Category

Annika Krutzén

Leave a Reply

NY MODELL FÖR HEMTJÄNSTEN I LINKÖPING

By Annika Krutzén No Comments

PRESSTRÄFF:

Den 29 Maj höll Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden, Liselotte Fager (KD) ordförande i äldrenämnden, och Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör, pressträff för att presentera den nya modellen för framtidens hemtjänst. 

?-Det vi vill uppnå är att varje utförare ansvarar för helheten, både för brukaren, medarbetarteamet och det förebyggande arbetet. Det skapar i sin tur både ökad kvalitet och effektivitet, säger Annika Krutzén (M), sektorsansvarigt kommunalråd.

Den nya modellen bygger på att säkra vården och omsorgen på ett bättre sätt genom att ge utförare det fulla ansvaret för rehabilitering, hälso- och sjukvårdsinsatser och hemtjänstinsatser. Förslaget innebär även att medborgaren kan välja på olika utförare, oavsett var man bor, vilket inte är fallet med dagens system.

Vi måste säkra en god och säker vård och omsorg.

Vi måste våga lyfta blicken och tänka framåt, eftersom vi vet att vårdbehovet ökar, samtidigt som vi kommer att ha brist på resurser framöver – både vad gäller kompetens och ekonomiska medel.

Kommunen måste nu också ta ansvar för att verksamheten ska fungera även i kris, vilket gör att vi behöver ställa högre krav på utförarna framöver.

NU STÄRKS ARBETET MOT HEDERSRELATERAT VÅLD

By Annika Krutzén No Comments

PRESSTRÄFF:

Den 13 Maj deltog Annika Krutzén (M), Ordförande social- och omsorgsnämnden och Houshyar Kafashi, sakkunnig inom kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på en pressträff.

Linköpings kommun bedriver ett omfattande arbete både för att förebygga och stävja hedersrelaterat våld och förtryck. 

Nu tas nästa steg där handlingsplanen kommer att delas upp.

För att skapa ett effektivare arbete kring både våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kommer två separat handlingsplaner att skapas för att på så sätt kunna tydliggöra var skillnaderna ligger och vilka insatser som fokuserar på endera typen av våld.

?-Vi ser att det finns ett behov av att stärka kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och då nuvarande handlingsplanen tar upp båda ämnena så upplever vi att den inte är tillräcklig för att komma vidare med de separata frågorna, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd med sektorsansvar för omsorg. 

NU BLIR DET ENKLARE FÖR VÅLDSUTSATTA ATT SÖKA HJÄLP

By Alliansen, Annika Krutzén No Comments

-Samhället i stort måste jobba förebyggande och erbjuda bättre och mer lättillgänglig hjälp och stöd till personer som drabbas av våld i nära relationer. 

-Personer som utsatts måste känna att de har någonstans att vända sig. Linköpings kommun måste ta sitt ansvar, vad kan kommunen göra för den grupp som blir utsatt?

-Linköpings kommun är kommunens största arbetsgivare. Med mer än 8000 anställda har vi ett stort ansvar i att ta hand om våra medarbetare och erbjuda möjlighet till stöd när det behövs som mest.

-Att leva i en relation där det 

-Förekommer våld är på många sätt fruktansvärt och att söka hjälp att ta sig ur en sådan relation kräver både kraft och mod. Men när man väl har tagit det beslutet så måste det underlättas så mycket som möjligt och vi måste alla hjälpa till att våga se, lyssna och agera, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande i Social- och omsorgsnämnden.

-Allians för Linköpings inför nu att medarbetare som behöver söka stöd och hjälp ska kunna göra det på arbetstid. Det finns redan idag möjlighet för personal att besöka läkare på arbetstid vid akut sjukdom eller olycksfall, cytolog, mammografi och prostataundersökningar. Därför ser vi inget hinder med att införa detta även vid stöd för våld i nära relationer.

– Linköping är den andra kommunen i Sverige som nu inför detta.

#alliansförlinköping #moderaternalinköping @ Stadshuset (Linköping)

Invånarnas behov ska styra socialtjänsten

By Annika Krutzén No Comments

Nu ställer vi om till en modern socialtjänst och omsorg som anpassas efter dagens och framtidens behov och samtidigt möter Linköpingsborna där de är.

Idag ser behoven av socialtjänstens verksamhet och omsorg annorlunda ut än för bara några år sedan. Den demografiska utvecklingen och den segregation som finns i Linköping ställer helt nya krav och då måste kommunen vara rätt utrustad för att hantera detta. 

Linköpings kommun behöver möta både dagens och morgondagens omsorgsbehov snabbare och effektivare och därför kommer en rad förbättringar nu att ske. 

Sammanslagningen av kommunens social- och omsorgsförvaltning, som tidigare varit fördelad på två olika förvaltningar, kommer inom kort att vara på plats och arbeta mot samma håll. 

