Category

Alliansen

NU BLIR DET ENKLARE FÖR VÅLDSUTSATTA ATT SÖKA HJÄLP

By Alliansen, Annika Krutzén No Comments

-Samhället i stort måste jobba förebyggande och erbjuda bättre och mer lättillgänglig hjälp och stöd till personer som drabbas av våld i nära relationer. 

-Personer som utsatts måste känna att de har någonstans att vända sig. Linköpings kommun måste ta sitt ansvar, vad kan kommunen göra för den grupp som blir utsatt?

-Linköpings kommun är kommunens största arbetsgivare. Med mer än 8000 anställda har vi ett stort ansvar i att ta hand om våra medarbetare och erbjuda möjlighet till stöd när det behövs som mest.

-Att leva i en relation där det 

-Förekommer våld är på många sätt fruktansvärt och att söka hjälp att ta sig ur en sådan relation kräver både kraft och mod. Men när man väl har tagit det beslutet så måste det underlättas så mycket som möjligt och vi måste alla hjälpa till att våga se, lyssna och agera, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande i Social- och omsorgsnämnden.

-Allians för Linköpings inför nu att medarbetare som behöver söka stöd och hjälp ska kunna göra det på arbetstid. Det finns redan idag möjlighet för personal att besöka läkare på arbetstid vid akut sjukdom eller olycksfall, cytolog, mammografi och prostataundersökningar. Därför ser vi inget hinder med att införa detta även vid stöd för våld i nära relationer.

– Linköping är den andra kommunen i Sverige som nu inför detta.

#alliansförlinköping #moderaternalinköping @ Stadshuset (Linköping)

Nya centralstationens läge får stor betydelse

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

Ostlänken är inte bara ett statligt järnvägsbygge. Placeringen av den nya järnvägen och den nya centralstationen är av stor betydelse för Linköpings kommande utveckling, skriver Niklas Borg (M), Kristina Edlund (S) och Muharrem Demirok (C).

2020 är ett viktigt år för att Ostlänken ska bli verklighet i Linköping. Under året ska Trafikverket tillsammans med oss i Linköpings kommun gemensamt utreda hur järnvägen ska gå genom staden. I slutet av 2020 ska vi presentera ett förslag.

Trafikverket arbetar nu med en lokaliseringsutredning för hur Ostlänken ska gå genom staden. Det ska leda fram till en järnvägsplan, som är sista planeringssteget före byggstarten. Linköpings kommun deltar aktivt i det arbetet. 

Trafikverket och Linköpings kommun samarbetar på flera plan. Vi planerar tillsammans, inte var för sig. Vi utbyter planeringsunderlag och sätter upp gemensamma mål, som ska ge bra förutsättningar både för tågtrafiken och för stadens utveckling. 

I det arbetet ska olika sträckningar studeras, liksom placering av järnvägen ovan eller under jord. Vi eftersträvar en lösning med så få barriäreffekter som möjligt.  Successivt ska vi utvärdera olika alternativ, för att slutligen presentera ett förslag i slutet av 2020. 

Linköpingsborna kommer att få insyn i detta arbete och möjlighet att påverka. Under 2020 håller Trafikverket samråd. I början av 2021 kommer Linköpings kommun att hålla samråd kring de fördjupade översiktsplanerna för Stångebro, Steninge och Malmslätt, som visar hur dessa stadsdelar ska utformas i anslutning till järnvägen.

I planarbetet utgår Linköpings kommun från den vision som vi har beskrivit i våra demokratiskt antagna dokument som “Översiktsplan för staden Linköping” och “Utvecklingsplan för Linköpings innerstad”. 

För Ostlänken är inte bara ett statligt järnvägsbygge. Placeringen av den nya järnvägen och den nya centralstationen är av stor betydelse för Linköpings kommande utveckling.

Det handlar lika mycket om vår stad. Linköping växer ständigt och vi behöver bygga för framtiden. Vi strävar efter en rundare och tätare stad.

Innerstaden ska växa över ån, in i Stångebro. Vi planerar för en levande innerstadsdel med bostäder, butiker, restauranger, företag och en helt ny stadspark. Där planerar vi också för att den nya centralstationen ska byggas. Stationen är en viktig förutsättning för innerstadens utveckling. Det är attraktivt att bygga bostäder och kontor nära en station. 

