av Sveriges bästa förskolekommuner att arbeta i, exempelvis genom nya stödtjänster (”förskoleassistenter”).
 • inrätta ett kunskapskontrakt mellan elev, föräldrar och skola. Det ska vara klargjort vad som är elevens ansvar, vilken föräldrarnas roll är och hur skolan ska fungera.
 • att kunskap tydligare följs upp med fler standardiserade och centralrättade prov
 • flytta ut vuxenutbildningen från Birgittaskolan för att skapa en fungerande gymnasieskola
 • att kommunen erbjuder anställning till lärarstudenter redan under utbildning inom förskola, grundskola och gymnasium
 • att kommunen är aktiv i att påverka lärarutbildningens kvalitet och innehåll.

Linköpingsmoderaternas satsningar på kort sikt:

 • I Linköpingsmoderaternas budgetförslag för Linköpings kommun 2019-2020 tillförs Barn- och ungdomsnämnden totalt 34 miljoner kronor.
 • Prioritera en satsning på läsning i grundskolan.
 • Trygga både grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
 • Förstärka studie- och yrkesvägledningen i grundskolan.
 • Tillföra ett omställningsbidrag till Linköpings kommuns grundskolor och gymnasieskolor för förlorad resurstilldelning på grund av ny demografimodell.
 • I Linköpingsmoderaternas budgetförslag för Linköpings kommun 2019-2020 tillförs Bildningsnämnden totalt 21,5 miljoner kronor.
 • Satsa på heltidsmentorer.

Linköpingsmoderaternas satsningar på lång sikt:

Idag utgör förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högre studier separata block, det vill vi ändra på. Vi vill ha en sammanhängande syn på hela utbildningskedjan, från förskolan upp till högre studier.

 • Utveckla processerna för överlämningar mellan olika stadier och grundskola/gymnasiet.
 • Förbättra tillgången till elevhälsan.
 • Snabbare fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter.
 • Utveckla individuella studievägar för de som riskerar att inte klara gymnasiet.
 • Bredda antalet spetsklasser och profiler.

Vår målsättning är att Linköpings kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Det gäller såväl förskola som grundskola, gymnasiet och den högre utbildningen.

Länk till artikel i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/de-vill-satsa-pa-bade-spets-och-sarskola-om5341245.aspx

Linköpingsmoderaterna presenterar budget för 2019-2020

By Erik Östman, Niklas Borg, Paul Lindvall

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kunna bygga ut och utveckla välfärdstjänster av god kvalitet. En bra förskola, skola och äldreomsorg går hand i hand med en stabil ekonomi. Det är medborgarnas pengar som vi förvaltar och då är det också viktigt att varje krona används på bästa sätt. Vi moderater tar ansvar för en välskött ekonomi och presenterar nu Linköpingsmoderaternas budgetförslag för 2019-2020.

Jag är nöjd över att kunna presentera en budget i balans samtidigt som vi tillför extra resurser för att åter få en rättssäker socialtjänst, öka kvaliteten på maten i äldreomsorgen och bygga ikapp boenden för människor med funktionsnedsättningar. Viktiga satsningar som den (S)-ledda Koalitionen under nuvarande mandatperiod inte har klarat av att leverera, säger kommunalråd Niklas Borg (M).

– De ekonomiska resurserna måste användas där de behövs som allra mest. Vi prioriterar därför skola, omsorg, trygghetsskapande åtgärder och aktiva insatser för att bryta bidragsberoende. Det behövs en betydligt bättre samordning än idag när det gäller såväl lokaler som administration. Det är också nödvändigt att hushålla betydligt bättre med våra gemensamma skattemedel, säger kommunalråd Paul Lindvall (M).

– Vi presenterar en offensiv men också krävande budget med fokus på resurser till kommunens kärnuppgifter. Vår satsning Linköpingslöftet med sina sammanhängande delar av utbildning och stöd med krav på eget ansvar skapar de förutsättningar som kommer krävas för att lösa integrationen och bryta utanförskap, avslutar kommunalråd Erik Östman (M).

Klicka på länken för att läsa hela budgetförslaget: Linköpingsmoderaternas förslag till budget för 2019-2020

Nytt ledarskap för Linköpings skolor

By Erik Östman, Jerry Broman, Linköpingslöftet

Utbildning, en rättighet och möjlighet lika för alla.

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. därför ska svensk skola fylla sitt kompensatoriska uppdrag att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever, och att eleverna tar sitt ansvar. Kunskap kräver ansträngning.

Kunskapskontraktet

Vi vill att ett kunskapskontrakt upprättas mellan elev, föräldrar och skola. Det ska vara klargjort vad som är elevens ansvar, vilken föräldrarnas roll är och hur skolan ska fungera.