Vi kommer också börja arbeta mer både med en nära socialtjänst som kommer att arbeta effektivare med de verksamheter som finns lokalt, bland annat skolverksamheter, och också arbeta effektivare med vård nära den enskilde och för dennes förutsättningar.

Det kommer att ställas högre resultatkrav på de insatser som görs. Linköpings kommun står inför flera utmaningar framöver och då finns inte utrymme att lägga skattemedel på insatser som inte levererar och arbetar för individens bästa. Samhället och människor förändras och utvecklas hela tiden och då måste också kommunens boendelösningar för människor i behov av omsorgs- och akutboenden och andra insatser också kunna göra det.

De förändringar som nu kommer att ske innebär nya möjligheter och förutsättningar för att möta våra medborgare på ett bättre sätt. Med tydliga mål i sikte och fokus på att göra det så bra som möjligt för Linköpings invånare är jag övertygad om att vi tillsammans, när allt är på plats, kommer att kunna jobba mer effektivt och leverera mer resultat. 

Vi ska vara en socialtjänst och omsorg i framkant, alla invånare och medarbetare ska känna sig trygga med att vi gör det bästa för invånarna och det är deras behov som ska styra.

Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden, Linköping

I LINKÖPING SKA ALLTID MÅLET VARA ATT ALLA SKA HA EN TRYGG BOENDELÖSNING

By Annika Krutzén No Comments

Det är när vi tar på oss vantarna och tar fram kängorna som allt fler börjar att tänka mer på en grupp som det inte pratas så mycket om i Linköping. De som lever i akut hemlöshet. För visst finns dom, dygnet runt, året runt. Oavsett om det är varmt eller kallt.

I veckan har Annika Krutzén (M), Ordförande social- och omsorgsnämnden gett sin syn på situationen gällande den växande hemlösheten i Linköping till både Corren och SVT öst.

Vad gör då Linköpings kommun för dessa människor?
-Det första vi behöver poängtera här är att kommunen kan inte hjälpa någon person som inte tar kontakt eller vill ha hjälp. Därför är det viktigt att ha kontakt med föreningar och andra som kommer i kontakt med personer som behöver hjälp och tillsammans försöka få dessa att vilja prata med kommunen, säger Annika Krutzén (M).

Linköpings kommun har flera olika typer av boende lösningar till personer som inte har ett eget boende. Men från Alliansens sida ser vi ändå att det finns ett stort behov av att titta på den här frågan bredare. Därför står det i verksamhetsplanen för 2020 att det ska tas fram en boendestrategi för hur vi ska kunna erbjuda rätt typ av boende till de som behöver hjälp samt hur vi ska arbeta med att stötta personer till att få ett eget hem, säger Annika Krutzén (M).

Vad gör kommunen för den akuta hemlösheten?
-Förra året öppnades ett omklädningsrum i Vidingsjö dit akut hemlösa hänvisades vid behov. I år kommer inte något sådant att öppnas. Jag anser inte att det är värdigt att hänvisa en människa som är behov av tak över huvudet till ett omklädningsrum i skogen. Linköpings kommun har andra akuta boendelösningar som vi kan använda. Det finns dessutom en stor fördel med att man får hjälp av förvaltningen med boende och det är att vi då får möjlighet att hjälpa personen även mer långsiktigt.

Kan kommunen lösa allt detta själva?
-Nej, kommunen är beroende av flera andra aktörer i detta arbete. Exempelvis hyresvärdar som ställer upp med lägenheter, föreningar och alla invånare som inte tittar bort utan hjälper till där de kan.

Större samverkan mellan skola och socialtjänst fångar upp ungdomar i behov av hjälp tidigt

By Alliansen, Annika Krutzén, Erik Östman No Comments

För att bättre kunna möta barn och familjer med behov av stöd inleds nu ett större arbete med de så kallade samverkansgrupperna för att så tidigt som möjligt fånga upp barn och unga i behov av hjälp.

Under 2012 införde dåvarande Alliansstyre en samverkansgrupp där syftet var att förbättra samverkan mellan skolan och socialtjänsten kring elever i behov av hjälp och stöd. Detta arbetssätt har senare visat sig vara mycket uppskattat och bidragit till att ungdomar i behov av hjälp har kunnat fångas upp i ett tidigt stadium och stöd har kunnat erbjudas hela familjen.

Hittills har dessa samverkansgrupper funnits på vissa skolor men nu läggs ett uppdrag att säkerställa att de ska finnas tillgängliga på samtliga kommunala grundskolor.