En ny centralstation behövs för att kunna ta emot det växande antalet pendlare och resenärer, både långväga och kortväga. Det behöver också vara smidigt att byta trafikslag. Den nya stationen blir en viktig knutpunkt och ett pendlingsnav för hela regionen. 

Detta är vår vision för hur Linköping ska utvecklas med Ostlänken. 

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande,
Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens 2:e v ordförande
Muharrem Demirok (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Flygplatsen har självklar plats i Linköping

By Alliansen No Comments

När andra kommuner med lokala flygplatser svajar vill vi vara tydliga med att vi vill främja flyget, skriver fyra företrädare för Allians för Linköping.

Det diskuteras en hel del om flyget, både ur ett miljöhänseende men också då vi nås av nyheter om flyglinjer som läggs ner på lokala flygplatser. I Linköping är vi stolta över att kunna kalla oss Sveriges flyghuvudstad med egen flygplats, flygindustri, helikopterflottilj, flygskola och flygvapenmuseum. Detta är något som vi slår vakt om och vill utveckla vidare.

Att kunna erbjuda goda kommunikationer genom flyg, järnväg och bilväg är avgörande för ett framgångsrikt och starkt näringsliv. Linköpings City Airport (LCA) är därför av mycket stor och växande betydelse för såväl näringslivet som universitet (LiU) samt hela regionens utveckling. 

Varje vecka välkomnar LCA omkring 600 utländska resenärer, företrädesvis affärsresenärer, som kommer till Linköping från 60 olika länder tack vare flyget. Bland landets 34 regionala flygplatser inom SRF (Sveriges Regionala Flygplatser) har LCA bäst frekvenser till en internationell knytpunkt tack vare linjen till Schiphol. Det är en viktig faktor för näringslivet.

Linköping och Östergötland leder även forskningen inom flygindustrin, inte minst inom den gröna omställningen som flyget behöver göra. Här finns Aerospace Cluster Sweden och vid Linköpings universitet finns SARC, Swedish Aeronautic Research Center, som är ett gemensamt centrum för svensk flygforskning. 

Man arbetar även tillsammans med det EU-finansierade forskningsprogrammet Clean Sky som har målen är att minska bränsleförbrukningen och tillhörande koldioxidutsläpp med 75 procent och utsläpp av kväveoxider med 90 procent fram till år 2050. Även buller från flyg ska sänkas med 65 procent.

När Linköping växer har Linköpings flygplats en självklar plats. Men det kräver också mod i stadsplaneringen. Därför planerar vi nu för flytt av landningsbanan 600 meter österut, det gör att bullerkurvorna flyttas och möjliggör att vi kan låta staden växa över Stångebro och skapa möjlighet för flera tusen bostäder.

Vi tror inte på att motarbeta flygindustrin, det leder inte till en grönare värld, vi måste istället delta och bidra till att ställa om till gröna bränslen och minskat klimatavtryck. Linköpings historia och framtid är flyg. Så när andra kommuner med lokala flygplatser svajar vill vi vara tydliga med att vi vill främja flyget och utvecklingen av flygindustrin. 

Niklas Borg (M)
Muharrem Demirok (C)
Åsa Wennergren (L)
Denisé Cassel (KD)
Gruppledare för Allians för Linköping

Presskonferens- fler vägar till egen försörjning

By Alliansen, Fredrik Lundén No Comments

Satsningar på fler vägar till egen försörjning

Utanförskapet och framförallt det långvariga utanförskapet är en av de största utmaningarna under mandatperioden. Linköpings kommun kommer att behöva höja sina ambitioner för att säkra kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Därför har vi nu kompletterat 500-uppdraget med 42 nya utvecklingsplatser inom Idrott och service för de som är längst ifrån arbetsmarknaden och ytterligare 70 platser beräknas komma igång under tidig vår 2020.

Även arbetet med att gå från s.k. OSA-anställning på Idrott och service (Offentligt skyddade anställningar) till anställning inom näringslivet och Samhall ger resultat. 

