Category

Christian Gustavsson

Veterandagen 2020-05-29

By Christian Gustavsson, Fredrik Lundén, Niklas Borg No Comments

?Idag hissar vi svenska flaggan för att hedra alla svenskar som deltar eller har deltagit i internationella insatser för fred och säkerhet, och för att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

Efter ett initiativ av Christian Gustavsson (M) skulle en minnesplats för att hedra Linköpings veteraner invigas i dag. Pga av Coronapandemin är invigningen uppskjuten till nästa år, men vi moderater tycker ändå att det är viktigt att uppmärksamma dagen på detta sätt.

?-Linköping betyder hemma för många människor som deltar eller har deltagit i militära och humanitära insatser. Att vi nu får en minnesplats för våra veteraner är en viktig hyllning av de som riskerat livet i fredens tjänst, säger Christian Gustavsson (M).

Moderaternas företagarråd vill lyfta fram Linköpingsföretagarnas trygghet

By Christian Gustavsson, Fredrik Lundén No Comments

Linköpings framgångar är många, men vad som ofta glöms bort är att de bärs av företagare. Människor som tar risker och vågar satsa på sin idé och som vi alla får skörda frukterna av. Det är nämligen genom företagare som talang flockas till Linköping, nya produkter växer fram och vi får in resurser till skola, äldreomsorg och sjukvård. Tyvärr lever många företagare med en otrygghet och rädsla över allt från inbrott till bedrägeri och utpressning, men detta diskuteras sällan. Det är därför hög tid att lyfta trygghetsfrågor ur en företagares perspektiv.

Moderaternas företagarråd i Linköping föreslår nu, genom kommunalråd Christian Gustavsson (M) och Fredrik Lundén, i en motion till kommunfullmäktige att Linköpings kommun genomför en trygghetsundersökning riktad mot Linköpings företagare för att fördjupa kunskapen om deras situation samt som underlag för eventuella åtgärder från kommunens sida.

– Viljan, energin och kreativiteten att starta och driva ett företag riskerar att minska om det förekommer en känsla av otrygghet. Vi moderater vill därför att det inte bara ska vara enkelt och lönsamt att starta och driva företag, det ska även vara tryggt och säkert. Linköpings kommun ska ha ett gott klimat för företagande och entreprenörskap och detta är nära förknippat också med trygghetsfrågorna, säger Christian Gustavsson (M).

– I de diskussioner vi har haft med företagare kommer allt oftare frågan om trygghet upp, trygghet både för sig själva men även för sin personal och sitt företag. Vi vill att kommunen genomför en trygghetskartläggning för att sedan kunna vidta relevanta åtgärder som förbättrar tryggheten. Vi är övertygande om att detta kommer att vara ett viktigt bidrag till att förbättra företagsklimat i Linköping, avslutar Fredrik Lundén (M).

Klicka gärna på länken för att läsa mer i Linköping News: https://linkopingnews.se/affarer/moderaterna-vill-se-tryggare-foretagare/

Klicka gärna på länken för att läsa mer i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/foretag-i-linkoping-upplever-okad-brottslighet-om4982607.aspx

Klicka gärna på länken för att läsa mer i Linköpings-Posten: http://www.linkopingsposten.se/trygghetsfragor-for-foretagare—en-valfraga/

En ljus framtid för alla Linköpingsbor

By Christian Gustavsson, Linköpingslöftet

Det går bra för Linköping, men inte för alla Linköpingsbor. Segregationen fortsätter att växa med stor kraft. Det måste vi ändra på. Därför utställer Moderaterna redan nu sitt viktigaste vallöfte: Linköpingslöftet, med den bärande principen att alla Linköpingsbor har ett ansvar att bidra men också måste få möjligheten att göra det.

När Henning Nilsson anländer till Stockholm så gör han det barfota. Framför honom ligger drömmen framtiden, drömmen om alla möjligheter som bjuds i staden. Per Anders Fogelströms bok Mina drömmars stad är sannerligen ingen dans på rosor. Livet som arbetare i Stockholm under mitten av 1800-talet innebar trångboddhet, fattigdom och begränsade livsmöjligheter. Men hela tiden finns där också nyfikenhet på, och strävan efter, en bättre framtid.

Linköping av i dag har få saker gemensamt med 1800-talets Stockholm, men det finns också likheter. I Linköping 2017 finns det också trångboddhet, fattigdom och människor med kraftigt begränsade livsmöjligheter. Elände går sida vid sida med oändliga möjligheter, en välmående befolkning och ett starkt företagande.

