Category

Erik Östman

Leave a Reply

Tillsammans stärker vi elevhälsan

By Erik Östman, Fredrik Sjöstrand No Comments

I början av Mars träffade Erik Östman (M), Ordförande barn- och ungdomsnämnden och Fredrik Sjöstrand (M), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Åsa Lundberg som är verksamhetschef på BUP.

-Varje år besöker ca 2000  barn och unga BUP.

-BUP-mottagningen är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 0-18 år.

-Att ta del av Åsas och BUPs perspektiv, är väldigt värdefullt på vår väg mot en bättre elevhälsa. 

-Vi måste ta elevernas mående på allvar! 

-Följ oss i våra kanaler för senaste uppdatering!

Vi både sparar och satsar på skolan

By Alliansen, Erik Östman No Comments

Det som verkligen får mig att känna oro är den förändring av utjämningssystemet som regeringen går fram med, skriver Erik Östman (M).

Pontus Andersson oroar sig i sin insändare över resurserna till grundskola och fritidshem kommande år. Det är en oro som är förståelig. De ekonomiska förutsättningarna för all kommunal verksamhet kommer att bli tuffare framöver, skolan ej undantagen. Det här är en utveckling vi ser i hela Kommunsverige och Linköping är inget undantag även om förändringarna hos oss är relativt små. 

I all verksamhet som är beroende av ekonomiska resurser måste plus och minus gå ihop. Vi kommer från en period där kostnaderna har ökat snabbare än intäkterna och då måste vi agera för att upprätthålla en balans. All kommunal verksamhet kommer att behöva se över hur man använder pengarna och att det sker på rätt sätt. Ska vi klara det och samtidigt leverera en bra verksamhet så måste vi jobba med olika sätt för att göra oss mer effektiva. 

Det betyder inte att inget görs för att utveckla skolan! Vi avsätter pengar för höjda löner för legitimerad personal inom förskola och skola. Vi satsar på heltidsmentorer på flera skolor för att avlasta lärarna och skapa en bättre arbetssituation. En av de viktigaste insatserna för de elever som har det allra svårast är att stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst och se till att rätt insatser görs i rätt tid.

Att vi kommer klara de förändringar som behövs utifrån kommunens sida framöver är jag inte speciellt orolig över. Det som verkligen får mig att känna oro är istället den förändring av utjämningssystemet som regeringen går fram med. För Linköpings del kommer den innebära 170 miljoner i ökade kostnader varje år. 

Var och hur de pengarna ska hittas är i dagsläget inte klart. Att klara av den dräneringen och samtidigt upprätthålla kvalitén kommer vara en av våra allra största utmaningar framöver.

Erik Östman (M), ordförande barn- och ungdomsnämnden.


Felaktigt om M-insatser i Skäggetorp

By Erik Östman, Niklas Borg No Comments

Har Vänsterpartiet ens koll på att skattesatsen i Linköpings kommun är oförändrad och har varit konstant sen många år tillbaka? Det undrar moderaterna Niklas Borg och Erik Östman.

Jessica Eek (V) och Linda Snecker (V) går i sin debattartikel till hårt angrepp mot Moderaterna. Argumentationen de för är något märklig då deras grundidé tycks vara att det är ett problem att Moderaterna fokuserar hårt på lag och ordning. 

Att Vänsterpartiet inte vill se de bekymmer som gängkriminalitet, skjutningar och otrygghet skapar får stå för dem. Vi kommer aldrig backa ifrån att en av samhällets viktigaste uppgifter är att bekämpa kriminalitet och upprätthålla rättsstatens principer.

Vänsterpartiet försöker sedan måla upp en bild av att vi inte skulle bry oss om bland annat Skäggetorp med hänvisning till att vi inte har väljare i området och att vi skulle behöva ”områden att peka finger åt”. 

Ingenting kunde vara mer felaktigt. Tvärtom har vi tagit initiativ till nya arbetssätt för att lösa de svårigheter som segregationen i Skäggetorp skapat. Vårt mål är att få de människor som idag befinner sig i utanförskap att gå till självförtroende och egen försörjning.

Vänsterpartiet fortsätter sitt försök till svartmålning genom att påstå att vi försöker ”få igenom välfärdsnedskärningar för att kunna sänka skatten för dom med störst inkomst”. Har Vänsterpartiet ens koll på att skattesatsen i Linköpings kommun är oförändrad och varit konstant sen många år tillbaka?

Vår linje är tydlig: den bästa lösningen mot utanförskap är fler vägar till arbete och egen försörjning. Den bästa lösningen mot den ökande otryggheten är bättre samarbete med polis och rättsväsende. Straffen mot gängkriminalitet behöver stärkas och skolan måste visa vägen mot en annan framtid än ett liv i kriminalitet. 