500-uppdraget

Enligt tidigare beslut ska antalet arbetsmarknadsinriktade anställningar och utvecklingsplatser inom kommunkoncernen öka med 500 platser under 2019-2020, i det så kallade 500-uppdraget. Vid årsskiftet kommer delmålet om att skapa 225 platser uppnås och ytterligare 275 kommer att tillskapas under 2020. En stor del av de arbetsmarknadsinriktade platserna är tillsatta av personer som tidigare uppburit försörjningsstöd. Exempel på uppdrag som den arbetsmarknadsanställde utför är arbeten som inte kräver så lång utbildning, men som bidrar till arbetsplatserna;

  • Vara en extra vuxen tillsammans med ordinarie personal
  • Stöd vid påklädning och avklädning i samband med utevistelse
  • Avlastning vid måltid – duka, plocka bort
  • Rastvärd, bussvakt, biblioteks- och cafeteriavärd
  • Postutdelning
  • Kopiering, sortering

– Jag är verkligen nöjd med att vi lyckas leva upp till 500-uppdragets tuffa tidslinje. Arbetsmarknadsnämnden har ännu inte funnits ett helt år men vi gör redan skillnad. Extra glädjande är att hela 69 procent av dem som fått anställning eller en utvecklingsplats i 500-uppdraget kommer från försörjningsstöd. Det är då det börjar göra skillnad på riktigt. Under de senaste tre månaderna har antalet hushåll som har försörjningsstöd minskat något och vi hoppas på att trenden håller i sig, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Ett minskat bidragsberoende är nödvändigt både ur ekonomiskt hänseende som ur ett socialt.

– Linköpings kommun strävar ständigt efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det gläder mig därför att vi kommit igång med projektet för att få fler i sysselsättning samt lyft detta genom att arrangera en heldag kring hur kommunen ska skapa bättre förutsättningar för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden och bidra till ett mer inkluderande Linköping, säger Denisé Cassel (KD), kommunalråd.

Verksamhetsuppdrag Idrott och service

Många har svårt att konkurrera på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad och klara sin egen försörjning. Genom att ta vara på förmågor hos människor som idag står utanför arbetsmarknaden kan vi lyfta kvaliteten i kommunens verksamheter. Arbetsmarknadsnämnden har i 500-uppdraget kompletterat med ett nytt verksamhetsuppdrag till Leanlink, Idrott och service, med 42 utvecklingsplatser. Planen är att utöka ytterligare med 70 platser under tidig vår. Utvecklingsplatserna ger stimulerande arbetsuppgifter med möjlighet till bland annat språkutveckling och delaktighet för att sedan kunna ta nästa steg mot egen försörjning. Alla behövs och alla bidrar.

– Det är verkligen glädjande att se förändringen av Idrott och Service verksamhet. Från att ha varit en OSA-arbetsplats för offentligt skyddat arbete man inte kom vidare ifrån, till att vara en riktig väg ut på arbetsmarknaden. Hittills i år har exempelvis hela 28 personer fått anställning utanför Idrott och service, vilket är en positiv utveckling jämfört med tidigare år, säger Christoffer Rosendahl (C), ledamot i Arbetsmarknadsnämnden.

– Jag är glad att Kultur- och fritidsnämnden har tecknat detta OSA-avtal så att vi kan fortsätta att ge fler personer möjlighet att med denna arbetsmarknadsanställning som bas, sedan kunna komma vidare i arbetslivet med eller utan andra anställningsstöd. 

Men också för att dessa insatser kommer öka trivseln för alla kommuninvånare som nyttjar kommunens motionsspår, badsjöar och motionscenter, säger Gustaf Appelberg (KD), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen

Linköpings kommun och Arbetsförmedlingen har också nyligen undertecknat en Lokal Överenskommelse (LÖK). Den tydliggör ansvarsfördelningen mellan partnerna och kommer att vara ett viktigt instrument för att ytterligare underlätta för människor att komma i egen försörjning.

– I Alliansens Linköping ska alla barn ha minst en förälder som varje morgon går till arbete eller studier, det är en viktig målsättning som vi kommer att arbeta hårt för att uppnå, avslutar Fredrik Lundén (M), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

ANSVARSFULL BUDGET SOM SÄKRAR KVALITETEN I VÄLFÄRDEN KLUBBAD AV FULLMÄKTIGE

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

Linköping har i grunden en god ekonomi. Men den måste värnas i varje budget och i alla beslut. Med god hushållning kan vi hindra att Linköping hamnar i ett läge, där många andra kommuner redan är och där man tvingas ta till desperata åtgärder.

