All Posts By

Lina Rittne

NU BLIR DET ENKLARE FÖR VÅLDSUTSATTA ATT SÖKA HJÄLP

By Alliansen, Annika Krutzén No Comments

-Samhället i stort måste jobba förebyggande och erbjuda bättre och mer lättillgänglig hjälp och stöd till personer som drabbas av våld i nära relationer. 

-Personer som utsatts måste känna att de har någonstans att vända sig. Linköpings kommun måste ta sitt ansvar, vad kan kommunen göra för den grupp som blir utsatt?

-Linköpings kommun är kommunens största arbetsgivare. Med mer än 8000 anställda har vi ett stort ansvar i att ta hand om våra medarbetare och erbjuda möjlighet till stöd när det behövs som mest.

-Att leva i en relation där det 

-Förekommer våld är på många sätt fruktansvärt och att söka hjälp att ta sig ur en sådan relation kräver både kraft och mod. Men när man väl har tagit det beslutet så måste det underlättas så mycket som möjligt och vi måste alla hjälpa till att våga se, lyssna och agera, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande i Social- och omsorgsnämnden.

-Allians för Linköpings inför nu att medarbetare som behöver söka stöd och hjälp ska kunna göra det på arbetstid. Det finns redan idag möjlighet för personal att besöka läkare på arbetstid vid akut sjukdom eller olycksfall, cytolog, mammografi och prostataundersökningar. Därför ser vi inget hinder med att införa detta även vid stöd för våld i nära relationer.

– Linköping är den andra kommunen i Sverige som nu inför detta.

#alliansförlinköping #moderaternalinköping @ Stadshuset (Linköping)

Tillsammans stärker vi elevhälsan

By Erik Östman, Fredrik Sjöstrand No Comments

I början av Mars träffade Erik Östman (M), Ordförande barn- och ungdomsnämnden och Fredrik Sjöstrand (M), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Åsa Lundberg som är verksamhetschef på BUP.

-Varje år besöker ca 2000  barn och unga BUP.

-BUP-mottagningen är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 0-18 år.

-Att ta del av Åsas och BUPs perspektiv, är väldigt värdefullt på vår väg mot en bättre elevhälsa. 

-Vi måste ta elevernas mående på allvar! 

-Följ oss i våra kanaler för senaste uppdatering!

Nya centralstationens läge får stor betydelse

By Alliansen, Niklas Borg No Comments

Ostlänken är inte bara ett statligt järnvägsbygge. Placeringen av den nya järnvägen och den nya centralstationen är av stor betydelse för Linköpings kommande utveckling, skriver Niklas Borg (M), Kristina Edlund (S) och Muharrem Demirok (C).

2020 är ett viktigt år för att Ostlänken ska bli verklighet i Linköping. Under året ska Trafikverket tillsammans med oss i Linköpings kommun gemensamt utreda hur järnvägen ska gå genom staden. I slutet av 2020 ska vi presentera ett förslag.

Trafikverket arbetar nu med en lokaliseringsutredning för hur Ostlänken ska gå genom staden. Det ska leda fram till en järnvägsplan, som är sista planeringssteget före byggstarten. Linköpings kommun deltar aktivt i det arbetet. 

Trafikverket och Linköpings kommun samarbetar på flera plan. Vi planerar tillsammans, inte var för sig. Vi utbyter planeringsunderlag och sätter upp gemensamma mål, som ska ge bra förutsättningar både för tågtrafiken och för stadens utveckling. 

I det arbetet ska olika sträckningar studeras, liksom placering av järnvägen ovan eller under jord. Vi eftersträvar en lösning med så få barriäreffekter som möjligt.  Successivt ska vi utvärdera olika alternativ, för att slutligen presentera ett förslag i slutet av 2020. 

Linköpingsborna kommer att få insyn i detta arbete och möjlighet att påverka. Under 2020 håller Trafikverket samråd. I början av 2021 kommer Linköpings kommun att hålla samråd kring de fördjupade översiktsplanerna för Stångebro, Steninge och Malmslätt, som visar hur dessa stadsdelar ska utformas i anslutning till järnvägen.