Det kommer nog inte som en överraskning för någon när jag säger att vi moderater prioriterar att ge människor en väg till arbete. Det är nyckeln till självbestämmande och frihet. Att arbete ger oss en plats i samhället är något som vi som har arbete tar för givet, men som den som saknar jobb är smärtsamt medveten om.

Linköping behöver välja en ny väg. Moderaterna föreslår därför ett förnyat samhällskontrakt med målet om full sysselsättning och där alla delar av den kommunala verktygslådan ska stödja en sådan utveckling. Försörjningsstöd ska aldrig leda till passivitet, utan till aktivitet där egen ansträngning lönar. Vi väljer att möta varje person med en positiv förväntan på hur man bidrar till Linköpings utveckling.

Linköpingslöftet innebär att vi, utifrån varje persons förutsättningar, ska leda människor mot arbetsmarknaden i tre tydliga steg. Vår modell är prövad både i Linköping och på andra håll i Sverige. Genom sociala insatser bygger vi en grundläggande anställningsbarhet. Vi anpassar utbildningar efter arbetsmarknadens behov och för den kortaste väg till jobb. Vi utvecklar sysselsättning och vill jobba med skyddade anställningar.

När Henning Nilsson kom till Stockholm i Mina drömmars stad så påbörjade han en resa som tog generationer att fullfölja. Den resan behöver nu för många kunna genomföras på bara en handfull år. Det kräver en utstakad väg för vad politiken vill åstadkomma, en verktygslåda som är full av insatser och tydliga krav på vägen.

Mänskligheten är född fattig. Välstånd har skapats genom vår strävan och genom summan av enskildas ansträngning och företagsamhet. Denna strävan finns hos oss alla, det vi behöver göra är att rusta den – och leda på den – genom utbildning, uppmuntran, krav, nyfikenhet och en positiv förväntan.

Christian Gustavsson (M)
Kommunalråd i opposition

Låt hela Linköping växa

By Christian Gustavsson No Comments

I dag har kommunalråd Christian Gustavsson (M) presenterat ett stort antal förslag från oss moderater om hur vi vill låta hela Linköping växa:

= INNERSTADEN =

 • Blåsa liv i arbetet med att utveckla Linköpings innerstad tillsammans med fastighetsägare, handlare och krögare.
 • Genomföra en förstudie kring att förlägga Hamngatan under mark så att innerstaden kan växa mot Stångån/Kinda kanal samtidigt som vi förbättrar framkomligheten.
 • Arbeta med en generellt ökad framkomlighet i Linköpingstrafiken.
 • Ökad tydlighet och separering av gångtrafikanter och cyklister är önskvärt i innerstaden och i stråk med ett högt cykeltempo.
 • Insatser för att komma till rätta med ett ökande problem med nedskräpning och klotter.

= LANDSBYGDEN OCH DE MINDRE TÄTORTERNA =

 • Underlätta för bostadsbyggande på landsbygden, både genom enskilda initiativ och möjligheten att bygga hyresrätter i de mindre tätorterna.
 • En särskilt avsatt resurs, internt eller upphandlad, som arbetar med mindre detaljplaner för enskilda Linköpingsbor och företag samt med utveckling av de mindre tätorterna och landsbygden.
 • Utveckla nya modeller för hur kommunal service samt tillgången till omsorg, utbildning, kulturupplevelser och fritidsverksamhet kan utvecklas utanför de större tätorterna.
 • Fortsätt utbyggnaden av fiber och tillgången till bredband i hela kommunen.

= FÖRBÄTTRAD SERVICE TILL ENSKILDA OCH FÖRETAG =

 • Ta fram en samlad servicegaranti för att förenkla förutsägbarhet och planering för både medborgare och företag.
 • Utveckla och samla digitala tjänster gentemot kommunens medborgare och företag, i både kommunal verksamhet och i kommunens bolag.
 • Genomföra det nationella målet om öppna geodata.

Utveckla en samlad överblick för medborgare och företagare kring ärenden som man har hos kommunens förvaltningar.

Bebygg inte golfbanan

By Christian Gustavsson, Paul Lindvall

Koalitionens presentation av den nya översiktsplanen för Mjärdevi och Västra Valla var startskottet för den aktuella debatten kring en eventuell bebyggelse på Linköpings Golfklubb. Ett förslag som Linköpingsmoderaterna säger nej till.