Det är vår utgångspunkt och något vi alltid kommer arbeta för. Med fokus på grundproblemen kan vi skapa ett samhälle som präglas av trygghet, arbete och utveckling där alla ges möjlighet att forma sin egen framtid.

Niklas Borg (M) gruppledare
Erik Östman (M) gruppordförande


Hur kan elevhälsan stärkas

By Erik Östman No Comments

I veckan inledde Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, och Matilda Ekeblad (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen samt vice ordförande i beredningen som ansvarar för barn- och ungas psykiska hälsa, en besöksturné på skolor och organisationer för att ta reda på hur elevhälsan i Linköping kan stärkas.

Alla barn och unga ska ges goda förutsättningar att lyckas i livet men den växande psykiska ohälsan hos barn och unga är en av vår tids största utmaningar. Därför inleder nu Erik Östman (M) och Matilda Ekeblad (M) en besöksturné för att ta reda på hur elevhälsan kan stärkas.

– Syftet är att få en bred bild av den verklighet som möter de ungdomar som mår dåligt idag och hitta vägar att stärka upp det arbete som redan görs. Ju tidigare vi kan fånga upp unga som mår dåligt och ge rätt insatser i rätt tid desto bättre, säger Erik Östman (M).

– Vi måste ta ungdomars mående på allvar. Väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin behöver kortas, men vi behöver också stärka ungdomshälsorna och andra tidiga insatser mot lättare psykisk ohälsa.  Det krävs bättre samarbete mellan elevhälsa, ungdomsmottagningarna/ungdomshälsorna och BUP, säger Matilda Ekeblad. (M).

Besöksturnén kommer att pågå under hösten 2019 och avslutas med en rapport under våren 2020. Nedan följer en lista över de besök som planeras att genomföras. Vid intresse att följa med på något av besöken är ni välkomna att kontakta Lina Rittne, politisk sekreterare, (013-20 70 06) eller Felicia Roel, politisk sekreterare (013-20 68 18).

 • 28 okt Ekholmsskolan
 • 5 nov Slestadskolan
 • 8 nov Stadsmissionen
 • 13 nov RFSL
 • 22 nov Ungdomsmottagningen
 • 27 nov Psykiatripartners

Ny satsning för högstadieelever med hörselnedsättning

By Erik Östman No Comments

✅Ny satsning för högstadieelever med hörselnedsättning – efter förslag från föräldrar

✏️Idag har Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, och Catrine Månsson, rektor på Tornhagsskolan, presenterat en ny satsning för elever med hörselnedsättning på högstadiet.

??‍♂️– Det finns ett behov av att kunna erbjuda detta i Linköping. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan gå vidare med frågan och få en start redan från och med hösten nästa år, säger Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

✅Målsättningen är att ge alla elever med hörselnedsättning de bästa möjliga förutsättningarna att tillgodogöra sig undervisningen i sin klass.

Större samverkan mellan skola och socialtjänst fångar upp ungdomar i behov av hjälp tidigt

By Alliansen, Annika Krutzén, Erik Östman No Comments

För att bättre kunna möta barn och familjer med behov av stöd inleds nu ett större arbete med de så kallade samverkansgrupperna för att så tidigt som möjligt fånga upp barn och unga i behov av hjälp.

Under 2012 införde dåvarande Alliansstyre en samverkansgrupp där syftet var att förbättra samverkan mellan skolan och socialtjänsten kring elever i behov av hjälp och stöd. Detta arbetssätt har senare visat sig vara mycket uppskattat och bidragit till att ungdomar i behov av hjälp har kunnat fångas upp i ett tidigt stadium och stöd har kunnat erbjudas hela familjen.

Hittills har dessa samverkansgrupper funnits på vissa skolor men nu läggs ett uppdrag att säkerställa att de ska finnas tillgängliga på samtliga kommunala grundskolor.

– Vi måste bli bättre på att fånga upp barn som är behov av stöd mycket tidigare. Samverkansgrupperna ger oss den möjligheten. I och med detta samarbete kommer fler barn att få hjälp tidigare och förhoppningsvis kan vi minska antalet tvingande åtgärder, säger Annika Krutzén (M), ordförande i Social- och omsorgsnämnden.

– Att stärka upp samarbetet mellan skolan och socialtjänsten är en prioriterad fråga. Samverkansgrupperna är ett sätt att bygga vidare på en beprövad modell med tidiga insatser. Ju fler vi kan nå tidigt med riktade insatser desto fler kommer kunna få den hjälp de behöver i tid, säger Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Första spadtaget för ny förskola i Sturefors

By Erik Östman No Comments

Första spadtaget för ny förskola i Sturefors. Erik Östman (M), Ordförande för barn och ungdomsnämnden deltog idag på en spadtagscermoni i Sturefors för en ny förskola som ska stå klar 2020. Den kommer få fyra basenheter, och kommer rymma 160 barn. Även barn från förskolan på Bigarråvägen deltog, och Mr Goran som trollade för dem.