I planarbetet utgår Linköpings kommun från den vision som vi har beskrivit i våra demokratiskt antagna dokument som “Översiktsplan för staden Linköping” och “Utvecklingsplan för Linköpings innerstad”. 

För Ostlänken är inte bara ett statligt järnvägsbygge. Placeringen av den nya järnvägen och den nya centralstationen är av stor betydelse för Linköpings kommande utveckling.

Det handlar lika mycket om vår stad. Linköping växer ständigt och vi behöver bygga för framtiden. Vi strävar efter en rundare och tätare stad.

Innerstaden ska växa över ån, in i Stångebro. Vi planerar för en levande innerstadsdel med bostäder, butiker, restauranger, företag och en helt ny stadspark. Där planerar vi också för att den nya centralstationen ska byggas. Stationen är en viktig förutsättning för innerstadens utveckling. Det är attraktivt att bygga bostäder och kontor nära en station. 

En ny centralstation behövs för att kunna ta emot det växande antalet pendlare och resenärer, både långväga och kortväga. Det behöver också vara smidigt att byta trafikslag. Den nya stationen blir en viktig knutpunkt och ett pendlingsnav för hela regionen. 

Detta är vår vision för hur Linköping ska utvecklas med Ostlänken. 

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande,
Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens 2:e v ordförande
Muharrem Demirok (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Ta en kaffe med din lokalpolitiker

By Niklas Borg No Comments

Vi är nyfikna på vad du tycker om Linköping. Vad kan vi göra för att underlätta din vardag? Vad ser du för problem och utmaningar? Hur kan vi göra Linköping ännu bättre? På lördag (1/2) kl 11-12 träffar du Niklas Borg (Kommunstyrelsens ordförande) och Agneta Lantz (Gruppledare Kultur- och fritidsnämnden) på Stadsmissionens café. Välkomna!

Invånarnas behov ska styra socialtjänsten

By Annika Krutzén No Comments

Nu ställer vi om till en modern socialtjänst och omsorg som anpassas efter dagens och framtidens behov och samtidigt möter Linköpingsborna där de är.

Idag ser behoven av socialtjänstens verksamhet och omsorg annorlunda ut än för bara några år sedan. Den demografiska utvecklingen och den segregation som finns i Linköping ställer helt nya krav och då måste kommunen vara rätt utrustad för att hantera detta. 

Linköpings kommun behöver möta både dagens och morgondagens omsorgsbehov snabbare och effektivare och därför kommer en rad förbättringar nu att ske. 

Sammanslagningen av kommunens social- och omsorgsförvaltning, som tidigare varit fördelad på två olika förvaltningar, kommer inom kort att vara på plats och arbeta mot samma håll. 

Vi kommer också börja arbeta mer både med en nära socialtjänst som kommer att arbeta effektivare med de verksamheter som finns lokalt, bland annat skolverksamheter, och också arbeta effektivare med vård nära den enskilde och för dennes förutsättningar.

Det kommer att ställas högre resultatkrav på de insatser som görs. Linköpings kommun står inför flera utmaningar framöver och då finns inte utrymme att lägga skattemedel på insatser som inte levererar och arbetar för individens bästa. Samhället och människor förändras och utvecklas hela tiden och då måste också kommunens boendelösningar för människor i behov av omsorgs- och akutboenden och andra insatser också kunna göra det.

De förändringar som nu kommer att ske innebär nya möjligheter och förutsättningar för att möta våra medborgare på ett bättre sätt. Med tydliga mål i sikte och fokus på att göra det så bra som möjligt för Linköpings invånare är jag övertygad om att vi tillsammans, när allt är på plats, kommer att kunna jobba mer effektivt och leverera mer resultat. 

Vi ska vara en socialtjänst och omsorg i framkant, alla invånare och medarbetare ska känna sig trygga med att vi gör det bästa för invånarna och det är deras behov som ska styra.

Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden, Linköping

Flygplatsen har självklar plats i Linköping

By Alliansen No Comments

När andra kommuner med lokala flygplatser svajar vill vi vara tydliga med att vi vill främja flyget, skriver fyra företrädare för Allians för Linköping.

Det diskuteras en hel del om flyget, både ur ett miljöhänseende men också då vi nås av nyheter om flyglinjer som läggs ner på lokala flygplatser. I Linköping är vi stolta över att kunna kalla oss Sveriges flyghuvudstad med egen flygplats, flygindustri, helikopterflottilj, flygskola och flygvapenmuseum. Detta är något som vi slår vakt om och vill utveckla vidare.

Att kunna erbjuda goda kommunikationer genom flyg, järnväg och bilväg är avgörande för ett framgångsrikt och starkt näringsliv. Linköpings City Airport (LCA) är därför av mycket stor och växande betydelse för såväl näringslivet som universitet (LiU) samt hela regionens utveckling. 

Varje vecka välkomnar LCA omkring 600 utländska resenärer, företrädesvis affärsresenärer, som kommer till Linköping från 60 olika länder tack vare flyget. Bland landets 34 regionala flygplatser inom SRF (Sveriges Regionala Flygplatser) har LCA bäst frekvenser till en internationell knytpunkt tack vare linjen till Schiphol. Det är en viktig faktor för näringslivet.

Linköping och Östergötland leder även forskningen inom flygindustrin, inte minst inom den gröna omställningen som flyget behöver göra. Här finns Aerospace Cluster Sweden och vid Linköpings universitet finns SARC, Swedish Aeronautic Research Center, som är ett gemensamt centrum för svensk flygforskning. 

Man arbetar även tillsammans med det EU-finansierade forskningsprogrammet Clean Sky som har målen är att minska bränsleförbrukningen och tillhörande koldioxidutsläpp med 75 procent och utsläpp av kväveoxider med 90 procent fram till år 2050. Även buller från flyg ska sänkas med 65 procent.

När Linköping växer har Linköpings flygplats en självklar plats. Men det kräver också mod i stadsplaneringen. Därför planerar vi nu för flytt av landningsbanan 600 meter österut, det gör att bullerkurvorna flyttas och möjliggör att vi kan låta staden växa över Stångebro och skapa möjlighet för flera tusen bostäder.

Vi tror inte på att motarbeta flygindustrin, det leder inte till en grönare värld, vi måste istället delta och bidra till att ställa om till gröna bränslen och minskat klimatavtryck. Linköpings historia och framtid är flyg. Så när andra kommuner med lokala flygplatser svajar vill vi vara tydliga med att vi vill främja flyget och utvecklingen av flygindustrin. 

Niklas Borg (M)
Muharrem Demirok (C)
Åsa Wennergren (L)
Denisé Cassel (KD)
Gruppledare för Allians för Linköping

Presskonferens- fler vägar till egen försörjning

By Alliansen, Fredrik Lundén No Comments

Satsningar på fler vägar till egen försörjning

Utanförskapet och framförallt det långvariga utanförskapet är en av de största utmaningarna under mandatperioden. Linköpings kommun kommer att behöva höja sina ambitioner för att säkra kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Därför har vi nu kompletterat 500-uppdraget med 42 nya utvecklingsplatser inom Idrott och service för de som är längst ifrån arbetsmarknaden och ytterligare 70 platser beräknas komma igång under tidig vår 2020.

Även arbetet med att gå från s.k. OSA-anställning på Idrott och service (Offentligt skyddade anställningar) till anställning inom näringslivet och Samhall ger resultat. 