Vi har vår framtid i våra egna händer, vid våra egna sammanträden och i våra förvaltningar och med de utförare som arbetar på kommunens uppdrag. Våra internbudgetar präglas av fokus på välfärdens kärna och krav på effektiviseringar för att skapa utrymme för reformer och satsningar. Vi måste möta den växande stadens behov och användningen av varje krona som vi tagit in från medborgarna måste kunna försvaras.

Användningen av de skatter som vi tagit ut av Linköpingsborna ska ske ansvarsfullt och med respekt och det gör de i de budgetar som klubbats av fullmäktige idag.

Vad som behövs för att lösa bostadskrisen är inte ytterligare regleringar eller straffande av en redan utsatt grupp

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

DEBATT Vad som behövs för att lösa bostadskrisen är inte ytterligare regleringar eller straffande av en redan utsatt grupp, skriver moderaterna Niklas Borg och Carl-Oskar Bohlin.

Moderaterna har lyft en rad reformförslag som förenklar för människor som letar efter sin första bostad. Socialdemokraterna försöker i en debattartikel 15/11 få det att framstå som att vi saknar kontroll över olovlig andrahandsuthyrning av det kommunala bostadsbolaget Stångåstadens lägenheter. Så ligger det givetvis inte till. 

Handel med svarta hyreskontrakt är ett allvarligt problem som minskar rörligheten på bostadsmarknaden och människors möjligheter att få en bostad. I Linköping har Moderaterna tillsammans med övriga partier i Allians för Linköping ett gediget samarbete med Stångåstaden och förhoppningen är att detta arbete ska kunna driva andra hyresvärdar framåt. 

Så fort Stångåstaden misstänker olovlig andrahandsuthyrning hanteras det skyndsamt, vilket Edlund (S) väl känner till. Många av dessa fall har visat sig handla om andrahandsuthyrning inom familjen eller mellan kompisar, och den organiserade och kriminella uthyrningen i Stångåstadens bestånd förekommer endast i mycket begränsad omfattning. 

Men när Stångåstaden har anledning att misstänka kriminalitet, högt hyresuttag eller utnyttjande av svaga personer i samhället sker uppsägning utan anmodan. Det är beklagligt att Socialdemokraterna försöker måla upp en helt annan bild i Linköping. 

Istället för att göra det svårare att hitta bostad vill Moderaterna förenkla uthyrning genom att skapa nya kanaler där hyresgäster och hyresvärdar kan mötas lagligt. Genom att införa möjligheten för mäklartjänster även för hyresrätter kommer det bli enklare för unga att hitta trygga vägar in på hyresmarknaden.

Vad som behövs för att lösa bostadskrisen är inte ytterligare regleringar eller straffande av en redan utsatt grupp. Moderaterna vill uppmuntra både till nybyggnation av hyresrätter men också förenkla för enskilda människor som vill hyra ut delar av, eller hela sin bostad. 

Den som idag vill göra förändringar i sin bostad för att inreda en uthyrningsdel möter snåriga regelverk och dyra bygglovsavgifter – det vill vi ändra på. 

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande
Carl-Oskar Bohlin (M), bostadspolitisk talesperson

Vi både sparar och satsar på skolan

By Alliansen, Erik Östman No Comments

Det som verkligen får mig att känna oro är den förändring av utjämningssystemet som regeringen går fram med, skriver Erik Östman (M).

Pontus Andersson oroar sig i sin insändare över resurserna till grundskola och fritidshem kommande år. Det är en oro som är förståelig. De ekonomiska förutsättningarna för all kommunal verksamhet kommer att bli tuffare framöver, skolan ej undantagen. Det här är en utveckling vi ser i hela Kommunsverige och Linköping är inget undantag även om förändringarna hos oss är relativt små. 

I all verksamhet som är beroende av ekonomiska resurser måste plus och minus gå ihop. Vi kommer från en period där kostnaderna har ökat snabbare än intäkterna och då måste vi agera för att upprätthålla en balans. All kommunal verksamhet kommer att behöva se över hur man använder pengarna och att det sker på rätt sätt. Ska vi klara det och samtidigt leverera en bra verksamhet så måste vi jobba med olika sätt för att göra oss mer effektiva. 