– Vi måste bli bättre på att fånga upp barn som är behov av stöd mycket tidigare. Samverkansgrupperna ger oss den möjligheten. I och med detta samarbete kommer fler barn att få hjälp tidigare och förhoppningsvis kan vi minska antalet tvingande åtgärder, säger Annika Krutzén (M), ordförande i Social- och omsorgsnämnden.

– Att stärka upp samarbetet mellan skolan och socialtjänsten är en prioriterad fråga. Samverkansgrupperna är ett sätt att bygga vidare på en beprövad modell med tidiga insatser. Ju fler vi kan nå tidigt med riktade insatser desto fler kommer kunna få den hjälp de behöver i tid, säger Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Sommarfrågor till Annika

By Annika Krutzén No Comments

Trots lite regn idag fick vi träffa Kommunalråd Annika Krutzén (M), för att ställa några sommarfrågor till henne.

☀️Har du något sommarminne du vill berätta om? -När jag var barn brukade vi åka till Öland med husvagnen jag och min familj. Jag brukade verkligen uppskatta det. En gång blev det dock storm och Ölandsbron stängdes av. Det är ett sådant minne jag tänker på ibland. Jag minns att jag blev glad att få stanna någon extra dag.

☀️Vad gör du en varm härlig sommardag?

-Då hittar man mig troligtvis i en solstol med en bra bok.

☀️Läser du något speciellt nu?

-Ja, faktiskt. Jag läser en bok som heter Marshmallow testet av Water Mischel. Det är en vetenskapligt baserad bok, och väldigt intressant. Den kan jag rekommendera.

☀️Har du något smultronställe du vill dela med dig av?

-Jag är ju uppvuxen i Motala, och där finns en plats som heter Övralid som även har ett Café. Jättevackert. Jag sommarjobbade på det cafét i min ungdom, och åker fortfarande dit ibland.

@annika_krutzen

Fortsatt stöd till våldsutsatta

By Alliansen, Annika Krutzén No Comments

Linköpings kommun har kommit överens med Brottsofferjouren i Linköping om ett nytt samarbetsavtal, ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), som kommer att gälla i tre år från och med årsskiftet. Målsättningen är att möjliggöra för Brottsofferjouren i Linköping att tillgängliggöra stöd och information för brottsutsatta, anhöriga och vittnen. – Brottsofferjouren i Linköping utgör ett värdefullt komplement och mervärde till det arbete som Linköpings kommun kan erbjuda sina medborgare. De har under lång tid haft uppdrag av Linköpings kommun och nu säkerställer vi att de kan fortsätta sitt viktiga arbete och att Linköpings medborgare får den hjälp de behöver om de hamnar i den svåra situationen där brottsofferjouren behövs, säger Annika Krutzén, kommunalråd med ansvar för social- och omsorg.

Långsiktigt samverkansavtal med kvinnojouren

By Alliansen, Annika Krutzén No Comments

Allians för Linköping har inlett ett nytt långsiktigt samverkansavtal, ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap, med Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata i Linköping. Syftet är att säkerställa en stabil och långsiktig verksamhet dit hjälpsökande kvinnor kan söka skydd och få stöd. Kommunen och Kvinnojouren ser en oroande samhällsutveckling beträffande det ökade antalet hjälpsökande våldsutsatta individer, nationellt såväl som lokalt. Linköpings kommun och Kvinnojouren har som mål att genom ett förebyggande arbete verka för att minska antalet våldsutsatta, erbjuda våldsutsatta kvinnor och deras barn ett lättillgängligt omhändertagande samt att ta fram och utveckla insatser för målgruppen. – Ingen människa ska behöva leva i skräcken över att riskera att utsättas för våld, det är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi behöver alla hjälpas åt att bryta detta stora samhällsproblem och därför är jag så glad över att vi nu kan inleda ett långsiktigt samarbete med Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd med ansvar för social- och omsorg. Kvinnojouren har genom sina medlemmar och de ideellt arbetande en unik möjlighet att ge lättillgängligt och flexibelt stöd till utsatta kvinnor, tjejer och barn. Tjejjouren Beata finns där för alla som definierar sig som tjej och behöver stöttning oavsett vad de bär på. Jouren utgör därmed ett värdefullt komplement och mervärde till det arbete som Linköpings kommun kan erbjuda sina medborgare. – Vi är väldigt glada över att få ett långsiktigt samarbete med kommunen. Det finns så många kvinnor, tjejer och barn som på olika sätt lever i utsatthet, vi behöver finnas där för dem och göra deras röst hörd. Möjligheterna att göra det blir fler genom ett långsiktigt arbete tillsammans, säger Katarina Strömfelt verksamhetssamordnare Kvinnojouren Ellinor/Tjejjouren Beata. Läs överenskommelsen här: https://bit.ly/2X7qzd0 Läk till corren:? https://www.corren.se/…/skydd-for-utsatta-blir-mer-langsikt… @annika_krutzen