Översiktsplanen har sin bakgrund i initiativ som Alliansen tog under åren 2011-2014 där avsikten var att bygga ihop tre av Linköpings viktigaste utvecklingsområden – LiU Campus Valla, Mjärdevi Science Park samt Vallastaden – men avsikten var aldrig att bygga på golfbanan.

– Linköpings Golfklubb och den mycket populära och centralt placerade golfbanan är en stor tillgång för hela Linköping. Det gäller inte minst många ungdomar. Den har också en stor betydelse för många medarbetare i Mjärdeviföretagen, universitetsanställda och andra som har arbetsplatser i direkt anslutning. Golfbanan ska vara kvar och översiktsplanen behöver omarbetas, menar kommunalråd Paul Lindvall (M).

– För oss har ambitionen redan från start varit att knyta samman campus, Mjärdevi och Vallastaden. Det är i kraftfältet av de tre områdena som vi ser att mycket av Linköpings utveckling nu sker och vart och ett av dem skulle förstärkas om vi sammanflätar studier, näringsliv och boende. Det finns mycket i planerna som är bra, som en fortsättning på Vallastaden och förtätning utmed Malmslättsvägen, men att bebygga golfbanan är helt enkelt fel fokus, säger kommunalråd Christian Gustavsson (M).

Artikel i Corren: M tar strid mot bygge på golfbanan_Corren 20170405

Linköping behöver en ny väg

By Christian Gustavsson, Linköpingslöftet No Comments

Det går bra för Linköping, men det går inte bra för alla Linköpingsbor. Medan arbetslöshet är en parentes för de allra flesta så glider andra allt längre bort från arbetsmarknaden. I dagens Linköping så ökar segregationen och trångboddheten, det långvariga bidragsberoendet biter sig fast och knappt hälften av SFI-eleverna klarar godkänd nivå.

Den skarpaste kritiken mot Moderaterna i valet 2014 var att segregationen hade ökat under Alliansens åtta år vid makten. Det var en kritik som sved, eftersom den också stämde. Trots många insatser och stora resurser så fortsatte klyftorna att växa. Med en annan majoritet, och vars främsta löfte är att bryta segregationen, så kan vi se att problemen fortsätter att växa och i en allt snabbare takt. I sak är det begripligt eftersom S-, MP- och L-koalitionen fortsätter med samma verkningslösa insatser som Alliansen hade, men med mer pengar. Resultatet blir såklart detsamma.

Linköping behöver välja en ny väg. Ett starkt samhälle byggs genom utbildning och ansträngning, arbete och företagande. Vi väljer därför att möta varje person med en positiv förväntan på hur man bidrar till Linköpings utveckling. Vi kallar det Linköpingslöftet, ett förnyat samhällskontrakt mellan oss som bor här och kommunen, men också mellan oss Linköpingsbor. Att vi anstränger oss för vår egen skull och för andras.

Linköpingslöftet innebär att vi, utifrån varje persons förutsättningar, ska leda människor mot arbetsmarknaden i tre tydliga steg. Vår modell är prövad på andra håll i Sverige och insatserna kommer från flera olika kommuner, även från tidigare goda erfarenheter i Linköping. Genom sociala insatser bygger vi en grundläggande anställningsbarhet, vi anpassar utbildningar efter arbetsmarknadens behov och för kortaste väg till jobb samt utvecklar sysselsättning för den som behöver en skyddad anställning.

Arbetet med att bryta segregation och utanförskap innebär också att vi måste börja ställa tydliga krav. Vi vill därför se ett aktivitetskrav som innebär att man för att få ekonomiskt bistånd också aktivt måste arbeta för att stärka sin anställningsbarhet. Linköpingslöftet ger de verktyg som behövs, men ansvaret bär var och en av oss.

Det går bra för Linköping och det är många av oss som upplever framgång. Med framgång kommer också ansvar. I ett samhälle ligger inte allt ansvar på den som för stunden är svag, utan också hos den som är stark. Vi måste grunda en kultur där vi vänder oss och sträcker ut en hjälpande hand till den som står bakom och som inte har kommit lika långt.

Ett samhälle som håller ihop och nästa generation av innovationer och entreprenörer skapas bara om hela Linköping släpps fram. Linköping blir starkare om fler vågar drömma, vågar utmana, vågar förverkliga sina drömmar – och ges verktygen för att lyckas med det.

Christian Gustavsson (M)

kommunalråd i opposition