Det betyder inte att inget görs för att utveckla skolan! Vi avsätter pengar för höjda löner för legitimerad personal inom förskola och skola. Vi satsar på heltidsmentorer på flera skolor för att avlasta lärarna och skapa en bättre arbetssituation. En av de viktigaste insatserna för de elever som har det allra svårast är att stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst och se till att rätt insatser görs i rätt tid.

Att vi kommer klara de förändringar som behövs utifrån kommunens sida framöver är jag inte speciellt orolig över. Det som verkligen får mig att känna oro är istället den förändring av utjämningssystemet som regeringen går fram med. För Linköpings del kommer den innebära 170 miljoner i ökade kostnader varje år. 

Var och hur de pengarna ska hittas är i dagsläget inte klart. Att klara av den dräneringen och samtidigt upprätthålla kvalitén kommer vara en av våra allra största utmaningar framöver.

Erik Östman (M), ordförande barn- och ungdomsnämnden.


Nu jobbar vi för ett bättre Företagsklimat

By Alliansen, Stefan Erikson No Comments

Ⓜ️Idag hade Stefan Erikson (M)
ordförande i Bygg- och miljönämnden presskonferens om satsningarna för att förbättra Linköpings företagsklimat.

Allians för Linköping satsar på att:

✅utveckla nämnden som en servicemyndighet
✅öka förståelsen för företagares vardag och förutsättningar
✅utveckla och förbättra rådgivning och information
✅förbättra och förenkla kommunikationen
✅skapa en servicegaranti för ökad förutsägbarhet
✅öka digitaliseringen för enklare och snabbare handläggning
✅se över taxor och avgifter så de är transparenta och tydliga
✅jobba med tydligt ledarskap där varje medarbetare är en ambassadör för kommunen och för Linköpings näringslivsarbete

Följ vårt arbete framåt i våra kanaler!

En milstolpe för Linköping

By Alliansen, Fredrik Lundén No Comments


Idag invigdes återbruksanläggningen vid Ullstämma återvinningscentral.

Ⓜ️⭐️Från oss moderater deltog Fredrik Lundén, Ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.
-Det unika är att den kommer bemannas av människor som idag är långt från arbetsmarknaden, säger Fredrik.

✅Totalt när systemet är helt i bruk kommer det att var närmare 30 platser som kan användas för att fler Linköpingsbor ska komma i egen försörjning. Action now! @ Ullstämma Återvinningscentral

Större samverkan mellan skola och socialtjänst fångar upp ungdomar i behov av hjälp tidigt

By Alliansen, Annika Krutzén, Erik Östman No Comments

För att bättre kunna möta barn och familjer med behov av stöd inleds nu ett större arbete med de så kallade samverkansgrupperna för att så tidigt som möjligt fånga upp barn och unga i behov av hjälp.

Under 2012 införde dåvarande Alliansstyre en samverkansgrupp där syftet var att förbättra samverkan mellan skolan och socialtjänsten kring elever i behov av hjälp och stöd. Detta arbetssätt har senare visat sig vara mycket uppskattat och bidragit till att ungdomar i behov av hjälp har kunnat fångas upp i ett tidigt stadium och stöd har kunnat erbjudas hela familjen.

Hittills har dessa samverkansgrupper funnits på vissa skolor men nu läggs ett uppdrag att säkerställa att de ska finnas tillgängliga på samtliga kommunala grundskolor.

– Vi måste bli bättre på att fånga upp barn som är behov av stöd mycket tidigare. Samverkansgrupperna ger oss den möjligheten. I och med detta samarbete kommer fler barn att få hjälp tidigare och förhoppningsvis kan vi minska antalet tvingande åtgärder, säger Annika Krutzén (M), ordförande i Social- och omsorgsnämnden.

– Att stärka upp samarbetet mellan skolan och socialtjänsten är en prioriterad fråga. Samverkansgrupperna är ett sätt att bygga vidare på en beprövad modell med tidiga insatser. Ju fler vi kan nå tidigt med riktade insatser desto fler kommer kunna få den hjälp de behöver i tid, säger Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.