Linköpings skolor behöver ett nytt ledarskap och därför vill vi:

 • stärka ledarskapet i skolan och utveckla metoder för att ge lärare större inflytande i förändringsprocesser
 • tydligt stötta lärare som strävar efter ordning och reda i klassrummet
 • förbättra arbetssituationen inom förskolan. Målet ska vara att vara en av Sveriges bästa förskolekommuner att arbeta i, exempelvis genom nya stödtjänster (”förskoleassistenter”).
 • inrätta kunskapskontraktet
 • att kunskap tydligare följs upp med fler standardiserade och centralrättade prov
 • flytta ut vuxenutbildningen från Birgittaskolan för att skapa en fungerande gymnasieskola
 • att kommunen erbjuder anställning till lärarstudenter redan under utbildning inom förskola, grundskola och gymnasium
 • att kommunen är aktiv i att påverka lärarutbildningens kvalitet och innehåll.

(M) och (S) i ny överenskommelse om nya Kungsberget

By Erik Östman No Comments

Idag presenterade vårt kommunalråd Erik Östman (M) och socialdemokraternas kommunalråd, Jakob Björneke (S), en överenskommelse om en ny högstadieskola som ska byggas i Nya Kungsberget.

Barn- och ungdomsnämnden ger Lejonfastigheter uppdraget att ta fram ett förslag på den nya skolan. I den första etappen ska det byggas en högstadieskola med plats för 900 elever i årskurs 7-9. Det ska även byggas en grundsärskola med plats för 75 elever i samma årskurser.

Som en eventuell andra etapp möjliggörs en utbyggnad med plats för ytterligare utbildningslokaler på 5000 till 7000 kvadrat

– Det är fantastiskt skönt att vi kan komma vidare i den här frågan. Behovet av nya skolplatser är stort och den här överenskommelsen löser en stor del av det behov som finns, säger Erik Östman (M), kommunalråd och vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Klicka gärna på länkarna nedan för att läsa mer: 

Artikel i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/vandningen-s-och-m-gor-upp-om5291681.aspx

Artikel i Linköping News: https://linkopingnews.se/nyheter/omtvistade-skolan-planerna-totalskrotas/

Reportage i Svt Öst: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/s-och-m-overens-om-skolan

Reportage i P4 Östergötland: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6953947

Ingen tvekan om barnäktenskap

By Annika Krutzén, Erik Östman, Jerry Broman, Niklas Borg No Comments

Socialstyrelsens och Migrationsverkets broschyr “Information till dig som är gift med ett barn” visar på att någonting gått allvarligt snett i det offentliga Sveriges hantering av så kallade barnäktenskap. Det kan vi i Linköpings kommun inte blunda för. Det får inte finnas några frågetecken kring hur barnäktenskap och annan hedersproblematik hanteras i kommunen.

Broschyren “Information till dig som är gift med ett barn” kan inte beskrivas som annat än fruktansvärd. Den väcker stora frågor kring hur den här typen av problematik hanteras i Sverige och hur våra offentliga myndigheter lyckats tappa både den rättsliga och moraliska kompassen. Här krävs det att vi från politikens sida talar klarspråk: en vuxen person som har samlag med en person under 15 år begår en våldtäkt. Att bli bortgift mot sin vilja eller tvingas till sexuella handlingar är mycket allvarliga övergrepp. Att man från de ansvariga myndigheternas sida inte lyckats vara klara kring detta är en källa till stor oro då deras regler och riktlinjer får genomslag på hur de enskilda fallen hanteras ute i kommunerna.

Detta är något som Linköpings kommun skyndsamt behöver hantera. Vi måste säkerställa att dessa barns rättigheter skyddas och att förövarna polisanmäls. Inför kommande kommunfullmäktige lyfter vi därför frågan om vilket stöd ett barn i Linköping som gifts bort med en vuxen faktiskt får. Alla Linköpingsbor måste känna tillit till att information, rutiner och insatser är tillräckliga. Det får aldrig finnas några oklarheter i vad som gäller i Linköpings kommun kring frågor rörande barnäktenskap och andra övergrepp mot barn.

Den uppkomna situationen reser också frågan kring hur övrig hedersproblematik hanteras inom kommunen. Om Socialstyrelsen och Migrationsverket landat så snett i frågan om barnäktenskap måste man också fråga sig inom vilka andra områden man misslyckats med att stå upp för de utsattas rättigheter. Vi kommer inom våra förvaltningar driva på för en översyn av rutinerna kring hedersvåld och förtryck för att säkerställa att liknande misstag inte sker på kommunal nivå.

Ska Sverige klara av att lösa problemen med integrationen finns det värderingar som vi inte kan göra avkall på. Rätten att som barn vara fri från tvång och sexuella övergrepp är en sådan. Här går en linje i sanden som vi inte kan acceptera att den överträds. Tyvärr visar Socialstyrelsen och Migrationsverket att Sverige i alla lägen inte klarat av att stå upp för denna grundvärdering. Det går inte att relativisera bort vad som är mycket allvarliga övergrepp på barn. Linköpings kommun får inte göra om Socialstyrelsens och Migrationsverkets misstag. I vår kommun ska alla barn kunna känna sig trygga.

Niklas Borg (M)
Kommunalråd

Erik Östman (M)
Kommunalråd, vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Jerry Broman (M)
Vice ordförande i bildningsnämnden

Annika Krutzén (M)
Vice ordförande i socialnämnden

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/ingen-tvekan-om-barnaktenskap-om5234310.aspx