500-uppdraget

Enligt tidigare beslut ska antalet arbetsmarknadsinriktade anställningar och utvecklingsplatser inom kommunkoncernen öka med 500 platser under 2019-2020, i det så kallade 500-uppdraget. Vid årsskiftet kommer delmålet om att skapa 225 platser uppnås och ytterligare 275 kommer att tillskapas under 2020. En stor del av de arbetsmarknadsinriktade platserna är tillsatta av personer som tidigare uppburit försörjningsstöd. Exempel på uppdrag som den arbetsmarknadsanställde utför är arbeten som inte kräver så lång utbildning, men som bidrar till arbetsplatserna;

 • Vara en extra vuxen tillsammans med ordinarie personal
 • Stöd vid påklädning och avklädning i samband med utevistelse
 • Avlastning vid måltid – duka, plocka bort
 • Rastvärd, bussvakt, biblioteks- och cafeteriavärd
 • Postutdelning
 • Kopiering, sortering

– Jag är verkligen nöjd med att vi lyckas leva upp till 500-uppdragets tuffa tidslinje. Arbetsmarknadsnämnden har ännu inte funnits ett helt år men vi gör redan skillnad. Extra glädjande är att hela 69 procent av dem som fått anställning eller en utvecklingsplats i 500-uppdraget kommer från försörjningsstöd. Det är då det börjar göra skillnad på riktigt. Under de senaste tre månaderna har antalet hushåll som har försörjningsstöd minskat något och vi hoppas på att trenden håller i sig, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Ett minskat bidragsberoende är nödvändigt både ur ekonomiskt hänseende som ur ett socialt.

– Linköpings kommun strävar ständigt efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det gläder mig därför att vi kommit igång med projektet för att få fler i sysselsättning samt lyft detta genom att arrangera en heldag kring hur kommunen ska skapa bättre förutsättningar för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden och bidra till ett mer inkluderande Linköping, säger Denisé Cassel (KD), kommunalråd.

Verksamhetsuppdrag Idrott och service

Många har svårt att konkurrera på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad och klara sin egen försörjning. Genom att ta vara på förmågor hos människor som idag står utanför arbetsmarknaden kan vi lyfta kvaliteten i kommunens verksamheter. Arbetsmarknadsnämnden har i 500-uppdraget kompletterat med ett nytt verksamhetsuppdrag till Leanlink, Idrott och service, med 42 utvecklingsplatser. Planen är att utöka ytterligare med 70 platser under tidig vår. Utvecklingsplatserna ger stimulerande arbetsuppgifter med möjlighet till bland annat språkutveckling och delaktighet för att sedan kunna ta nästa steg mot egen försörjning. Alla behövs och alla bidrar.

– Det är verkligen glädjande att se förändringen av Idrott och Service verksamhet. Från att ha varit en OSA-arbetsplats för offentligt skyddat arbete man inte kom vidare ifrån, till att vara en riktig väg ut på arbetsmarknaden. Hittills i år har exempelvis hela 28 personer fått anställning utanför Idrott och service, vilket är en positiv utveckling jämfört med tidigare år, säger Christoffer Rosendahl (C), ledamot i Arbetsmarknadsnämnden.

– Jag är glad att Kultur- och fritidsnämnden har tecknat detta OSA-avtal så att vi kan fortsätta att ge fler personer möjlighet att med denna arbetsmarknadsanställning som bas, sedan kunna komma vidare i arbetslivet med eller utan andra anställningsstöd. 

Men också för att dessa insatser kommer öka trivseln för alla kommuninvånare som nyttjar kommunens motionsspår, badsjöar och motionscenter, säger Gustaf Appelberg (KD), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen

Linköpings kommun och Arbetsförmedlingen har också nyligen undertecknat en Lokal Överenskommelse (LÖK). Den tydliggör ansvarsfördelningen mellan partnerna och kommer att vara ett viktigt instrument för att ytterligare underlätta för människor att komma i egen försörjning.

– I Alliansens Linköping ska alla barn ha minst en förälder som varje morgon går till arbete eller studier, det är en viktig målsättning som vi kommer att arbeta hårt för att uppnå, avslutar Fredrik Lundén (M), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Satsningar på föreningslivet i Linköpings kommun

By Niklas Borg No Comments

Allians för Linköping kommer på kommunstyrelsens sammanträde den 17 december att bevilja engångsbidrag avseende investeringar i föreningsdrivna anläggningar med sammanlagt 6 000 tkr.