En mindre skola gynnar eleverna

By Alliansen, Erik Östman

Rebecka Hovenberg (MP) och Cecilia Gyllenberg (MP) frågar för vilka vi bygger nya Kungsbergsskolan. Svaret är att vi bygger en skola för Linköpings elever och lärare, det vill säga en vanlig högstadieskola, ingen byskola men heller ingen storskola för 1 000 elever. Ett högstadium i den storleken som MP vill ha skulle skapa för många klasser vilket medför en sämre studiemiljö och trygghet för eleverna. Nu får vi istället en skola där elevernas lärandemiljö och trygghet är i fokus och där lärarna får rätt förutsättningar att undervisa.

Kommunens uppdrag är inte enbart att få fram skolplatser utan att också säkerställa en god undervisning för alla elever. Här visar forskning av bland andra Carl-Henrik Adolfsson, professor på Linnéuniversitetet, att framförallt elever med utländsk bakgrund och svag socioekonomi klarar sig bättre på mindre skolor. Ytterligare studier visar att på mindre skolor gynnas elevnärvaro, delaktighet och samhörighet.

Man har även missuppfattat när skolan väntas stå klar. Enligt det förslag som MP förespråkar beräknas skolan bli försenad till läsåret 2024/25. Men genom att Allians för Linköping nu istället prioriterar en vanlig högstadieskola kommer vi sannolikt att få den på plats tidigare.

Vi delar uppfattningen att kommunen är i stort behov av elevplatser och därför ser vi nu över den långsiktiga strategin för skolans lokalförsörjning. I denna översyn ligger bland annat en ny gymnasieskola på Kallerstad och tidigareläggande av planerade skolprojekt. Klart är dock att vi inte kan bygga skolor med prislappar i miljardklassen såsom MP förespråkar. Allians för Linköping kommer därför alltid att prioritera att bygga skolor med goda förutsättningar att bedriva bra undervisning framför stora landmärken.

Åsa Wennergren (L)
kommunalråd med sektorsansvar för utbildning

Erik Östman (M)
ordförande barn- och ungdomsnämnden

Länk till artikeln i Corren: https://www.corren.se/asikter/debatt/en-mindre-skola-gynnar-eleverna-om5778243.aspx

Linköpingsmoderaternas nya ledande kommunala företrädare 2019-2022

By Annika Krutzén, Erik Östman, Fredrik Lundén, Niklas Borg, Stefan Erikson

Ikväll valde Linköpingsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp bland annat Annika Krutzén (M) till nytt kommunalråd.

Annika är idag bland annat vice ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott samt ersättare i Kommunstyrelsen.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att bli kommunalråd för Moderaterna. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla social- och omsorgsfrågorna i Linköping med ett särskilt fokus på barn som far illa och funktionsnedsatta som idag inte får stöd och hjälp inom rimlig tid, säger Annika Krutzén (M).

Under kvällen valdes också Niklas Borg (M) till ordförande i Kommunstyrelsen tillika kommunalråd.

– Det är ett starkt lag som Linköpingsmoderaterna nu har valt för nästa mandatperiod och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dessa personer för ett starkare och bättre Linköping. Att bryta den ökande segregationen och utanförskapet i Linköping kommer att vara ytterst prioriterat för oss. I Linköping ska varje individ ges de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett var de kommer ifrån, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

Övriga val som verkställdes under måndagskvällen återfinns nedan:

Heltidsuppdrag:

 • Niklas Borg till ny ordförande i Kommunstyrelsen (inkl. kommunalråd).
 • Niklas Borg till ny ordförande i Linköping Stadshus AB.
 • Annika Krutzén till ny ordförande i Social- och omsorgsnämnden (inkl. kommunalråd)
 • Erik Östman till ny ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Deltidsuppdrag:

 • Fredrik Lundén till ny ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
 • Stefan Erikson till ny ordförande i Bygg- och miljönämnden samt ordförande i Valnämnden.
 • Astrid Brissman till ny ordförande i Stångåstaden.

Gruppledare:

 • Anna Steiner Ekström till ny gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Linnea Jägestedt till ny gruppledare i Bildningsnämnden.
 • Agneta Lantz till ny gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Ylva Bjerke till ny gruppledare i Äldrenämnden.

Kommunstyrelsen

 • Erik Östman till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Annika Krutzén till ny ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Fredrik Lundén till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Stefan Erikson till ny ersättare i kommunstyrelsen.
 • Elsa Ericsson till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
 • Linnea Jägestedt till ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Artikel i Corren: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/hon-blir-kommunalrad-i-linkoping-om5537417.aspx