– Att stödja civilsamhället och föreningslivet i Linköping är en viktig del av Allians för Linköpings arbete då de skapar stora mervärden för samhället. Därför genomför vi denna satsning på föreningslivet så att de kan fortsätta sina viktiga verksamheter, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande

Linköpings kommun har flera idrottsanläggningar som drivs av föreningar. Att ansvara för drift – och skötsel av anläggningar tar mycket ideell tid i anspråk och det är svårt för föreningslivet att ensamma bära kostnaderna för större investeringar.

– Gemensamt för anläggningarna är att de är unika i sitt slag och når en stor grupp kommuninvånare. De investeringar som behöver göras syftar till att skapa förutsättningar för föreningslivet att erbjuda Linköpingsbor och besökare trygga, säkra och tillgängliga anläggningar, säger Gustaf Appelberg (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Linköping växer. Fler människor flyttar hit och fler bostäder byggs. Linköpings kommun vill få så många som möjligt att vara aktiva så länge som möjligt. För detta krävs det platser att vara på, olika mötesplatser som idrottsanläggningar, motionsspår, aktivitetsparker och andra miljöer för idrott och motion.

– I Linköping ska det finnas idrottsanläggningar för bredd, motion, spontanidrott och tävlingsidrott på olika nivåer. Då är det viktigt att vi inte enbart bygger nytt utan samtidigt satsar på redan befintliga anläggningar runtom i kommunen, säger Åsa Wennergren (L), sektorsansvarig Kultur och fritid

Följande föreningar kommer få investeringsbidrag:

 • Himnabadets stödförening – 400 tkr.
 • Föreningen Valkebobadet – 2500 tkr.
 • Linköpings Skidklubb – 750 tkr.
 • Vreta Skid -och Motionsklubb – 1500 tkr.
 • Linköpings Motorsällskap – 850 tkr.

I LINKÖPING SKA ALLTID MÅLET VARA ATT ALLA SKA HA EN TRYGG BOENDELÖSNING

By Annika Krutzén No Comments

Det är när vi tar på oss vantarna och tar fram kängorna som allt fler börjar att tänka mer på en grupp som det inte pratas så mycket om i Linköping. De som lever i akut hemlöshet. För visst finns dom, dygnet runt, året runt. Oavsett om det är varmt eller kallt.

I veckan har Annika Krutzén (M), Ordförande social- och omsorgsnämnden gett sin syn på situationen gällande den växande hemlösheten i Linköping till både Corren och SVT öst.

Vad gör då Linköpings kommun för dessa människor?
-Det första vi behöver poängtera här är att kommunen kan inte hjälpa någon person som inte tar kontakt eller vill ha hjälp. Därför är det viktigt att ha kontakt med föreningar och andra som kommer i kontakt med personer som behöver hjälp och tillsammans försöka få dessa att vilja prata med kommunen, säger Annika Krutzén (M).

Linköpings kommun har flera olika typer av boende lösningar till personer som inte har ett eget boende. Men från Alliansens sida ser vi ändå att det finns ett stort behov av att titta på den här frågan bredare. Därför står det i verksamhetsplanen för 2020 att det ska tas fram en boendestrategi för hur vi ska kunna erbjuda rätt typ av boende till de som behöver hjälp samt hur vi ska arbeta med att stötta personer till att få ett eget hem, säger Annika Krutzén (M).

Vad gör kommunen för den akuta hemlösheten?
-Förra året öppnades ett omklädningsrum i Vidingsjö dit akut hemlösa hänvisades vid behov. I år kommer inte något sådant att öppnas. Jag anser inte att det är värdigt att hänvisa en människa som är behov av tak över huvudet till ett omklädningsrum i skogen. Linköpings kommun har andra akuta boendelösningar som vi kan använda. Det finns dessutom en stor fördel med att man får hjälp av förvaltningen med boende och det är att vi då får möjlighet att hjälpa personen även mer långsiktigt.

Kan kommunen lösa allt detta själva?
-Nej, kommunen är beroende av flera andra aktörer i detta arbete. Exempelvis hyresvärdar som ställer upp med lägenheter, föreningar och alla invånare som inte tittar bort utan hjälper till där de kan.